0 antall prosjekter

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal g...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

NUTS - Automotive Design Factory. Key area - Manufacturing and use of light metals - Design and Production

...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kab...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

Introduksjon av miljøvennlige brenselcellesystemer (f.eks. i biler eller stasjonære anlegg) basert på hydrogen fra naturgass og etter hvert helt forurensningsfrie integrerte hydrogen energisystemer basert på fornybar energi (f.eks. sol-og vindenergi) er h elt avhengig av at man finner sikre og ko...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt energiutnyttelse ved gassifisering av avfall

Med et internasjonalt klassifiseringssytem for avfallsfraksjoner vil en oppnå en bedre spesifikasjon av avfall og dermed også mulighet for å lage blandinger av spesifiserte fraksjoner. Med modellverktøyet som er planlagt utviklet vil en med utgangspunkti en blanding av definerte avfallsfraksjone...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Les philosophes de la Révolution Francaise (trykkestøtte - monografi)

...

Tildelt: kr 56 041

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Forskernettverk om næringsutvikling

Hensikten med nettverket er å samle forskere om kritisk forskning og debatt rundt spørsmål om næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det tas sikte på å skape arenaer for presentasjon og diskusjon av forskerarbeid av både teoretisk og empirisk karakte r. Tre temaområder er prioritert: Kritisk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helsetilstand og velferd hos verpehøns i innredete bur og bingesystem.

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere de dyrevelferdsmessige konsekvensene av framtidas driftssystemer ved hjelp av helserelaterte velferdsindikatorer. Et vedvarende dårlig produksjonsmiljø vil kunne føre til kronisk stress, som kan påvirke dyras immunforsvar og dermed helse gjennom økt mottag...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barns håndtering av vold i familien

Vold i familien er lite forskningsmessig belyst. Surveyundersøkelser indikerer stort omfang og omfattende skadevirkninger. Hvordan folk hanskes med en livssituasjon preget av vold og trusler vet en mindre om. Mangelen på kunnskap er særlig prekær når det gjelder barn. Dermed blir kunnskapsgrunnl...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bedre vinteroverlevelse av gressmatter, med fokus på golfgreener i østlandsområdet.

Vinterskader på gresset på golfbaner i Norge fører årlig til en merkostnad og tap av spilleinntekter på over 80 millinoer kr. I prosjektet vil det bli utviklet tiltak som kan redusere skadene med 30%. Dette krever at optimalt plantemateriale og vedlikehol dsrutiner blir utviklet. For å få kunnsk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestfold

BYUTV-Byutvikling

Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse

Dagens urbane transformasjonsprosesser viser seg både strukturelt, sosialt, kulturelt og byformessig. Disse endringene kan sies å skape en ny form for urbanitet: den postmoderne byen. Globale markedskrefter og paradoksalt nok, en reaktualisering av lokale sosiale og kulturelle krefter bidrar til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Utviklingskontroll og reguleringssystem. Komparativ studie av ulike reguleringssystemers metoder brukt i planlegging og plangjennomføring

Endringer i retning av mer omfattende privat engasjement i norsk byplanlegging legger nye forutsetninger for plansystemets kapasitet til å styre byutviklingen i samsvar med planleggingens intensjoner. De nye og tilsynelatende stadig mer omseggripende tend ensene reiser avgjørende utfordringer for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

BYUTV-Byutvikling

Norske storbyer fra hovedkontorbyer til filialbyer? Myter, realiteter og utfordringer for norske storbyer i en internasjonalisert økonomif

Storbyene utgjør administrative sentre for økonomisk aktivitet, blant annet siden de store selskapene har sine hovedkontorer på disse stedene. Prosjektet vil etablere en inngående forståelse av hvordan slik hovedkontorlokalisering påvirker utviklingsdynam ikken i norske storbyregioner. Prosjektet...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BYUTV-Byutvikling

Oslo som lærende region

Prosjektet om Oslo som lærende byregion vil dels være et tradisjonelt samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt og dels et aksjonsforskningsorientert utviklingsprosjekt. Prosjektet vil primært undersøke de strukturelle og kontekstuelle forutsetninger for d annelse av regionale utviklingskoalisjone...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som arena for kunnskapsrik kapital

Prosjektet fokuserer på storbyenes rolle som arena for kunnskapsrik kapital og på finansiering som en sentral drivkraft bak innovasjon og nyskaping. Moderne økonomier er i økende grad "lærende økonomier" der kunnskap utgjør den viktigste ressursen og læri ng framheves som den viktigste prosessen ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen

Transformasjonen av Oslo pågår kontinuerlig. Til en viss grad er transformasjonen planlagt og offentlig styrt, men det finnes mange eksempler på transformasjoner som ikke har vært planlagt; og på planer som ikke har ført til planlagt transformasjon. Sanns ynligvis er arealplanlegging en nødvendig...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Driftstekniske og driftsøkonomiske registreringer og vurderinger i skogplanen

Dagens skogplaner inneholder mye informasjon. De senere årenes fokus på biologisk mangfold og nøkkelbiotoper har gjort at andelen biologiske skogdata har økt sterkt. Skal skogplanen bli et bedre planleggingsverktøy, bør den utvides betraktelig med tanke p å driftstekniske og driftsøkonomiske regi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Islam, etnisitet og geopolitikk langs aksen Persiabukta - Det kaspiske hav.

De betydelige olje- og gassreservene i regionen mellom Persia-bukten og Det kaspiske hav er i stor grad lokalisert til områder der det pågår innenrikske konflikter knyttet til spørsmål om religions- eller nasjonstilhørighet. I Irak og Saudi-Arabia er olje ressursene i en vesentlig grad konsentrer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk jordbruksvaresektor: Strategi og forretningsutvikling mot år 2001.

Prosjektet skal utvikle og analysere en nasjonal strategisk utviklingsmodell for jordbruksvare sektoren som tar sikte på å bidra til å gjøre sektoren mer konkurransedyktig i det norske og det europeiske markedet. Prosjektet skal analysere/løse praktiske o rganisatoriske regulatoriske, strategiske...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - SINTEF Fiskeri- og havbruk

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av SINTEF Fiskeri- og havbruk A/S. Hovedmarkedsområdene for den nye enheten er fiskeriteknologi, havbruksteknologi, foredling av næringsmidler, bioressurser og internasjonale bistandsprosjek ter. Gjennom en klargjort teknologisk pro...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Programkoordinator - SAMSTEMT

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN-assosierte komitéer (NUPECC-NUPP/ESF prog)

Dette prosjektet finansierer komitearbeid for CERN-følgeforsking, hovedsakelig reisevirksomhet, og medlemskap i Nuclear Physics European Collaboration Committee (NUPECC). Komiteene inkluderer bla. NUPECC, Association of CERN Users (ACCU), Large Hadron Collider Experiments Committee (LHCC), Europe...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2019

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - Brukerfinansiering EU-prosjekter

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstituttene

Aktiviteten i 2002 og 2003 konsentrerer seg om tverrfaglig arbeid i fem delprosjekter med tilhørende problemstillinger: 1. Prediksjoner, usikkerhet og etterprøvbarhet i fagutredninger i konsekvensutredninger 2. Metoder for verdi- og sårbarhetsvurd eringer i konsekvensutredninger 3. Sc...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Arealbruk og landskapsanalyse

...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Konsekvensutredninger. Fellesprogram alle miljøinstiuttene.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi

Programmet Materialkunnskap som grunnlag for en bevaringsstrategi (2001-2005), har utviklet systematikker og teknikker og prøvd ut metoder for hvordan kildverdi, kunnskapsverdi og estetiske verdier i kulturminners- eller potensielle kulturminners materiel le struktur og endringsprosesser kan iden...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo