0 antall prosjekter

Ukjent-Ukjent

ECSEL Research for GaN technologies, devices, packages and applications to address the challenges of the future GaN roadmap

For UltimateGaN prosjektet skal Eltek utvikle nye kost effektive omformere med høy virkningsgrad og svært høy pålitelighet. GaN transistorene som Ultimate Gan prosjektet utvikler skal brukes til å oppnå dette målet. Eltek skal utvikle følgende produkt som demonstrator ? IP65 likeretter for utend...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Buskerud

Ukjent-Ukjent

Real time, multiscale digital twin as decision support for adaptive welding robots

Målet med prosjektet var å lære roboter en dyp forståelse av sveising ved å bruke en kombinasjon av smart elektromekanisk design og en velinformert programvare. Ettersom Welmax er utvikler og produsent av automatiserte adaptive sveiseroboter, og IFE har matematiske modeller for å simulere sve...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold

Ukjent-Ukjent

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Det overordnede målet for hele BIOESSHEALTH-prosjektet var å identifisere nasjonale skogforvaltningsstrategier som produserer tre på en bærekraftig måte og samtidig fremme biologisk mangfold og folkehelse. Målsetningen var å balansere den globale etterspørselen etter tre, lønnsomheten til skogbru...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

JPIURBAN-Urban Europe

Designing Sponge Cities for multiple benefits: integrating nature-based solutions to create sustainable places

Klimaendringene vil forsterke urbane og globale problemer som flom, dårlig vannkvalitet, heteepisoder om sommeren, luftforurensning og redusert biologisk mangfold. I Kina og Europa forsøker man å motvirke disse negative trendene ved å ta i bruk naturbaserte løsninger (NbS), som kan bidra til å re...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

Ukjent-Ukjent

Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial

Personer som har fått en demensdiagnose har ofte behov for å vite mer om tilstanden. Flere beskriver at de savner en arena for å møte personer som er i samme situasjon som dem selv. I forskningsprosjektet SHAPE har personer med demens fått tilbud om å delta på et spesialutviklet, nettbasert kurs ...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

Ukjent-Ukjent

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Smart integrated multitrophic city food production systems – a water and energy saving approach for global urbanisation (CITYFOOD)

CITYFOOD prosjektet utforsket potensialet i et integrert akvakultur- og landbrukssystem, IAAC system, som et verktøy til å bekjempe en del av utfordringene urbane områder står overfor med hensyn på samspillet mat-vann-energi (Food-Water-Energy Nexus). Ved å teste ut nesten 100% resirkulerte IAAC ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Hensikten med dette UTNAM prosjektet var å dra nytte av Professor Meredith Rowe sin ekspertise om barns språkutvikling, viktige miljøfaktorer som spiller inn, samt konsekvenser av denne utviklingen for barns læring, akademiske forutsetninger og kognitive utvikling. Prosjektet har finansiert en 10...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

Ukjent-Ukjent

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er til stede ved fødsel, men som skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan medføre redusert kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Policy transfer in education

I POLTRANS prosjektet samarbeider en toppforsker fra USA, Gita Steiner-Khamsi, Professor, PhD, Teacher College (TC) Columbia University, hennes kollegaer i New York, og forskergruppen CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance) ved Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU publiseringsfond ble vedtatt av tidligere Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2012 for støtte til åpen publisering med vedtak i Universitetsstyret og tidligere forskningsnemd. For nåværende NMBU ble det etablert et publiseringsfond på kr. 300.000,- for 2014. Det har i prosjektåret 2014 ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for NKVTS 2014

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres v...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2014 Fellessøknad fra Oslo Universitetssykehus HF

Felles søknad for institusjonen. (Tidsplan er tilpasset det som er teknisk mulig å få lagt inn.)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus opprettet publiseringsfond (budsjettpost) til støtte for publisering i Open Access-tidsskrifter for budsjettåret 2013 - og 3 år fremover - med 300' pr år. Kriteriene for å motta støtte er: - forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen -...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

UiBSTIMOA2015

Søknad om dekning av utlegg til åpen publisering.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Søknaden gjelder Forskningsrådets utlysning vedr. støtte til å dekke norske forskningsinstitusjoners kostnader til artikkelavgifter ved åpen publisering (Open Access).

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond ved Høgskolen i Bergen

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på 1 år, med oppstart høsten 2014. Denne piloten vil være ferdig sommeren 2015 og det skal da gjennomføres en evaluering. Målet med evalueringen er, i tillegg til å vurdere bruk og administrasjon av fondet, også å se på alternative måter å stø...

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV AVGIFT TIL OPENACCESS-PUBLISERING

Det er i dag krav om åpen tilgjengeliggjøring av forskningsresultater på nett fra myndigheter og oppdragsgivere, jfr St.meld. 18(2012/2013), Norges Forskningsråd, EU. For å innfri dette kravet forsøker NINAs forskere å velge publisering i OpenAccess-kanaler * der dette er forenlig med å nå så...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2014

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2014.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne ins...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Universitetet i Agder - Open Access publiseringsavgifter - Refusjon 50%

UiA har dekket kostnader for publisering av 61 artikler i OA -tidsskrift

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2014

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsm...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland