0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved Norges veterinærhøgskole innen FORNY-programmet 2005

NVH har innarbeidet kommersialisering av forskningsresultater i høyskolens strategiplaner, og har videre inkludert virksomhetsområdet i sine konkrete handlingsplaner. Fom. 2004 har NVH mottatt infrastrukturmidler fra FORNY-programmet. Hovedmål med FORNY -aktivitetene ved NVH i 2005 er å styrke ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrstrukturmidler til kommersialisering av forskningsresultater

Prosjeket skal videreføre arbeid startet i 2004. NIVA er en betydelig nasjonal aktør innen oppdragforskning i flere fagfelt. Basert på et grunnlag av egeninitiert forskning, utvikler NIVA produkter og tjenester for eksisterende bedrifter og offentlig f orvaltning og for internasjonale aktører....

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

HiNT Forny

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

NTNU - Infrastrukturmidler 2005

På bakgrunn av erfaringene med fjorårets aktiviteter og de føringer som beskrives i søknadsveiledningen har vi evaluert og justert aktivitetene for 2005. Vi ønsker at infrastrukturtiltakene skal bidra til forretningsideer med betydelig verdiskapingspotens ial og høy innovasjonsgrad. NTNU har et b...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastruktur- og prosjektarbeid innen forskningsbasert nyskaping ved UiTø

UiTø (TTO) vil som tidligere år utføre idégenerering og – søk, informasjonsarbeid og kulturbyggende aktiviteter blant ansatte og studenter. I 2005 vil dette arbeides rettes mer spesifikt inn mot potente miljøer som er identifisert i løpet av de siste åren e. Økt fokus på incentiver, ikke bare i f...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Etablering av pre-inkubator ved høiskolen i Østfold som ledd i høgskolene system for kommersalisering av FoU resultater

Høgskolen i Østfold søker på infrastrukturmidler gjennom Forny programmet. Infrasrukturmidlene det søkes om vil bli benyttet til å realisere mål i henhold til høgskolens strategiske plan og strateginotat vedrørene entreprenørskap og nyskaping ved HiØ. Det vil bli lagt vekt på å etablere en pre-i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Østfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Nyskapning-NR

NR har arbeidet med nyskapning gjennom mange år. Det er etablert regler for hvordan nyskapning skal håndteres. Prosjektet vil ha følgende delaktiviteter - Motivasjonsarbeid ved at det holdes minst et ekstern seminar i løpet av året og at nyskapning jevnli g tas opp i avdelingsmøter, ledermøter og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtilltak ved Universitetet i Oslo

Oslo-regionen er den region med størst potensial for forskningsbasert nyskaping i Norge. Dette skyldes den samlede størrelse på forskningsaktiviteten i regionen, et stort ikke utnyttet potensial for nyskaping i forskningsmiljøene, særlig representert ved Universitetet i Oslo, og at tilgangen på k...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF

Det norske radiumhospital og Rikshospitalet er to av landets fremste medisinske forskningsinstitusjoner. Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF skal overta virksomheten ved en fusjon fra årsskiftet 2004/2005. Det fusjonerte sykehuset vil utgjøre Norges størs te medisinske forsknings- og undervisning...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY - Infrastrukturtiltak i Planteforsk

Prosjektets hovedmål som er å tilrettelegge for og være pådriver for kommersialisering av forskningsresultater blant forskere og stipendiater, videreføres fra tidligere år. Hovedfokuset for prosjektet i 2004 var på å fastsette rutiner og rammeverk for ko mmersialisering, økonomiske rettigheter, ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler FORNY 2005 - NLH

Hovedutfordringen i 2005 er å videreutvikle og forbedre tjenestene og servicenivået i forhold til forskere, institutter og eksterne samarbeidsparter, følge opp arbeidet med å være ute i forskningsmiljøene for å hente inn ideer og drive holdningsskapende a rbeid, rette fokus på miljøer med høyt ko...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Søknad om prosjektmidler FORNY 2005 for kommersialisering av biologibaserte forskningsresultater i FORNY-Region ÅS

Myndighetene henstiller til aktørene i det offentlige innovasjonssystemet å samordne og optimalisere sine aktiviteter og funksjoner, for helhetlige og resultatorienterte innovasjonsprosesser, som bidrar til økt verdiskaping og konkurransekraft for samfunn et. FORNY-aktørene i region Ås har over t...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Tiltak for styrking av kommersielle holdninger, kompetanse og infrastruktur for forskningsbasert nyskaping innen FORNY-programmet 2005

AKVAFORSK har besluttet å implementere kommersialisering i instituttets strategiske planlegging, med hovedmål at kommersiell evaluering og utnyttelse av egne forskningsresultater blir en innarbeidet del av instituttets kjernevirksomhet. AKVAFORSK vil styr ke sitt fokus på verdiskapingspotensialet...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prosjektmidler 2005 v/Medinnova

Oslo-regionen er den regionen med størst potensial for forskningsbasert nyskaping i Norge. Dette skyldes den samlede størrelse på forskningsaktiviteten i regionen. et stort ikke utnyttet potensial for nyskaping i forskningsmiljøene, særlig representert ve d Universitetet i Oslo, og at tilgangen p...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak for kommersialisering og nyskaping ved Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Vestfold er en integrert del av Electronic Coast-nettverket:Høyteknologibedrifter i et Triple Helix-samarbeid med høgskolen/FoU-miljøer og offentlige innovasjonsaktører. EC-nettverket har spisset sin satsing innenfor mikro- og nanoteknologi. H VE har fulgt opp med etablering av av Ins...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY - Kjeller - Kommersialiseringsenheten

1. Fra årsrapport 2003: ”De 47 kommersialiseringene sysselsatte ved årsskiftet ca. 230 personer. Den kommersielle omsetningen for 2003 estimeres til ca. 150 MNOK.” For 2004 regner vi med 46 ideer, og 7 kommersialiseringer. 2. Har aktive samarbeidspartner e i ryggen, 22 mill i eget investeringspr...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Administrasjon av SINTEFs innovasjonsprosess

1. Informasjonsmøter i fagmiljøene: Det planlegges gjennomført ca. 60 informasjonsmøter pr. år i SINTEFs avdelinger. 2. Fagdager for SINTEF / NTNU-miljøet: Arrangement av seminarer rettet mot SINTEF / NTNU-personale med formål å videreutvikle disses kunn skap om og forståelse av nyskaping og kom...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Oppdatering av verdiskaping, sysselsetting mv - Evaluering av FORNY

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Documentation of a novel quantitative multiplex PCR method for commercialisation purposes

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel antimicrobial agents for topical treatment of infections caused by drug-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) - A verification study

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/Fiskeriforskning

Prosjektet skal på sikt bidra til økt kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer med utgangspunkt i forskningen som utføres ved Fiskeriforskning. For å oppnå dette skla det legges til rette for og stimulere til økt tilgang av kommersialiserba re FoU-resultater.

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/NORUT Informasjonsteknologi

Søknad om FORNY infrastrukturmidler for 2004 fra Norut IT. Tidligere har Norut Gruppen mottatt infrastrukturmidler fra FORNY. I 2004 søker de tre datterselskapene Fiskeriforskning, Norut IT og Norut Teknologi om midler hver for seg. Samordning/koordinering av aktiviteten gjøres av Norut Gruppen v...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Statistical analysis in novel microarray technology

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/ Norut Teknologi

Prosjektet skal bidra til øket kommersialisering av forskningsbaserte idéer med utgangspunkt i forskningen som utføres ved Norut Teknologi. For å oppnå dette skal det legges til rette for og stimuleres til øket tilfang av kommersialiseringsbare FoU-result ater.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

VentureLab Investment Forum

VentureLab Investment Forum er en nasjonal investeringskonferanse der private og institusjonelle investorer blir presentert for 16-20 forsknings- og kunnskapsbaserte vekstprosjekter. Prosjektene har på forhånd gjennomgått opplæring og deltatt på et 2 dage rs seminar der der orientres om investore...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

UNI TAKE OFF

Nyskapingsprogrammet UNI TAKE OFF består av en rekrutteringsdel, kursdel, ideutviklingsseminar og en oppfølgingsdel. I rekrutteringsdelen søkes etter forretningsideer og entreprenører, studenter og vitenskaplige ansatte interessert i nyskapingsvirksomhet. Det deltar i alt 6 ideer, og rundt hver ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Trådløs hjertesensor

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Developing optimized methods for electroporation in large animals

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Ny digital teknologi for måling av trykk på mennesker og dyr

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo