41 709 antall prosjekter

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Struktur og funksjon av de aromatiske aminosyre hydroksylaser og deres sykdomsbaserte mutante former

PAH og TH er jern og pterin-avhengige enzymer som sammen med tryptofan hydroksylase utgjør en "superfamilie". De har store likheter mht. struktur og katalytisk mekanisme, men har ulik spesifisitet mht. den aminosyre som hydroksyleres. Rekombinante enzymer vil bli produsert i stor skala (i E. col...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for migrasjonsforskning

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Tildelt: kr 21,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist a...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner

Hovedmålet for dette strategiske instituttprogrammet er å bidra til en bærekraftig vekst innen norsk havbruksnæring gjennom utvikling av sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner. Programmet skal bidra til nasjonal videreutvikling av området havbruks konstruksjoner gjennom å styrke fagmiljøe...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Predictive model synthesis of plant-insect interactions

We want to study plant-insect interactions and to identify plant genes involved in defence against insects and plant produced chemicals attracting or repelling insects. Herbivory represents billions of kroner in crop losses and gains every year, and envir onmental and health problems due to the e...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Virological investigations on emerging disease conditions in domestic animals and fish

The strategic programme on "Virological investigation on emerging disease conditons in domestic animals and fish" aims to co-ordinate research activities in veterinary virology on a broad basis that includes studies on viruses infecting both farmet mammal s and fish. The programme will establish ...

Tildelt: kr 19,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Spatial and temporal variability of currents and transport of warm waters towards the Nordic Seas

The proposed program to measure currents, temperature, sanility and CO2 across the North Atlantic between the Orkney (UK) and Cape Farewell (Greenland) spans all warm waters flowing north in what is known as the global termohaline circulation (popularly k nown as the Conveyor Belt). While the gen...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Monitoring the Norwegian Coastal Zone Environment (MONCOZE)

Currently major deficiencies exist in our ability to understand and describe the variability of the Norwegian Coastal Current and its influence on the marine environment, locally as well as downstream. In this project we will therefore implement, validate , test and demonstrate a system dedicated...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reproduksjons- og moregenskaper hos svin.

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling inne svineproduksjonen, er det viktig at Norsvin kan tilby norske svineprodusenter og internasjonale kunder et avlsmateriale som er minst like godt som det utenlandske konkurrenter k an tilby. Forbedring av reproduksjons- og...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Innlandet

SKATT-Skatteøkonomi

Kostnads- og etterspørselseffekter av brukerbetaling

Brukerbetaling har fått økende betydning for finansieringen av kommunesektoren de siste 20 årene, og økningen foreldrebetaling i barnehager, egenandeler i eldreomsorgen og avgifter i teknisk har vært betydelig større enn økningen i det generelle prisnivåe t gjennom hele 1990-tallet. Prosjektet vi...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Lokal skattepolitikk, konkurranse og mobilitet

Det er betydelig politisk og faglig interesse for skattekonkurranse og annen fiskal konkurranse knyttet til økende mobilitet av husholdninger og bedrifter. Samtidig er det mangelfullt empirisk grunnlag for å uttale seg om betydningen av slik mobilitet. Pr osjektet skal utnytte gode mikrodata og o...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT

Prosjektet skal med utgangspunkt i en scenario analyse av fremtidens energi- og effekttjenester bidra til at det etableres grunnlag for rasjonell håndtering av tjenestene hos netteier, kraftomsetter og sluttbruker. Dette innebærer blant annet å bidra til at det utvikles IKT-baserte produkt med e...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Teknologi for overvåking av apparater i kraftanlegg

Porosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø, SINTEF Energiforskning AS, brukere (energiverk som Statnett SF og andre større energiselskaper) og produsent av diagnoseutstyr til energiverksbransjen; TransiNor as. Hensikten er å utvikle systemer for o vervåking av enkeltkomponenter i elkrafta...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer - Heat Treatment Fundamentals

Det søkes om et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning med oppstart i år 2001 innen Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer. Prosjektet vil gjennomføres ved to institutter ved NTNU; Institutt for fysikk (IF) og Institutt for materialt eknologi og elektrokjemi (IME) i samarbei...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Rehabilitering av fyllingsdammer

1. Skjærestyrke og permeabilitet av steinfylling. Det vil i denne aktiviteten bli fokusert på å finne de rette materialparametre ved bruk av erfaringer og fysiske forsøk. Det er utført forsøk ved noen av våre største fyllingsdammer. Denne kunns kapen vil bli brukt som basis for å korre...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FREMAT: Understanding and controlling variations in extrusion of aluminium

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Logistikknettverk i den nye økonomien - studier av strategiske muligheter for bransjer, nettverk og enkeltbedrifter

En forutsetning for den nye økonomiens gjennomslagskraft (verdiskapning gjennom IKT og nye organisasjonsformer) er at den kan forenes med eksisterende logistikkstrukturer som kjennetegnes av kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen og miljøkrav. På den a nnen side vil kravene til logistikken og ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal g...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

NUTS - Automotive Design Factory. Key area - Manufacturing and use of light metals - Design and Production

...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kab...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

Introduksjon av miljøvennlige brenselcellesystemer (f.eks. i biler eller stasjonære anlegg) basert på hydrogen fra naturgass og etter hvert helt forurensningsfrie integrerte hydrogen energisystemer basert på fornybar energi (f.eks. sol-og vindenergi) er h elt avhengig av at man finner sikre og ko...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt energiutnyttelse ved gassifisering av avfall

Med et internasjonalt klassifiseringssytem for avfallsfraksjoner vil en oppnå en bedre spesifikasjon av avfall og dermed også mulighet for å lage blandinger av spesifiserte fraksjoner. Med modellverktøyet som er planlagt utviklet vil en med utgangspunkti en blanding av definerte avfallsfraksjone...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Les philosophes de la Révolution Francaise (trykkestøtte - monografi)

...

Tildelt: kr 56 041

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Forskernettverk om næringsutvikling

Hensikten med nettverket er å samle forskere om kritisk forskning og debatt rundt spørsmål om næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det tas sikte på å skape arenaer for presentasjon og diskusjon av forskerarbeid av både teoretisk og empirisk karakte r. Tre temaområder er prioritert: Kritisk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helsetilstand og velferd hos verpehøns i innredete bur og bingesystem.

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere de dyrevelferdsmessige konsekvensene av framtidas driftssystemer ved hjelp av helserelaterte velferdsindikatorer. Et vedvarende dårlig produksjonsmiljø vil kunne føre til kronisk stress, som kan påvirke dyras immunforsvar og dermed helse gjennom økt mottag...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barns håndtering av vold i familien

Vold i familien er lite forskningsmessig belyst. Surveyundersøkelser indikerer stort omfang og omfattende skadevirkninger. Hvordan folk hanskes med en livssituasjon preget av vold og trusler vet en mindre om. Mangelen på kunnskap er særlig prekær når det gjelder barn. Dermed blir kunnskapsgrunnl...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo