41 709 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

iCod 2.0: Integrative environmental genomics of Atlantic cod (Gadus morhua); a holistic approach to characterize the biological effects of

Stadig flere menneskeskapte kjemikalier blir påvist i miljøet, også i organismer som lever i øde områder som Arktis og polare strøk. For de fleste av disse kjemikaliene har vi i dag svært begrenset kunnskap om potensielt skadelige effekter på nøkkelarter og sårbare økosystemer. Enda mindre vet vi...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What Lies Within: Evolution and ecological significance of a common conifer endophyte.

Et stort mangfold av mikroorganismer lever skjult inne i planter. Disse mikroorganismer kalles endofytter, og hjelper ofte sine verter med å overleve miljømessige stress og sykdom, og kan beskytte mot å bli spist av dyr og insekter. Lophodermium piceae er en endofytisk sopp som finns i opp til 95...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Managing ecosystems in an increasingly variable world

Globale klimaendringer fører til et mer variabelt og uforutsigbart miljø mange steder. I ECOVAR-prosjektet studerer vi hvordan slike endringer påvirker individer, populasjoner og økosystemer. Tidligere teoretiske studier indikerer at både positive og negative effekter av økte miljøsvingninger er ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable management of renewable resources in a changing environment: an integrated approach across ecosystems

I dette prosjektet samarbeider tre av de fremste norske forskningsgruppene innen økologi og evolusjon (CEES ved Univ. i Oslo, CBD ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Univ. i Trondheim -NTNU-, og Instituttet for Arktisk og Marin Biologi ved Univ. i Tromsø) for a? studere hvordan klimaendringene...

Tildelt: kr 42,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish

Fjerning av lakselus ved hjelp av rensefisk har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og oppdrett av berggylt og rognkjeks til dette formålet begynner å få større omfang. Nye arter i oppdrett medfører nye behov for vaksiner, og i denne forbindelse etterspørres nye redskaper for å måle immunre...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Functional Characterization of a Novel Human Protein Methyltransferase Family

En typisk celle inneholder om lag 10 000 proteiner, som til sammen utgjør det såkalte «proteomet». 20 ulike aminosyrer utgjør byggesteinene som proteinene er laget av. Etter at proteinene har blitt laget («translatert»), kan aminosyrene bli ytterligere modifisert ved at det settes på f. eks. fosf...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Linking the soil mycobiome to ecosystem diversity, productivity and carbon sequestration in boreal forests

Boreale skoger dekker omlag 11% av landjorda. En stor andel av karbonet på jorda forekommer i boreal skog; i levende trær og annen vegetasjon og i mikrobiell biomasse. Men spesielt mye er lagret som dødt organisk materiale i jord. Sopp har sentrale økosystemfunksjoner i boreal skog. De opptrer so...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems

Fjellstrøkene våre er viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, men de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og tjenester som for eksempel karbonlagring, husdyrbeiter, og regulering av flom og skred. Samtidig er fjellets økosystemer særlig sårbare for klimaendringer. Fjellvege...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

On the role of hybridisation in evolution - the case of Eurasian Passer sparrows

I dette prosjektet har fokuset vært på hybridisering og dens rolle i evolusjon og vi har benyttet Passer spurvearter som modellsystem. Det siste året av prosjektet har vi undersøkt hybridiseringens potensielle rolle for tilpasninger. Når arter hybridiserer er ett resultat at det genereres mer gen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Contaminants in Antarctic and Arctic avian wildlife: Climatic and ecological drivers, comparative polar perspective, and effects

Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer i miljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først og med størst utslag. Miljøgifter er funnet i alle ledd i det polare økosystemet, med høyest...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A multidisciplinary approach to unravel the novel role of Rab proteins in cell migration

Cellemigrasjon er en svært kompleks prosess som har en fundamental rolle i flere ulike fysiologiske situasjoner (for eksempel i utvikling, immunrespons og reparasjon av ødelagte vev) og i patologiske tilstander som kreft eller immunsykdommer. Det er derfor veldig viktig å forstå i detalj alle kom...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The membrane as a catalyst of damaging protein misfolding events

Livets enhet, cellen, er omsluttet av cellemembranen, en tynn barriære bare noen få nanometer tykk. Dette er ikke en fast barriere, men består av lipider og andre biomolekyler som sammen oppførere seg som en halvflytende oljelignende film. I denne filmen finnes også forholdsvis avgrensede områder...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structure-function relationship in bacterial adhesins

Det å kunne feste seg til overflater er essensielt for for mange aspekter av mikrobers liv; både gjenkjennelse og og feste til overflaten, dannelse av biofilm og patogonese. Adhesjon til vertens vev er ofte en av de første trinnene når en vert koloniseres av patogener. Adhesjon i patogener skjer ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MARS: Novel Mechanisms of Gene Activation through Relief of SUMO-mediated Repression of transcription

Alt liv krever at tusenvis av gener blir kontrollert på en balansert måte i ulike celler. Den samlede symfonien av påskrudde og avskrudde gener må derfor være strengt dirigert. Feil i genkontroll er noe man ofte ser ved kreftutvikling. Regulering av gener er ikke uventet ganske kompleks, ikke min...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The plant root microbiome diversity and resilience in a changing climate

Mangfaldet av jordlevande organismar har sterk påverknad på økosystemfuksjonar på kloda vår. Endringar i samansetnad eller mangfald av desse organismane kan difor ha store innverknadar på ei rekkje prosessar. Alle levande planter er avhengige av eit stort mangfald mikroorganismar. Under jorda lev...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure and dynamics of Yersinia Adhesin A in a membrane by nuclear magnetic resonance and electron paramagnetic resonance spectroscopy

Yersinia enterocolitica (Y. entercolotica) er en bakterie assosiert med flere matbårne sykdommer inkludert diaré som årlig er anslått å ta livet av opp til 1,5 millioner barn i utviklingsland. For at en infeksjon skal kunne oppstå produserer Y. enterocolitica proteinet Yersinia Adhesin A (YadA) s...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Elucidating the Role and Regulatory Networks of the putative DCAF protein WDR55 in Plant Reproductive Development

Seksuell reproduksjon i blomstrende planter adresserer prosessen som fører til frø og produksjon av frukt. Det biologiske og genetiske samspillet for å utvikle blomsten, danne gameter og som fører til dobbel befruktning er særlig sensitiv for miljøpåvirkning slik som økt temperaturer og vannmange...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

In vivo study of satellite cell addition and function in hypertrophying skeletal muscle

Skjelettmuskelcellene har mange cellekjerner. Det har vært antatt at hver kjerne kontrollerer proteinoppbyggingen i sitt område av muskelcellen, kalt det myonukleære domenet, og at et konstant nukleært domene opprettholdes under endringer i cellestørrelse. Dette innebærer at antall muskelkjerner ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity and Ecosystem Service Scenarios Network

Mennesket har stor påvirkning på økosystemet og det biologiske mangfoldet, for eksempel gjennom endringer av habitatet, klimaendringer, og forurensning. Samtidig påvirker det biologiske mangfoldet oss, vår økonomi og vår livskvalitet, gjennom økosystemtjenester. I det siste har det blitt laget ma...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

DNA damage in arctic avian predators: baseline, sensitivity to damage and association to contaminant exposure. RiS ID: 10093

This master project is an associated part of the AVITOX research project (RiS ID: 6818) investigating persistent pollutants in avian top predators in the Arctic. AVITOX aims to "generate new knowledge about anthropogenic impacts on marine ecosystems", Individuals of common eider, black-legged kit...

Tildelt: kr 59 468

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2015

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2015 arrangeres for 51. gang, og for første gang utenfor fastlands-Norge, nemlig i Longyearbyen på Svalbard. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenu...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Mechanisms for a Novel Muscle Memory

Mange har historier å fortelle om at fordi de var sterke som unge, har de lett kunne trene seg opp igjen selv om de ikke har trent kontinuerlig og har mistet muskelmassen. Hittil har slike fenomener vært tilskrevet motorisk læring av tekniske ferdigheter, og man har ikke tenkt seg at det er noen ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)- Immunity, diseases and health

Rognkjeks benyttes som rensefisk for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Rognkjeks som brukes til lakselus- bekjempelse er oppdrettet, og er derfor et miljøvennlig, skånsomt og bærekraftig alternativ til medikamentelle og mekaniske behandlingsmetoder. Ettersom rognkjeks er en effektiv lusespiser, har...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Ciona nanocellulose for large volume and high value applications

Utvikling av stadig mer miljøvennlige og bærekraftige produksjonsteknologier er en tydelig global trend. Dette gjelder og for bioteknologiske produksjonsmetoder, hvor det å erstatte petroleumsbaserte syntetiske polymerer med fornybare og resirkulerbare biomaterialer er viktig. Nanocellulose og ce...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Production of Neosaxitoxin using Genetic Methods

Naturlige toksiner blir ofte brukt som legemiddel og gir store økonomiske gevinster i legemiddelindustrien. Saxitoxin og dens varianter er nevrotoksiner, som er kjent som paralytiske skjellgifter (PSTer) og produseres i marine dinoflagellater og ferskvanns blågrønnalger. De blokkerer natriumkanal...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Quantification of the seasonal bias in pollen-based paleoclimate reconstructions in reality and an ideal climate model world

This proposal aims to strengthen a newly established cooperation between the EECRG at the University of Bergen and ECUS at the Alfred Wegener Institute, Potsdam. Both groups have strong and complementary interests in validating palaeoclimate proxies so th at reconstructions of past climate can be...

Tildelt: kr 19 055

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Decoding Signalling and Specificity of Plant Peptide Ligand-Receptor Networks

Hovedformålet med prosjektet er å sammenligne to viktige signal systemer i Arabidopsis som er essensielle i reguleringen av to betydningsfulle utviklingsveier. Vi vil finne likheter i signal veien, som for eksempel felles signal komponenter og forstå hvorledes spesifikke cellulære responser oppst...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The intracellular pathway for MHC Class II antigen presentation.

MHC-molekyler kontrollerer de spesifikke immunresponsene mot fremmede antigen. Slike molekyler finnes på celleoverflaten av alle celler, mens immunceller som de hvite blodcellene; B-celler, monocytter, makrofager og dendrittiske celler har flere typer MHC. MHC er delt inn i to klasser, I og II. M...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Tracking Viking-assisted dispersal of biodiversity using ancient DNA

Menneskene i vikingtidens Skandinavia er kjent for sine oversjøiske reiser over store avstander gjennom hele Nord-Atlanteren og utover. Gjennom handelen og landbruk praksis må disse menneskene ha hatt en sterk innflytelse på det biologiske mangfoldet i de områdene der de bodde og reiste. Hovedmål...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo