0 prosjekter

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku.

Prosjektet har som mål å frambringe nye kunnskaper om tekniske og funksjonelle forhold ved løsdriftsfjøs som har betydning for dyras helse og velferd, og som gir mulighet for lavere bygge- og driftskostnader. Hovedfokus vil være planløsninger og handterin gslinjer, golv og gjødselhandtering, samt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Effekt av fôrsammensetning og slaktetidspunkt på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet, beinhelse og etisk produksjon hos slaktekylling

Forbedringer på fôr, dyremateriale og mannagement har ført til raskere tilvekst og bedre fôrutnytting i slaktekyllingproduksjon. Samtidig har slakteladeren blitt redusert for å tilfredsstille markedet på hel grillet kylling som i dag ligger på ca 950 gram . Dette har ført til at mange kull nå sla...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Soft flesh problems in farmed marine fish

Several factors such as the amount and quality of the feed, harvesting and slaughtering methods, and storage time after slaughter, can affect both technological and sensory properties of the fish fillet. Several factors such as the amount and quality of the feed, harvesting and slaughtering meth...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Betydning av produkt- og produksjonsinformasjon på evaluering av sjømat

Norsk fiskerinæring får nye påbud, krav og forventninger fra forbrukere om å merke sine råvarer og produkter med opprinnelse, produktinnhold og produksjonsmåter. Dette er med på å forsterke betydningen av kunnskap om hvordan og for hvem informasjon påvirk er evaluering og valg av deres produkter....

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Added value products from barley

The main aim of the project is to exploit the functional properties and health benefits of barley by advanced analytical techniques, and develop processing methods that retain and promote these benefits. To do this barley, the most grown Norwegian grain, and brewer’s spent grain will be degraded ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fysisk og sosialt miljø for geit

Formålet prosjektet er å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer og effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus samt å undersøke hvordan gruppestørrelse, areal, antall eteplasser og sosialt stress gjennom omgruppering påvirker aggresjon, produ ksjon og reproduksjon. Det har vært en ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a SNP techology platform within an integrative genetics framework (sammenslåes med matprogram 153302/I10)

Most phenotypic traits in salmon and other commercially important marine species associated with health, growth, meat quality, and capacity for utilising new food items, have complex and partly interconnected genetic and regulatory architectures. To ensur e a continuous reduction in production co...

Tildelt: kr 45,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

Antimicrobial peptides are produced by nearly all organisms - from bacteria to humans. These peptides may be developed into useful antimicrobial drugs and additives in food and animal feed. However, lack of insight into peptide-cell interactions and struc tural features (on peptides and target ce...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 112,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku