0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

ndelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybride sol- og vannkraftverk

Dette forprosjektet vil skaffe til veie et godt grunnlag for et større hovedprosjekt knyttet til utvikling og validering av teknologi til bruk i hybride sol- og vannkraftverk i stor skala. Ny teknologi for flytende solkraftverk vil vies spesiell interesse. Forprosjektet samler svært sterke, norsk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ZeroKyst – et omforent prosjekt for en levende kyst uten CO2-utslipp

Formålet?med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad til Grønn Plattform om hovedprosjektet «ZeroKyst» for utvikling av en hybrid hydrogen-elektrisk utslippsfri drivlinje med forsyning for drift av fiske- havbruks- og nyttefartøy. Hovedprosjektet skal utvikle drivlinjen,...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad om hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn Plattform. Reduksjon av utslipp fra maritim transport vil kreve en utbygging av infrastruktur for produksjon, lagring og bunkring av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsmodeller for optimal bruk av energifleksibilitet gjennom hele verdikjeden

Forprosjektet OPTIFLEKS har fokus på energifleksibilitet og hvordan den kan utnyttes for å skape helhetlige, grønne verdikjeder. I et energisystem hvor omfattende endringer finner sted – med overgang til fornybare energibærere, lokal produksjon, aktive sluttbrukere, markedsbaserte løsninger og di...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GRØNN KABEL – utløser for testinfrastruktur for flytende havvind

For at Sustainable Energy skal opprettholde sin posisjon som verdenslende testsenter for flytende havvind er det behov for økende kapasitet til å kople nye installasjoner til kraftnettet ved Zefyros vindmøllen. For å unngå og begrense aktiviteten må det installeres en ny kabel (ca 10 km) fra land...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Regjeringens Klimaplan for 2021-2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter - der det ligger til rette for det - innen 2025. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre ...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Multi-horizon power-market mechanisms and Connection to the wider European energy system

The McMee pre-project will form the foundation for a main project within the field of power-market mechanism design and linking to the de-carbonized energy carrier Hydrogen. In order to establish an export industry within this field consisting of both products and services it is important to unde...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybrid - Operation scheduling for hybrid systems of solar power and energy storage

The pre-project will form the foundation for a main project focusing on operation scheduling of hybrid systems of floating solar and hydropower. Norwegian power companies and SINTEF Energi AS/NTNU has a long history of optimal scheduling of hydropower systems, and the knowledge from Norwegian act...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nye nettløsninger for lønnsom havvindutbygging

Dette forprosjektet vil legge grunnlaget for et større prosjekt med mål å utvikle nye løsninger for nettinfrastruktur for lønnsom havvind. Prosjektet vil bidra til grønn omstilling og kvalifisering av norske industriselskap til å kunne levere teknologi og kompetanse til den internasjonale havvin...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ExpoSolar - Exposed Floating Solar Catapult

Solceller (PV) er verdens raskest voksende energiteknologi, med et marked som nå overgår 100 GW. Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at markedet økes til 2200 GW innen 2030. Solkraftverk krever imidlertid store områder med land, noe det er mangel på. Derfor kan flytende solinstallasj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeid for å akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp.

På bygge- og anleggsprosjekter er det begrenset tilgjengelig effekt. Dette skaper utfordringer i forbindelse med lading av utslippsfrie anleggsmaskiner, som trenger mye effekt i korte perioder. Flere aktører vi har diskutert problemstillingen med, har tilsvarende ladeangst for anleggsmaskinene so...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

H2CarbonCat - Nullutslipp karbonfiber katamaran med hydrogendrift

Pilot-E prosjektet "H2CarbonCat (H2CC)" har til hensikt å utvikle og pilotere en hydrogendrevet katamaranbilferge i karbonfiber som kan benyttes på lengre fergestrekninger der batteri ikke er et reelt alternativ som følge av denne teknologiens begrensninger m.h.t. rekkevidde. For eksempel så ha...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PiCoVATT: Piezo-styrt variabel demping

Prosjektet har blitt startet opp og fremdriften er iht. plan. Vi har landet på et design som går til første runde produksjon av brikker. Dette og et påfølgende større arbeid med evaluering og prototyping skjer rundt årsskiftet og mest rett på begynnelsen av 2022. Basert på dett vil man i løpet a...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart On-Line Health Assessment of Cable Terminations

Transport av strøm i Norge gjøres i hovedsak med luftledninger og kabler. Når strømmen skal transporteres over lange avstander eller at høye effekter skal overføres, blir det ofte benyttet høye spenninger. Det høyeste spenningsnivået vi har i Norge er 420 000 volt som er nesten 2000 ganger høyere...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables

Nexans Norge har som mål, sammen med forskningspartnere, å utvikle fremtidens blyfrie kraftkabler. I FutureCaRe-prosjektet vil vi utføre testing og utvikle modelleringsverktøy for å sikre høy pålitelighet og lang levetid for HVAC sjøkabler med blyfritt "vått design". Sjøkabler med vått design vil...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

New Compensators for Non-Minimum Phase Systems

Non-minimum phase systems are relevant class of dynamic systems with unstable internal dynamics. For such systems, even though the complementary external dynamics are stabilized by state-feedback control, internal states may still converge slowly or even diverge. Focusing on linear systems, trans...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES og POS Horisont Europa 2021 og 2022. Institutt for Energiteknikk (IFE)

Horisont Europa legger større vekt enn Horisont 2020 på innovasjon, oppnå samfunnsmessige og økonomiske effekter av forskning og innovasjon, og å gi synlige og konkrete resultater for Europas befolkning. IFE har arbeidet systematisk med implementering av strategi for europeisk satsing og har vunn...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Klima- og miljøavtrykk fra nettvirksomhet

Kravet til dokumentasjon av bærekraft øker både for enkeltaktører i energisektoren og for energisektoren som helhet. Dette prosjektet skal gi nettselskaper et rammeverk for kartlegging og dokumentasjon av miljømessig bærekraft for bygging, drift/vedlikehold og rivning med ombruk eller gjenvinnin...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Et overordnet mål er å sette fokus på påliteligheten til maskinvarekomponenter for bruk innenfor den kritiske infrastrukturen til kraftsystemet. Interessenter kan som resultat bedre beskrive den nødvendige tilliten til maskinvarekomponenter. Det grønne skiftet er en storstilt satsning for å bi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont EU, Rammebevilgning for 2021 og 2022: Høgskulen på Vestlandet

HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbeidet med EU» om å styrke arbeidet, og øke innhenting av midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. I en høyskole med universitetsambisj...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal WinDCollect - WP6

Under EUs "Green Deal" har Sintef identifisert følgende utlysning som de planlegger å søke på «Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system» (LC-GD-2-1-2020) Marine Energi Testsenter blir arbeidspakkeleder for WP6 i EU søknaden Win...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NTNU-Chinese Collaboration on Next Generation Power Electronics Converters for Renewable Energy

Den økende integreringen av fornybare energikilder i kraftsystemet vil øke avkarboniseringen av energisektoren. Integrering av storskala fornybare energikilder krever endringer i både design og drift av det eksisterende kraftsystemet. For å øke samhandlingen mellom fornybare energikilder og kraft...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Request for funding for project establishment and proposal writing for the Eurostars programme.

LiC are not yet available to the market at large scale, which Beyonder is planning to accomplish. In order to improve the properties of Beyonder’s LiC cells and upscale the production, it is necessary to perform research and assure the quality of the final cells. The collaboration with Intom and ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Labora...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114314 SPEKTIR: A Novel Miniature Multispectral Thermal Image Sensor for Multi-Industrial use

Alle fysiske objekter sender ut termisk stråling med et spekter som avhenger av objektets temperatur. Øynene våres kan bare se termisk stråling fra varme objekter. For eksempel ser den termiske strålingen fra en kokeplate på 500 degree Celsius ut som en svak rød glød for menneskeøyet. Vi er blind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Invenio – Wireless Real Time Sensors and Data Solution for Corrosion Under Insulation Prediction

Through this project, Indusenz is going to develop and deliver certified sensors and data solutions for real-time monitoring of rough industrial environments. Our solution, INVENIO, uses a unique non-intrusive sensor and an intelligent software, and offers the markets most accurate and advanced p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Maritim Solkraft

Sunlit Sea utvikler en løsning for flytende solceller (FPV). Løsningen, som består av et solcellepanel festet til en aluminiumsflåte, optimaliseres for det marine miljøet. Sammen med en høy grad av prefabrikasjon og god forutsigbarhet vil dette redusere den totale kostnaden for et FPV-anlegg. Ho...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POWER4LIFE: Empowering the energy poor for a better life

The project will proactively tackle the issue of Energy Poverty at selected European Countries. The project aims to increase understanding of the causes and effects of energy poverty and to devise effective operational mechanisms to tackle them. Existing metrics and definitions will be reviewed. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland