0 antall prosjekter

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Kystlandskap i endring - en analyse av muligheter og konflikter i kjølvannet av økende fisketurisme i Nord-Norge.

Det nordnorske kystlandskapet er i endring. De natur- og kulturmiljøer som tidligere var tilknyttet fiskerinæringa tas nå i økende grad i bruk til reiselivsrelaterte formål. Dette er spesielt synlig innenfor fisketurisme, en type reiselivsaktivitet som er i sterk vekst. En ser allerede fysiske k...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Marine biopolymerer: Struktur-funksjon relasjoner og vekselvirkninger

Det strategiske universitetsprogrammet skal styrke gunnforskningen innen NOBIPOL på feltet biopolymerer, med hovedvekt på alginater, kitosaner og fiskecollagen. Det legges spesiell vekt på kopling til industrielle anvendelser samt nye metoder for å karakt erisere komplekse biopolymersystemer. Pro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

When Children Unite - Child Workers' Organisations in India

Prosjektet vil hovedsakelig bestå av to forskjellige feltstudier av organisasjoner for arbeidende barn i India. Den ene er Bhima Sangha i Bangalore/Karnataka samt Yelanakshatra og Hasiru Sangha. Prosjektet vil stille grunnleggende spørsmål som: 1. Hv em det er som organiserer seg? 2. Hvi...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Smoltification in the anadromous arctic charr: Regulatory mechanisms and integrated effects of nutrition and PCB

Laksefisken Arktisk røye (Salvelinus alpinus) har en cirkumpolar utbredelse og er verdens nordligste ferskvannsfisk. I mange vassdrag finnes to former, en som tilbringer hele sitt liv i ferskvann og en som etablerer en migratorisk livsstrategi med gjentat te sommervandringer til sjøen (sjørøye). ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Thermophilous plants in Svalbard: conservation, immigration, and implications for global warming

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i norsk sjømatindustri

Hovedmålet med dette programmet er å utvikle kunnskap om hvordan næringens omgivelser (markedsstrukturer) påvirker og nedfelles i bedriftens strategier for markedsorientering, produktutvikling, produksjon og lønnsomhet. Dette målet nås gjennom samarbeid m ellom Senter for økonomi og marked ved Fi...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Molecular biological studies of salmon lice (Lepeophteirus salmonis)

Through molecular biology studies on salmon lice, basic knowledge on this parasite and the interaction with its host will be gained, that can further understand this economical significant parasite in salmon aquaculture. The project will focus one three m ain topics, connected by molecular biolog...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Ethical Dimensions of Conflict Management and Prevention

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler

L 97 stiller skoleverket overfor store utfordringer, både innholdsmessig og strukturelt. Men nye undersøkelser viser at lærerne mener at den nye læreplanen bare har ledet til små eller ingen forandringer i deres undervisningsplanlegging og undervisningspr aksis. Likevel oppgir lærerne at de har l...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefamiliers tilpasning. Effekter av kontantstøtten på tilbudet av arbeidskraft

I prosjektets teoretiske del analyseres effekter av ulike typer barnerelaterte ytelser (subsidierte tjenester, skattefradrag og overføringer) på foreldrenes yrkesaktivitet. Her benyttes tradisjonell mikroøkonomisk og velferdsøkonomisk teori. Formålet med den teoretiske delen er dels å klargjøre ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den skandinaviske velferdsstatens normative grunnlag

Prosjektet skal analysere og klargjøre den skandinaviske velferdsstatens normative grunnlag, hva dette grunnlaget er, hvor "det kommer fra", hvor sterkt det står, og hvilken betydning det kan ha for aktuell politisk debatt om reformer i velferdsstaten. Me d utgangspunkt i historiske og samtidige ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er et tidskrift om velferdsspørsmål. Tidsskriftet presenterer forskningsarbeider med hovedvekt på følgende tema: Velferdsstaten i historisk og komparativt perspektiv, sosiale problemer, levekår og livskvalitet, helsetjenes ter, sosiale tjenester og trygder. Tidssk...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Fat digestion, transport and effect on metabolism in salmonids

Dietary fat is a key factor in salmonid culture. Optimal protein utilzation requires optimal fat supply. In a recent experiment protein utilization was improved 14% units by using medium chain fatty acids in the diet. Effects on digestion and possibly on protein synthesis appeared to be mechanism...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Processoriented network development (POND)

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Innlandet

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hygiene i fiberbasert næringsmiddelemballasje

Konsumvareemballasje er et viktig satsingsområde for norsk treforedlingsindustri. Kjemisk og biologisk renhet, samt gode sensoriske egenskaper er viktige forutsetninger for å lykkes i et marked som stiller stadig strengere krav til produktsikkerhet. I dag foreligger nasjonale regelverk som berøre...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Slitasjemekanismer og virkningsgradtap i Francis turbiner ved hurtig respons på lastendringer

Prosjektet vil ta utgangspunkt i hurtig lastendring fra og til stillstans eller lavlast. Turbinen kan kjøres på lavlast/tomgang med et potential til å øke lasten svært raskt. Imidlertid blir det fra flere hold hevdet at dette vil øke slitasjen og dermed v edlikeholdskostnadene. Slitasjeutvikling ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Cross-cultural perspectives from India and Norway on consumption, socio-cultural change and sustainability

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Vegetasjonssoner som pesticidfilter for overflatevann.

Vegetasjonssoner langs vassdrag er et effektivt tiltak for å redusere tap av jord og næringsstoff fra jordbruksarealer. Sedimentasjon av partikler og partikkelbundne stoffer er en viktig renseprosess i vegetasjonssoner. Partikkelbundne plantevernmidler i overflatevann til sannsynligvis også kunn...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

PROSUS-Et bærekraftig samfunn

ProSus, strategisk universitetsprogram

...

Tildelt: kr 35,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2008

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av mulige utfall av WTO-forhandlingene.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starter opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen er i utgangspunktet at forhandlingene skal være avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betyd ning for rammebetingelsene for norsk land...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Tromsø-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Omorganisering av kraftmarkedet

Innledningsvis hadde prosjektet fokus på den offentligrettslige reguleringen av kraftmarkedet bl.a. gjennom doktoravhandlingen Tilrettelegging av kraftmarkedet, og senere mindre studier om beredskapsregulering som nå er under bedømmelse og Statnettskontra kter for regulerkraftmarkedet regulerkraf...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Frå gammalnorsk til nynorsk: Indre språkhistorie etter norrøn tid.

Norrønt og moderne skandinavisk (norsk, svensk, dansk) representerer to ulike språktypar. Og overgangen frå det eine til det andre stadiet kan såleis ikkje berre sjåast som ein gradvis overgang med ein del tilfeldige enkeltendringar, men som eit typologis k skifte der fleire einskilde endringar m...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Har virkelig grana innvandret fra Sverige i senere tid?

I dag betraktes det som en sannhet at grana har innvandret fra Sverige i senere tid og at den har forekommet i Norge i kun 2 500 år. Ny forskning har imidlertid vist at grana har vokst i det svenske fjellandskapet i mer enn 10 000 år. Verdt å merke seg er at disse gamle granpopulasjonene forekom...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

SARS-SARS Intenational Center

Sars International Center

Sarssenteret er et internasjonalt forskningssenter etablert etter et initiativ fra Norges forskningsråd, Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet og Universitetet i Bergen. Oppbyggingen av Sarssenteret startet i 1997, og i dag jobber 32 personer f ra 14 ulike land ved senteret (Canada, Da...

Tildelt: kr 217,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2013

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Preferanser, fiskeforbruk og helse.

Medisinsk forskning har påvist sammenhenger mellom helse og matforbruk, spesielt som en følge av velferdssykdommer (kreft, hjerte/kar, diabetes etc.) Forebygging av helseskader gjennom riktig kosthold er billigst og mest effektivt. Endring av forbruksmøns teret i mer helsemessig ønsket retning sk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter.

Prosjektet er bygd opp av to delprosjekter hvor vi har valgt å analysere barn/ungdom ut fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked. Den første studien legger vekt på å forklare og forstå barn og ungdoms prefera nser for fisk og middagsretter gjennom en...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusing winter loss of varroa mite infested honeybee colonies by maximising the size of the winter bee

The mite Varroa jacobsoni represents a major threat to sustained commercial as well as leisure beekeeping in Norway. Infested colonies are much more likely to die during winter than non-infested ones. This seems to be associated with disruption of the dev elopment of the class of physiologically ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Environmental Favourable Energy Use in Buildings

Det strategiske instituttprogrammet vil bidra til utviklingen av teknologi, løsninger og strategier for miljøriktig energibruk i nye og eksisterende bygninger. Programmet omfatter tre delprogrammer: 1. Kostnadseffektiv teknologi og systemløsninger2. Pros jekteringsverktøy og -retningslinjer3. St...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage