0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Leveringskvalitet i nettet

De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 m illiard kroner pr år. At kortvarige avbru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technologies for Reliable Distributed Generation of Electrical Power from Renewable Energy Sources

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tilstandsbasert vedlikehold og reinvesteringer i nett

Sammendrag av prosjektets aktiviteter: 1. Kabler/kraftledninger: - Kartlegge tekniske/økonomiske konsekvenser av miljøfaktorer og miljømotiverte tiltak for kraftnett. - Utvikle miljøvennlige forlegningkonsepter som muliggjør enkel reparasjon og skjøti ng samt fjerning av kabler. - Vurdere tek...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

S1-Balansert og optimal sektorregulering

Prosjektet fokuserer, på et overordnet nivå, på "annenfases" reguleringsutfordringer i kjølvannet på en vellykket etablering av en offentlig markedsøkonomi i elsektoren. Når det fundamentale markedssystemet er på plass, melder det seg videre regulerings-p olitiske oppgaver som avgrensning mot kon...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

eBee - electricity Business enters eBusiness. Implementation of eBusiness Technologies brings Changes into the Electricity Industry

The scope of the project is limited to: ? Efficient utilisation of electricity and distribution networks, ? Retail sales, ? Distribution network planning, design, maintenance and operation. The main aim of this project is to develop a sustainable knowledge-base on organizational, product, and p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Spillet om energirelatert miljøpolitikk i Europa: utvikling og strategiske utfordringer for norske energiselskaper

Prosjektet vil analysere spillet om europeisk energirelatert miljøpolitikk som et strategisk spill langs flere dimensjoner og på flere nivåer. Det dreier seg her både om et kontekstuelt spill over valg av beslutningskontekst og et mer avgrenset spill over saksdefinisjon og fordelingsutfall innen...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Dynamic response monitoring of overhead transmission lines using optical fibre sensors

Overhead power transmission lines are subjected to various mechanical loads induced by the environment, including ice load, aeolian vibrations and galloping. These phenomena may damage the lines, and in certain cases (e.g. fjord crossing in areas with a h arsh climate) the electric utlitities see...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT

Prosjektet skal med utgangspunkt i en scenario analyse av fremtidens energi- og effekttjenester bidra til at det etableres grunnlag for rasjonell håndtering av tjenestene hos netteier, kraftomsetter og sluttbruker. Dette innebærer blant annet å bidra til at det utvikles IKT-baserte produkt med e...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologibygg - kapitalkostnader

...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Planlegging og prosjektering av det nye mikroteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen

...

Tildelt: kr 67,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BP-UAVH-Brukerstyrt prosjekt, bransjeuavhengig

First Lego League Norge (samfinansiering m/NT)

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved U...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Slitasjemekanismer og virkningsgradtap i Francis turbiner ved hurtig respons på lastendringer

Prosjektet vil ta utgangspunkt i hurtig lastendring fra og til stillstans eller lavlast. Turbinen kan kjøres på lavlast/tomgang med et potential til å øke lasten svært raskt. Imidlertid blir det fra flere hold hevdet at dette vil øke slitasjen og dermed v edlikeholdskostnadene. Slitasjeutvikling ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsespara...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage