0 antall prosjekter

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon

I ei tid med stadig større press på den tradisjonelle landbruksproduksjonen har mange sett etter alternative produksjonar som kan auka verdiskapinga på bygdene. Alt nå finst det døme på vellukka småskalaproduksjonar som skaper inntekt og arbeidsplassar ut i frå små ressursar. Mange ser på slike ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Alphavirus (Togaviridae) fra laksefisk i norsk oppdrett. Karakterisering, vertikal overføring og studie av vevs/celle-tropisme.

Salmon pancreas disease (SPD) ble først beskrevet fra Skottland i 1984, men var sannsynligvis tilstede i oppdrett av laks i Skottland så tidlig som i 1976. I 1990 ble det vist at sykdommen hadde en infeksiøs årsak. Senere, i 1995, ble det klart at sykdomm en skyldes et togaviruslignende agens som...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Developmental and growth dynamics of the vertebral column in farmed Atlantic salmon

It is well known from birds and mammals that skeletal tissues are dynamic and sensitive to factors such as exercise and nutrition. In the present proposal, we wish to elucidate the effects of mechanic stimulation of vertebrae through exercise, and the eff ects of fast growth on vertebral architec...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-of-season, 0+ smolts)

The proposal addresses the topic of production related problems identified as a priority in the strategic plan for "Havbruk" published by the Norwegian Research Council. Deformities in fish are a recurrent problem in aquaculture, and the industry is face d with loss of money as well as a bad rep...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NY GRIPERTEKNOLOGI FOR EFFEKTIVISERING AV HANDTERING OG PAKKING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Sentral utfordring i prosjektet er å utvikle ny griperteknologi for ikke stive objekter som fiskefilet og kjøttstykker/skinker/steiker. Denne typen griperteknologi mangler i stor grad i dag. Ved SINTEF er det utvklet et par lovende prinsipper av gripermet oder for ikke stive objekter, 2 av ideene...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular epidemiology of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in Norway

The main objective of this project is to obtain knowledge on the genetic variation of IPNV and risk factors for IPN in Norway with emphasis on Atlantic salmon. Information about the prevalence of different virus strains is important for the fish farmers , fish health services, fish health autho...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sunn økologisk såvare: Smitteterskler og alternative behandlingsmetoder for bekjempelse av sjukdom i økologisk såvare.

I følge EU-reglene skal all svåare til bruk i økologisk dyrking være økologisk produsert. En innskjerping av reglene forventes fra 1.1.2004. det produseres i dag ikke nok økologisk såvare av en slik kvalitet at behovet kan dekkes. Målet om 10% økologisk d revet jordbruksareal i Norge innen 2010 v...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Karakterisering av virus assosiert med Hjertesprekk (CMS) og Hjerte- skjelettmuskel betennelse (HSMB)

Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppen sykdokmmer finner en blant annet hjertesprekk (Cardiac Myopathy syndrome, CMS), he morrhagisk diatese (Haemorrhagic smolt sy...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Control of malformations in the production of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by optimizing temperature and light conditions

Malformations has been identified as a major obstacle in the development of commercal production of Atlantic cod by the industry itself. A survey of the malformation problems presented by Norsk Sjømatsenter later confirmed this situation. NFR states con trol of production related to disorders a...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett - løsninger for reduksjon av kobberbruk til impregnering av oppdrettsnøter (BEGROKONTROLL).

Begroing på oppdrettsnøter er et betydelig problem for marikultur verden over. I norsk lakseoppdrett er bruk av kobberbasert impregnering dominerende tiltak for å kontrollere begroing. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å arbeid e for å redusere bruk av kobberbestandige...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Arbeidsinnvandring til det norske landbruket. Kortsiktig redningsplanke for norske bønder eller undergraving av landbrukets legitimitet?

Talet på arbeidsinnvandrarar til landbruket har auka kraftig det siste tiåret. Det er venta at utvidinga av EUs indre marknad, som Noreg er ein del av, vil føre til at endå fleire arbeidsinnvandrarar søker seg arbeid på norske gardsbruk. Ein kan vente at denne utviklinga vil prege det norske land...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Spesialproduksjoner i Gilde: Tilpasning av samvirkeformen

Gilde Norsk Kjøtt BA har nylig vedtatt en ny konkurransestrategi. Denne består av to hovedkomponenter: (1) ’industriell rasjonalitet’ som har vært den rådende gjennom flere tiår og (2) ’kvalitativ spesialisering’, som forventes å få økende betydning i fr amtiden. Den nye konkurransestrategien st...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Efficient combination of QTL detection and introgression schemes in aquaculture

The commercial Norwegian fish production constantly needs to optimise and improve all parts of the system to continue to be in the forefront of growing international competition. One vital part of the production system is the genetics of the breeding mate rial that it utilises. Most fish populati...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

RSW SYSTEMS WITH CO2 AS REFRIGERANT

The most commonly used refrigerant in RSW (refrigerated seawater) systems for fishing vessels today is HCFC-22 (R-22). However, the Montreal Protocol dictates the abolishment on the CFC and HCFC refrigerants, known to deplete the ozone layer if released t o the atmosphere. Other available alterna...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Videreutvikling av JORDMOD med fokus på næringsmiddelindustrien og bondens tilpasning til endret virkemiddelbruk.

Modellbasert kvantitativ analyse av landbrukspolitiske virkemidler kan være et viktig hjelpemiddel og beslutningsgrunnlag i utformingen av jordbrukspolitikken i Norge. NILF og SNF har i mer enn ti år benyttet den nasjonale jordbruksmodellen JORDMOD til å foreta slike analyser. Økt internasjonalis...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Helsearbeid på bier

Stadig åpnere grenser medfører økt fare for oppblomsting av bisykdommer i Norge. I den situasjonen er det viktig å rette fokus på informasjon og veiledning av norske birøktere om sykdomsforebyggende arbeid og sykdomsbekjempelse uten bruk av midler som gir uønskede og/eller helseskadelige reststo...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Oppdrett av villfanget røye i intensive resirkuleringsanlegg

Nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk ønsker å legge til rette for ny næringsvirksomhet parallelt med strukturendringene i landbruket. Næringen som driver landbasert oppdrett av røye representerer i stor grad en slik type ny næringsvirksomhet med ru ndt 20 anlegg på landsbasis siden 1991. D...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Developing sanitary measures to improve nursery hygiene in seedlings grown for Christmas tree and bough production

In many nordmann fir (Abies nordmanniana) Christmas tree plantations in Norway there are problems with heavy needle cast. The fungus Rhizosphaera kalkhoffii is often detected in dying needles falling off on lower branches. R. kalkhoffii is a well known pa thogen in Christmas tree production both ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Næringsutvikling i utmark - forprosjekt

Målet med prosjektet er å legge en bredere og mer gjennomarbeidet kunnskapsbasis for det videre arbeidet med næringsrettet bruk og forvaltning av utmarksressurser, med hovedvekt på vilt og fisk, og i arbeidet med å fremme kvinnenes plass i utmarksforvaltn ingen. I dette prosjektet ønsker vi å gje...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Program for forbedret svinekjøtt og fettkvalitet gjennom fôr og genetikk.

Prosjektet setter fokus på forskning på noen av de mange faktorer som en antar vil påvirke kjøtt- og fettkvalitet på svin i de kommende år. Fordi Norge har verdens magreste gris og fordi fôrmidlene som brukes i svinefôringa er under sterk omstilling, reis es det nye forskningsspørsmål både for fô...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Korrekt bestemmelse av kjøttprosent og nedskåret vare hos norske lam

EUROP ble innført i 1996 som klassifiseringssystem av slakt i Norge. De fleste land i Europa benytter dette systemet for klassifisering av slakt. Systemet er selve grunnlaget for den økonomiske relasjonen mellom produsent, slakting og foredling. Et godt s amsvar mellom nedskåret vare som foredlin...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forholdet mellom redskap og kvalitet på fisk, råstoffbehandling ombord i fartøy Del II - Dokumentation av egenskaper ved ny T90 trålsekk

Der er i en tidligere fase blevet utviklet en trålpose, kaldet T90, som skjønnes at ha bedre egenskaper med hensyn til bevarelse af fangstens kvalitet. Det er jo kjendt at vanlige trålposer til tider kan påføre omfattende skader på fisken ved at slite av skjell og slim og ved at notlinet afsætter...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for bekjempelse av kålflue

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel p...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Optimal mjølk: Forprosjekt om optimal produksjon av mjølk med høg kvalitet på beite i ulike regioner

Økt produksjon av mjølk på beite kan være økonomisk interessant fordi: · Beiting gir lågere kostnader enn ved innefôring med konservert fôr · Mjølk produsert på beite kan øke renommèet og kvaliteten på mjølka · Beite kan gi grunnlag for regionale produksj oner (nisjeproduksjoner) Beregninger anty...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken