0 antall prosjekter

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mountain areas in Norway as attractive rural scommunities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy

Det er økt oppmerksomhet om bruk av fjellområder som ressurs for regional utvikling. Samtidig har det vært en stor økning i arealet som er vernet, og en styrking av miljøhensyn i alle utmarksområder gjennom Naturmangfoldloven fra 2009. Vår forskning viser at Norge ikke har en politikk og forvaltn...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Innlandet

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Reading and writing from below. Towards a new social history of literacy in the Nordic sphere during the long nineteenth century

This project focuses on the roles played by the written word in the everyday life of ordinary people during "the long nineteenth century" (roughly from the French Revolution to the First World War). By "literacy" is meant not just the ability to read and write but rather the processes and practi...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

JoinGame 2.0 - Verdinettverk på dataspill

JoinGame er Norges største nettverk på dataspill og teller i dag over 980 individuelle medlemmer fra over 220 institusjoner. JoinGame er verdinettverk som støttest av Forskningsrådets VERDIKT-program. Målet med JoinGame er å tilby en virtuell og virkelig møteplass for å styrke innovasjon, forskn...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange in Mannheim 2011

Exchange in Mannheim 2011

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

exchange student at the BI Handelshøyskolen in Oslo

As part of my master program at the Mannheim University, I plan on studying one semester at the BI Handelshøyskolen in Oslo, which is especially suited for spending my semester abroad because its marketing faculty has a broad offering of marketing courses on a demanding master level. This is hig...

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Studienaufenhalt an der University of Oslo für ein Semester vom 01.08.2011 bis zum 31.12.2011.

Auslandssemester an der University of Oslo zum Studium der Rechtswissenschaften in Kooperation mit dem Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (Landeskompetenzzentrum) der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster.

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double degree programme between NHH - Norwegian School of Economics and Business Administration and Universität Mannheim

A double degree gives selected students the opportunity to spend the first year of their MSc degree at NHH, and the second year at a selected partner universitiy. After completion of the programme the student will be awarded a degree certificate from bot h NHH and from another leading internatio...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økn...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. Opera on the Move in the Nordic Countries: Touring Artists and the Construction of National Identities in the Long 19th Century

The long nineteenth century (1780?1918) was the Golden Age of opera all over Europe. Besides being only entertainment opera became an important politico-cultural tool used for criticizing the existing social order and creating and transmitting the idea of appropriate national pasts, presents and...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Knowledge Based Development (KBD) - økt effektivitet og kvalitet i produktutviklingsprosesser gjennom implementering av KBD

Forskningsprosjekt gir økt effektivitet Knowledge-based Development (KBD)-prosjektet er inne i sitt tredje år. Bedriftene som deltar ser nå resultater av at sine innovasjons- og utviklingsprosesser blir mer effektive og at kunnskapsoverføring systemati seres. ? Vi har spesielt merket effektivit...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Functionalized and metallized carbon nano particles for heating foils and advanced applications such as capacitors

n-Tec and Re-Turn cooperated in the project DEICE in order to chemically modify carbon nano particles, e.g. by functionalisation or metallization. The products are embedded in polymers. Products such as de-icing films have been the first priority. Improving of composite properties (strength, fati...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Glukokortikoider til hest- sikker bruk fra et dopings- og behandlingsperspektiv (H1047221)

Prosjektets mål er å bidra til sikker og riktig bruk av glukokortikoider til hest for å sikre god dyrevelferd, samtidig som en slik bruk er forenlig med kliniske bruk til konkurransehester. Prosjektet har som formål å beskrive sammenhengen mellom konsentr asjon av legemiddelet i henholdsvis blod ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kunnskapsbasert verdiskaping gjennom lærende nettverk

Hensikten med VRI Buskerud i fase 2 er at nettverk mellom bedrifter og FoU-leverandører skal gi økt samhandling og bruk av FoU for å bidra til å utvikle sterkere innovasjonskraft og verdiskaping i de tre regionale innsatsområdene helseinnovasjon, reiseliv et i Hemsedal og industrien på Kongsberg....

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Evaluering av forsknings som fritidstilbud i Norge

Vi lever i en tid der utviklingen innen naturvitenskap og teknologi er meget rask. Gapet mellom hva elever lærer på skolen og hva som skjer i den virkelige verden blir større for hvert år. Forskerfabrikken ble grunnlagt for å møte denne utfordringen. Vi h ar utviklet fritidskurs som gir barn og u...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

PerpetumEnergy

PerpetumEnergy ønsker å skape en installasjon og informasjonsmateriale med fokus på fornybar energi og materialene som disse består av. Vi ønsker å skolere forskere ved UiO innen formidling av forskning innen nanoteknologi og bringe forskeren ut til publi kum, her ved Vitensenteret ved Norsk Tekn...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Whale watching industry: a key platform to study the distribution, movements and social relationships of male sperm whales (P.macrocephalus)

-

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Air slide basic design and modelling

The aluminium industry uses airslides extensively to convey alumina. Currently industry lacks the means to predict how a material will behave on an airslide conveyor except by undertaking trials in a near- full-scale system. Research Summary: To develo p a characterisation technique to measure...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av digital kompetanse innenfor digitale læringsarenaer i lærerutdanningen

Dette prosjektet vil studere læring og IKT og utvikling av digital kompetanse innenfor allmennlærerutdanningen, med fokus på den faglige og pedagogiske bruken av IKT. Allmennlærerutdanningen er tillagt et særlig ansvar for å heve den digitale kompetansen i grunnutdanningen, og dermed må fokuset...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 5934 Improved vaccines against intracellular pathogens in aquaculture - combining PHARMAQ and Isconova technology

Det 3-årige Eurostars prosjektet New-Vac ble formelt avsluttet 1. august 2014. Siden den nye immunstimulanten for fisk, Matrix F, ble levert til PHARMAQ i slutten av mai 2012 har den blitt testet i forskjellige vaksiner mot IPN, ILA og SRS. PHARMAQ har inkorporert Matrix F i både vann-i-olje (w/o...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

FCT11: 18th International Symposium on undamentals of Computation Theory

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

From natural gas to sustainable food; improved process technology for optimal value creation of natural gas.

Prosjektet har til hensikt å utvikle gassbasert fermentering som en norske teknologi for produksjon av proteiner og kjemikalier med utgangspunkt i naturgass. Det pågående prosjektet har til hensikt å videreutvikle prosessen slik at produksjonen bli mer si kker og effektiv. I den siste perioden ha...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

Partnerne og prosjektene de bringer inn er nettverkets sentral ressurs: Forskningspartnere: Universitet i Tromsø (Informatikk), NTNU (IDI) og Universitetet i Oslo (InterMedia, Inst. for Medier og Kommunikasjon, Inst. for Informatikk), Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og tele...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MIE2011

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lakk med kromeffekt som erstatning for forkromming

Forkrommede komponenter brukes i økende grad på personbiler og lastebiler (dekorlister, griller, speilhus, etc.) samt i mange andre produkter som husholdningsartikler og elektronikk. Lakk med kromeffekt er både et miljømessig og økonomisk gunstig alternat iv til forkromming. I denne type lakk er ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Innlandet

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Teknologisamarbeid for fremtidens produkter

Det er i dag 12 NCE klynger i Norge, og gjennom samarbeid med relevante bedriftspartnere og kunnskapsaktører skal programmet forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. NCE programmene er i utgangspunktet definert for en 10-årsp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Innlandet

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS. The outlooks of the Nordic dispute resolution - The future of civil litigation

The seminar series will consist of three workshops. The topics are as follows: 1) The Mediation and the role of courts 2) The obstacles in civil proceedings 3) The Scandinavian court culture in progress. The first workshop will discuss the alternative dis pute resolution and its effects to the co...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Ukjent Fylke

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Intensified conversion of alkanes to aromatics and olefins using integrated catalyst/membrane reactor

Konvertering av lette alkaner til aromater uten tilførsel av oksygen er en attraktiv prosess dersom en hydrogen selektiv membran integreres for å unngå termodynamisk begrensninger. Effekten av membranen er demonstrert og det fokuseres nå på optimaliserin g mot ytelse og stabilitet. Modellering ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Natural Gas processing by the use of New Membrane Materials

-

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Characterizing surface wettablility in reservoir rock core materials using novel Nuclear Magnetic Resonance techniques.

Kjernemagnetisk resonans (NMR) er en metode som har stort potensiale for karakterisering av fuktegenskaper til borekjerner innen petroleumsforskning. Spesielt har en av målsettingene til prosjektet vært at spesifisitet og følsomhet til eksisterende lavfelts-NMR metoder for karakterisering av ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Einsemestriger Aufenthalt im Rahmen meines Masterstudiums an der Universität Bergen.

Das Motivationsschreiben ist als Anlage beigefügt.

Tildelt: kr 44 500

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke