0 antall prosjekter

REGUT-Regional utvikling

Forskerutdanning

Det faglige opplegget vil bestå av to deler, a) kursundervisning og b) prosjektsamlinger med ekskursjon. Temaer for kursundervisningen vil være: - Den nye regionalismen - Lærende regioner og kollektiv handling - Identitet, stedstilknytning og handlingsstrategier - Innovasjon og n...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Organisatoriske forutsetninger for kunnskapsbaserte team - hvordan skape resultater i og mellom team

Prosjektet skal utvikle modeller og verktøy for analyse og utvikling av kunnskapsbaserte team og samarbeid mellom team. Prosjektet skal klarlegge hvordan man kan legge til rette for 1. Effektive kunnskapsbaserte team l rette for 2. Effektivt samspill mellom kunnskapsbaserte team l...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i metallhydrider

En hovedutfordring når det gjelder hydrogen som energibærer er lagring og transport. Lagring av hydrogen i faste forbindelser er den mest aktuelle metoden, men foreløpig har en ikke funnet gode nok materialer. Mulige løsninger vil sannsynligvis fremkomme som resultat av omfattende forskning av h...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsinstrument

Det har vist seg vanskelig å dokumentere gode behandlingsresultater når det gjelder alvorlige atferdsvansker hos barn og unge. Dette kan dels sees i sammenheng med at det har vist seg vanskelig å finne egnede tiltak for gruppen. Dels kan det sees i sammen heng med de metodiske vansker som knyttes...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Motorized versus non-motorized outdoor recreation, and the effects of motorized use in natural areas.

Prosjektet er lagt opp som ein samanliknande studie, inkludert ein overnasjonal delstudie. Hovudinnsatsen blir å undersøke og samanlikne ulike norske grupperingar og regionar i høve til ulik (praksis og) forståing av motorferdselsproblematikken, med vekt på snøskuter. Det vil vere hovudvekt på r...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Menneske med psykiske lidingar i små kommunar: Integrasjon eller isolasjon?

Utgangspunktet for prosjektet er nedbygginga av psykiatriske langtidsinstitusjonar og desentraliseringa av tilbodet for menneske med psykiske lidingar. Mange med langvarige psykiske vanskar eller med lange institusjonsopphald bak seg er tilbake i kommunar og lokalsamfunn. Prosjektet vil fokusere...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens klageinstanser - hvor rettferdige?

Hensikten med prosjektet er å studere grensedragningen mellom faglige og politisk-normative spørsmål i beslutningsprosesser i velferdssektoren. Prosjektet vil, gjennom å studere ulike klageinstanser i helse- og sosialsektoren, studere hvordan ulike profes joner og legfolk forholder seg til de fri...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MULTIFUNK - Metode og verktøyprogram for barn og unge med generelle lese- og skrivevansker og/eller synsvansker

Verktøyprogrammet vil kunne representere en betydelig forbedring av læringssituasjonen for ca. 10 % av årskullene fra tredje klasse og oppover. Fordi det opererer uavhengig av spesifikke læreverk kan det tas i bruk i hele gruppen det gjelder. Innenfor gru nnskole og videregående skole er det snak...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Miljøtiltak og effektivitet

Tre problemstillinger er sentrale i prosjektet. For det første foretas en vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved å foreta reduksjoner i C02 -utslipp. Spesielt fokuseres det på samspillet mellom ulike virkemidler på miljøsiden i forhold t il virkninger på energisiden, i første om...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

TUNGREGN-Tungregning

NOTUR - A Norwegian High Performance Computational Infrastructure

Det nasjonale tungregnemiljøet som etableres gjennom Prosjektet NOTUR vil danne grunnlaget for vitenskapelig og teknologisk nyskapning i det norske samfunnet. NOTUR vil implementere en nasjonal infrastruktur for tungregning som skal inneholde et antall di stribuerte beregningsressurser. Ressursen...

Tildelt: kr 98,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Dioksiner i Grenlandsfjordene

Tilførsler, spredning og skjebne, herunder effekter, av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har det over de seinere årene vært gjort betydelig innsats for å redusere industrielle punktutslip p. Dette har ført til reduserte konsentra...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Erythropoiese hos foster og nyfødt - nyproduksjon og apoptose

De fleste pattedyr, også mennesket, fødes med en høy hemoglobin. Etter fødselen faller hemoglobin. Hos premature barn er fallet mer uttalt enn hos fullbårne, og lave hemoglobin-verdier kan følge. Reguleringen av «den tidlige anemi" er ikke fullstendig kar tlagt. Hos de fleste pattedyr reverserer...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbrukerorientering av norsk matpotetproduksjon og omsetning.

Norsk potetomsetning og –og dyrking har de senere år vært preget av nedgang i forbruk og en økende import av potet bådet til matpotet, ferskforedling og industriell anvendelse. Endrede bruks- og kostvaner har vært medvirkende årsak til nedgangen, men vari erende kvalitet på brukstidspunktet og at...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Resistensutvikling i lakselus (Tilleggsbevilgning fra prosjekt 146842)

Det foreligger norske rapporter om sviktende effekt av organofosfater og pyretroider mot lakselus. Tidligere på 90-tallet resulterte dette i at organofosfater ble ubrukelige som avlusningsmidler enkelte steder. NVH og VESO Vikan AkvaVet har de to siste år ene samarbeidet om et NFR-støttet prosjek...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Naturlig bindemidel basert på fiskeblod

Et forprosjekt har vist muligheter for et naturlig bindemiddel for lakseprodukter, basert på fibrinogen og trombin fra lakseblod. Et bindemiddel som vil gi grunnlag for utvikling av lakseprodukter, helt uten tilsetningsstoffer. Prosjektet vil legge grunnlag for økt bearbeiding av oppdrettslaks og...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Regime Type and Conflict: Extending the Democratic Peace.

Prosjektet undersøker forholdet mellom regimetype og konflikt. Det tar utgangspunkt i forskning omkring den demokratiske freden og tar sikte på å demonstrere at forskningsprogrammet slik det fremstår i dag, er utilstrekkelig på grunn av dets begrensede re kkevidde og mangelfulle logiske oppbygnin...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

Studieobjektet er de grunnleggende forutsetninger, funksjoner og roller ulike aktører i arealdisponeringsprosessen har. Gjennom å fokusere på kunnskapsformer og systemmessige relasjoner er håpet å kunne trekke opp grenselinjer mellom ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

"Rekonstruksjonen" Tuneskipet fra arkeologisk utgraving til rekonstrusjon

Den metodiske delen med utgravning, dokumentasjon og til sist rekonstruksjon skal stå sentralt i prosjektet. Målet er å videreutvikle den arkeologiske metoden som brukes ved utgraving og rekonstruksjon av store kompliserte arkeologisk e objekter som f.eks. et skip. I dag stil...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moral Communities and the Challenge of Modernisation: A Comparative Approach

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dr.grad i sosialøkonomi ved Carnegie Mellon University - spesialisering i makroøkonomi og økonometri

Teoretisk og empirisk forskning innen makroøkonomi, bl.a. ved hjelp av økonometriske verktøy, særlig tidsserie analyse av aggregatene i økonomien. Det meste av arbeidet er innenfor feltet "Real Business Cycles" og monetær teori, selv om også andre temaer innen makroøkonomi er aktuelle, som f.ek...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genetiske regulatorer i fettomsetningen hos husdyr

Mengde og sammensetning av animalsk fett påvirker i stor grad kvaliteten til en rekke husdyrprodukter og betrakte som en medvirkende faktor til kostholdsrelaterte sykdommer hos mennesket. For å øke den grunnleggende forståelsen rundt fettomsetning hos hus dyr ønsker vi å studere sentrale genetisk...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljar...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Interaksjon mellom produkt-, arbeids- og kapitalmarkeder i en multinasjonal sammenheng.

Prosjektet munnet ut i en doktorgradsavhandling med tittel "Globalization and labor markets", forsvart og bestått 12.12.03. Avhandlingen består av fem individuelle artikler skrevet av Frode Meland,til dels med medforfattere, i prosjektperioden. I tillegg har Frode Meland også skrevet et manuskri...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter

Prosjektets problemstillinger bygger videre på det arbeidet som ble gjort av Senter for medieøkonomi under forprosjektet "Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter". Gjennom arbeidet med forprosjektet har en spesifisert økonomiske problemstillinger omkring idrettsorganisasjonenes nyttemak...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Behandling av akutt iskemisk hjertesvikt

Akutt hjertesvikt i forbindelse med hjertekirurgi utgjør fortsatt et betydelig problem i klinisk praksis. I enkelte pasientgrupper utvikler 5-10% av de opererte hjertesvikt i etterkant av operasjonen, og for disse er dødeligheten inntil 50%. Dette på tros s av aggressive behandlingsregimer som om...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Unge voksne med utviklingshemning. En studie av familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hovedmålsetningen med undersøkelsen var å bidra med ny kunnskap om unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn. Den belyser spesielt forhold knyttet til privat omsorg og offentlig tiltak for utviklingshemmede, som f.eks. avlastning, betydningen av kjønn i f orhold til omsorg og konsekvenser av omso...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Osteochondrose - en morfologisk studie av etiologi og patogenese.

En bedre forståelse av de grunnleggende patofysiologiske mekanismene ved osteokondrose er avgjørende for at adekvate profylaktiske tiltak skal kunne taes i bruk. Moderate grader av osteokondrose i kneleddene og albuleddene har vist en økende forekomst hos Norsk Landsvin. Dette er alarmerende ett...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Fellesressurser og allmenningsretter: Muligheter og utfordringer forbundet med ny næringsutvikling i utmark

Den økende bruken av norsk utmark til økende press på allemanns- og allmenningsrettigheter. Dette reiser spørsmål knyttet til sosiale/kulturelle konflikter, sosial og ressursmessig bærekraft, livskvalitet i bygdene og potensialet for næringsutvikling. Prosjektet belyser hvilken rolle allemanns- o...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Innlandet