0 antall prosjekter

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbedring av slakteutbytte på lam gjennom utvikling av en kjøttlinje ved hjelp av datatomografi.

En kjøttlinje på sau som er under etablering av Norsk kjøtt ved Senter for Husdyrforsøk ved NLH. Prosjektet vil belyse mulighetene for seleksjon av lam med stor kjøttfylde ved hjelp av 3-dimmensjonal datatomografi og samtidig gjennomføre grunnleggende stu dier av fett- og kjøtttilvekst av ulike k...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Digestion of physically processed cereals in exercised horses.

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Use of beneficial fungi to control weeds, insect pests and plant pathogenic fungi.

The Strategic Institute Program will join and strengthen the resources at the Norwegian Crop Research Institute, in collaboration with the Agricultural University of Norway and NORDOX Industrier AS. This will enable the participants to provide viable alte rnatives to chemical pesticides in plant ...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløying av eng.

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjoner med omsyn til utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi mi ljøaspektet er viktig. Prosjektet skal k...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjonsfysiologi i blomster

Institutt for plantefag vil i samarbeid med Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø, og Michigan State University (MSU), USA, framskaffe kunnskap om hvordan temperatur og lys påvirker strekningsvekst og plantekvaliteten ved produksjon av prydplan ter i veksthus med fokus på miljøvennlige...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Norsk hveteproduksjon - hvordan oppnå en mer kostnadseffektiv produksjon uten å senke kvaliteten.

Norsk hveteproduksjon har hatt en positiv utvikling siste tiår, både i kvantitet og kvalitet. Men hveteprisen har vært synkende siden begynnelsen av 90-åra, og dette kan ventes å bli ytteligere forsterket. Tiltak for å redusere kostnadene i hele verdikjed en og samtidig opprettholde konkurransekr...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Increased seed production capacity in perennial grasses

Danish and Norwegian trials have indicated that seed yields of new, Norwegian grass cultivars (synthetics) tend to be lower than those of old Norwegian cultivars (seed-based populations) and foreign, more southerly adapted cultivars. The low seed yields c an limit farmers and turfkeepers access t...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bedre vinteroverlevelse av gressmatter, med fokus på golfgreener i østlandsområdet.

Vinterskader på gresset på golfbaner i Norge fører årlig til en merkostnad og tap av spilleinntekter på over 80 millinoer kr. I prosjektet vil det bli utviklet tiltak som kan redusere skadene med 30%. Dette krever at optimalt plantemateriale og vedlikehol dsrutiner blir utviklet. For å få kunnsk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestfold

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av settepotetproduksjonen i Troms og Finmark.

Friske og vitale settepoteter er en forutsetning for produksjon, kvalitet og lønnsomhet i norsk matpotetproduksjon. Produksjon av settepoteter bør derfor lokaliseres til områder med kjølig klima og lite sjukdomssmitte. De nordligste deler av landet er nær mest fri for de viktigste potetsjukdommen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbrukerorientering av norsk matpotetproduksjon og omsetning.

Norsk potetomsetning og –og dyrking har de senere år vært preget av nedgang i forbruk og en økende import av potet bådet til matpotet, ferskforedling og industriell anvendelse. Endrede bruks- og kostvaner har vært medvirkende årsak til nedgangen, men vari erende kvalitet på brukstidspunktet og at...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Osteochondrose - en morfologisk studie av etiologi og patogenese.

En bedre forståelse av de grunnleggende patofysiologiske mekanismene ved osteokondrose er avgjørende for at adekvate profylaktiske tiltak skal kunne taes i bruk. Moderate grader av osteokondrose i kneleddene og albuleddene har vist en økende forekomst hos Norsk Landsvin. Dette er alarmerende ett...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Verdi av kvitkløver i nordnorsk landbruk

Kvitkløver har i sørlige deler av Norge og i Europa et betydelig potensiale som eng og beitevekst, og som fôrmiddel til drøvtyggere. Planteforsk har utviklet det første norske sortsmaterialet av kvitkløver og dette gir mulighet for dyrking av belgvekster i så å si hele Nord-Norge. Egnet sortsmate...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Biologisk baserte metoder og impregneringsmidler som kan hindre utvikling av råteprosessen i trevirke

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Grov gran på Vestlandet

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Optimal veistandard

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av mulige utfall av WTO-forhandlingene.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starter opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen er i utgangspunktet at forhandlingene skal være avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betyd ning for rammebetingelsene for norsk land...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusing winter loss of varroa mite infested honeybee colonies by maximising the size of the winter bee

The mite Varroa jacobsoni represents a major threat to sustained commercial as well as leisure beekeeping in Norway. Infested colonies are much more likely to die during winter than non-infested ones. This seems to be associated with disruption of the dev elopment of the class of physiologically ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Laboratorium for grunnleggende studier av hydraulistiske- og rensetekniske prosesser i konstruerte og naturlige filtermedium

For å videreutvikle og legge grunnlag for nye bærekraftige løsninger for vannforsyning og avløpsbehandling er det av avgjørende betydning at man har en forståelse av de grunnleggende prosesser og mekanismer i filter-systemene. Norges landbrukshøgskole har utviklet seg til å bli et kompetansesent...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Pluss skogbruk

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Energiforbruk ved skogdrift i bratt terreng

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bruk av flis til skogveibygging

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utnyttelse av furukjerneved til miljøprodukter

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Virkning på norsk skogsektor av endringer i sentrale rammevilkår

Den norske skogsektoren (dvs. skogbruk og skogindustri i Norge vurdert samlet) operer innenfor rammevilkår som i dag er under sterkt press som kan endre seg raskt. Disse rammevilkåra er delvis internasjonale (f.eks internasjonale avtaler om biodiversitet, handel, regulering av klimagassutslipp),...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Småfesemin

I Norge har semin med frossen sæd blitt brukt siden 1975 i et begrenset omfang ved eliteparinger i væreringer i bukkeringer. I gjennomsnitt har rundt 1000 geiter og 4000 søyer blitt inseminert hvert år. Dagens skjukdomssituasjon, hvor vi bruker betydelige ressurser på å bekjempe skrapesjuka, har...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbedring av trevirkets holdbarhet ved bruk av derivater fra tallolje

For å øke den naturlige bestandigheten hos trevirke, som er nødvendig ved bruk av dette materialet i visse "miljøer", har uorganiske stoffer med betegnelsen CCA vist seg å være effektive som impregneringsmidler. P.g.a. miljømessige forhold er det imidlert id sannsynlig at disse stoffene ikke vil ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 1997-2004

Sted: Akershus