0 antall prosjekter

NATURNAER-Natur og næring

Non-timber forest goods and local economic development: An untapped potential?

Improved and sustainable utilisation of forest resources will be crucial to local economic development in Norway in the future. However, an increasing part of value generation is likely to come from the supply of non-timber forest goods (NTFGs) such as re creational tourism, wildlife safaris, cul...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Landscape protection as a management tool - does it fulfil its aims?

This project will examine the effectiveness of policy instruments and landscape management in Landscape Protection Areas ("Landskapsvernområder"), focusing on the balance between economic activities and landscape conservation. The project addresses issues related to the production of private goo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops

Søknader/Biodiesel Summary Summary "Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops" is a four year research project with the aim of obtaining new knowledge necessary for the development of bio-diesel production from agricul tural crops in Norway. This will be done ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

The Influence of the Concession Act on the Local Community, dr.gr.stip.

In this PhD-project, the impact of the amendment in the Norwegian Act relating to concession in the acquisition of real property (The Concession Act) on local communities, will be examined. Particular attention will be given settlement pattern, second hom es and cultural landscape. The Concession...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

WTO negotiations and the changing framework conditions for Norwegian agriculture, fisheries and aquaculture

Norway faces a number of challenges in WTO negotiations. Norwegian negotiating positions are based on what we may call a triangle of partly conflicting and partly compatible interests and concerns. (a) Norway has defensive interests with regard to agricul ture. Due to harsh conditions and non-tra...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

Friskt materiale av julestjerne ved behandling, karantene og fremavl

Prosjektets mål er at G3 Ungplanter skal levere julestjernestiklinger av høy kvalitet uten skadegjørere. Julestjerne er den viktigste potteplantekulturen i Norge. G3 Ungplanter produserer 75 % av stiklingene for det norske markedet, i tillegg til eksport. Bedriften produserer eliteplanter, og må...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Agder

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Hest i turistnæringen - marked og innovasjon

Hestenæringen er en arealbasert næring av betydelig omfang, og den er i vekst. Den er i dag anslått til å omfatte 4000-4500 årsverk med en verdiskaping på over 1 milliard kr. Bruk av hest i reiselivsvirksomheter peker seg markedsmessig ut som et særlig in teressant vekstområde med et betydelig ut...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sheep Welfare in the Food Chain

Sheep production is of major importance and with future potential for Norwegian livestock industry as well as rural societies, landscape and culture. Sheep production represent on of the more extensive production forms and has been less subject to industr ialisation of the livestock production. H...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

Prosjektsammendrag: Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som skal bidra til å videreutvikle laksefiske som næring i Trondheimsfjordsregionen, med basis i grunneiernes store satsning på oppleie av kilenotfisket i fjorden. Gjennom et samarbei d mellom fou miljøer, grunneierorganisasj...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Urban forest values - taxonomy and case studies, postdr.

The project described is a two-year Post.Doc fellowship for Vegard Gundersen, Norwegian Forest Research Institute, including R&D cooperation and activities. The project description concludes that it is yet an open question how to define an operative taxon omy of values adapted for forest manageme...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Internationalisation of Agricultural Policies: Consequences for the Agricultural Sector in Northern Norway

International agricultural policy is changing. The WTO Doha Round may bring about many new challenges for agriculture and the food industry in Norway in general and in Northern Norway in particular. Other international developments in agricultural policie s may also have an influence on Norwegian...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Income supported farming: The economic behaviour of farmer households

Income supported farming means that the farmer household covers low returns from their farming with other sources of income. This is in particular relevant for part-time farmers. This group grow in numbers relative to full-time farmers all over Europe. The decisions of income supporting farmer...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Arctic lamb meat - competitive advantage in a national and an international market

Norwegian lambs graze the natural pastures of Norwegian mountains and forests and produce meat of very high quality. We have however, little information on how the quality of these natural pastures affect the meat quality, and whether lambs grazing coasta l or mountainous areas will have a 'taste...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences, values and priorities

The cultural landscape in Norway is under pressure due to several factors, including: urban development, intensification and more uniformity, and overgrowing and abandonment of earlier arable land. Our aim in this project is to consider different scenario s for possible development in Norwegian l...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Husleiekompensasjon NIBIO

...

Tildelt: kr 182,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2026

Sted: Akershus

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Etablering av "chair" i samarbeid med University of Minnesota

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku.

Prosjektet har som mål å frambringe nye kunnskaper om tekniske og funksjonelle forhold ved løsdriftsfjøs som har betydning for dyras helse og velferd, og som gir mulighet for lavere bygge- og driftskostnader. Hovedfokus vil være planløsninger og handterin gslinjer, golv og gjødselhandtering, samt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Arnyasi; M. Ungarn. STP 05/06

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kvalitetssikret forvaltning og overvåkning av biologisk mangfold i kystgranskog

Hovedformålet med prosjektet er å bidra til å kvalitetssikre forvaltningen av kystgranskogen slik at det biologiske mangfoldet bevares i et langsiktig perspektiv. Hovedfokus i forvaltningen vil være lavfloraen, spesielt de sjeldne og trua artene. Fra et b evaringsbiologisk synspunkt er det likeve...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT - Optimere produkt for maskinsyn assistert sprøyting av kornåkre og utvikle mest hensiktsmessig agronomisk metodikk.

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Heidy Eskor-Kiviloo, EE01, Nabo 05-06 (koordinert også av CEO Epp Vodja)

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Arvo Viltrop, EE31, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Akershus

NMR-NKJ-Nordisk Ministerråds bevilgning til NKJ 2001-2005

NKJ Utredning Planteforsk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Produksjon av boka "Primary industries facing global markets"

Produksjon av boka "Primary industries facing global markets.

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Keca, L S&M SOE04/05-45

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 123 Ny viden til forebyggelse og kontrol af Listeria monocytogenes i produktionskæden for marine fødevarer

I Typing av isolater L. monocytogenes - isolater fra pasienter, sjømat, og sjømatbedrifter ble tidligere karakterisert med MEE og REA og det ble vist at endel MEE/REA-typer av bakterien bare ble funnet fra pasienter (P), endel bare fra sjømat (S), mens noen var felles for begge kilder (P/S). Fo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Orucevic, S B&H SOE04/05-13

...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus