0 antall prosjekter

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold n år det gjelder slektsformer som problemlø...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre i arbeidslivet: Ansettelser, stillinger, lønn og karriereforløp

Prosjektet skal belyse graden av inkludering versus eksludering av kvinner, etniske minoriteter og eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Det skal belyses hvordan dette utspiller seg på virksomhetsnivå gjennom en bred kartlegging av ansettelser, stillingstil deling, segregering på stillinger, lønnsp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Teacher Education as a Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2012

Sted: Innlandet

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

...

Tildelt: kr 582,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI. Videreføres på prosjekt 194215/V10.

...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIKU

...

Tildelt: kr 242,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Tildelt: kr 131,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The modern child and the flexible labour market

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjennom etablering av en tverrfaglig/interdisiplinær forskningsgruppe som mål å utvikle fo rskningsbasert innsikt i forholdene mello...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønn, mestring og deltakelse i arbeidsliv og hjemmeliv. En studie av tilpasninger mellom arbeidsliv og hjemmeliv og hvordan disse påvirker

Hvordan løser arbeidstakere med omsorgsansvar konflikten mellom arbeisliv og hjemmeliv? Og hva blir konsekvensene for ressurs- og kompetanserealisering i arbeidslivet - og for livskvalitet og relasjoner i privatlivet? 1. Prosjektet tar for seg arbeisl ivs- og hjemmelivstilpasninger blant høyt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram om idrett og kultur

Prosjektet tar sikte på å bygge opp/videreutvikle sterk kompetanse på forskning om idrett og kultur med særlig vekt på kulturanalytiske/kultursosiologiske perspektiver ved Høgskolen i Telemark. Satsingen knyttes til den faglige utviklingen ved hovedfagene i kulturstudier og idrett ved HiT og til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ageing and senior life in a life course perspective. The NOVA strategic research plan 2002-2007

The proposed project will seek to strengthen the competence in ageing research by tying competence building to a longitudinal study "the Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study" (norLAG). The core question is how ageing and older years are shap ed by life course experiences and local c...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne sa...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Trangressing Economic Boundaries: Gender, Commodification and Social Change in Zanzibar.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2011

Sted: Agder

KVENSK-Kvensk

Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning AFI - Arbeidsforskningsinstituttet (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Tildelt: kr 72,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2014

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Tildelt: kr 248,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2022

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960­ årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (humaniora) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 320,0 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo