0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effektiv avl av robuste brukshunder gjennom økt kunnskap om gener som er assosiert med angst

Prosjektet har som hovedmål å bidra til å fremskaffe mer robuste hunder som er enda bedre egnet som bruks- og tjenestehunder. Angst er blant de viktigste årsakene til at jakt-, bruks- og tjenestehunder har en redusert bruksverdi, ikke kan trenes/utdannes ferdig, eller må tas ut av tjeneste for ti...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

In vitro development of a ligament and in vivo analysis of the bone-soft tissue interface

Leddbåndskader er hyppig, spesielt i den yngre og aktive delen av befolkningen. Et eksempel på dette er skader av fremre korsbånd i kneet, som er en relativt hyppig skade i idretter som for eksempel håndball og fotball. Tilhelingspotensialet for denne type skader er i seg selv begrenset, og det e...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Oscillatory mechanisms supporting human cognition

Gjennom registrering av elektrofysiologisk aktivitet fra elektroder festet til hjernens overflate, eller plassert dypt i hjernen, har vi fått en begynnende forståelse av de elektriske svingningsmønstrene som oppstår når vi løser kognitive oppgaver. Målet er økt kunnskap om hvordan ulike deler av ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

New mass spectrometric techniques for marine bioprospecting

Mange av dagens legemidler som brukes innen behandling av alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft, har sitt opphav i naturen. Marin bioprospektering er et forskningsfelt som fokuserer på å lete etter nye legemiddelkandidater i organismer i havet. Målet er å finne forbindelser som kan utvikles...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Immobilisering av spermier fra svin for utvikling av et nytt effektivt og konkurransedyktig seminkonsept i svinenæringen

SpermVital har utviklet en teknologi som forlenger levetiden til spermier etter inseminasjon (kunstig sædoverføring). For å oppnå dette immobiliseres spermiene i alginat før lagring eller nedfrysing. Teknologien gir forlenget levetid og kvalitet på spermier etter inseminasjon og medfører at befru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rearing broiler chickens without in-feed anticoccidials

Globalt er det aller meste av slaktekyllingoppdrettet basert på rutinemessig bruk av koksidiostatika (i fôret) med effekt mot eincella tarmparasittar (koksidiar/koksidiose) og overvekst av Clostridium perfringens i tynntarmen (inkludert nekrotiserande enteritt). Norge er det einaste landet der he...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANAVAC - A combined tissue culture and reverse vaccinology approach to develop a vaccine against Anaplasma phagocytophilum in sheep.

Anaplasma phagocytophilum forårsaker sjodogg (TBF) hos småfe og bakterien er påvist i flere dyrearter, inkludert mennesker. I Norge beiter ca. 850.000 sau på flåttinfiserte beiter og rundt 500.000 av disse er i aldersgrupper som er mest mottakelige for flåttsykdom, hovedsakelig lam. Beregninger v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nor-BioImaging A Norwegian consortium for participation in the ESFRI infrastructure Euro-BioImaging

Nor-BioImaging is a consortium for infrastructure within biomolecular and biomedical imaging established on the basis of a mandate approved by all universities and university hospitals in Norway that also have appointed members for a steering committee. Through establishing a national program for...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Therapeutic vaccination and immune modulation - new treatment strategies for the multidrug-resistant tuberculosis pandemic

Terapeutisk vaksine og immunmodulering-ny behandlingsstrategi for multiresistent tuberkulose (TBCOX2 studien) Tuberkulose (TB) er en global utfordring og det finnes begrensede behandlingsmuligheter for det økende antall pasienter med multiresistent (MDR)-TB. Prostaglandin E2 (PGE2) et stoff ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Workshop on hepatitis diagnostics in resource-poor countries, The Ethiopia-Norway hepatitis network

Viral hepatitis affects hundreds of millions worldwide, causing illness and death from acute infection, liver cancer and liver cirrhosis. There are available measures to control the spread of viral hepatitis infections, but the awareness of these diseases is low. The diagnostic and management of...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of advanced nanoparticulate drug delivery systems for protective functions of the teeth

Etter mange år med god tannhelse i Norge og resten av verden, ser det ut til at nedgangen i karies har stagnert. Dagens barn drikker mer jus og ikke minst cola enn før, og begge deler har skadelig effekt på tennene. Andre kilder rapporterer om økende grad av slitasjeskader og erosjon av tennene. ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Prepare Norwegian participation in the ESFRI Infrastructure for Systems Biology - Europe

Infrastructure Systems Biology Europe (ISBE) is an ESFRI project in the preparatory phase that received EU funding from August 2012. The aim of the ISBE is to develop a European infrastructure for systems biology that will allow broad groups within academ ia and industry to make extensive use of ...

Tildelt: kr 9 823

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

TRAINING NETWORK ON OPTOELECTRONICS INTEGRATED WITH LIVING SYSTEMS FOR NEUROSCIENCE INVESTIGATIONS AND APPLICATIONS

Keywords: Organic Optoelectronics, Neuroscience in-vitro and in-vivo, Organic materials/neural systems functional interfaces, Stimulation and readout of bioelectrical activity, Neuro-organic optoelectronics Abstract: OLIMPIA is a training network initi ative built on research and development o...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Nanocarriers for new anti-cancer drugs

Problems of drug resistance and side-effects necessitate the search for new and more specific anti-cancer drugs, whether by chemical synthesis or by screening of natural products. This project aims to use nanosized drug delivery systems to ensure maximum therapeutic effect of anti-cancer drugs. ...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

proteomeMAP - A technology for validation of commercial antibodies

Not relevant

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Physical activity, nutrients and Type 2 Diabetes Mellitus - the importance of myokines and adipokines

Exercise offers protection against many chronic disorders such as diabetes, cardiovascular diseases, obesity, certain types of cancer, osteoporosis, dementia and depression. The International Diabetes Federation has estimated 325 mill people to have diabe tes in 2011 and this will probably increa...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterization of the Kiss system in medaka during development. Does Kiss control neuron migration through the chemokine receptor cxcr4?

Kiss er en substans i hjernen som regulerer igangsetting av pubertet i dyr gjennom liknende mekanismer i mange ulike dyr. I dette prosjektet har vi studert en nyoppdaget rolle for Kiss, nemlig dens funksjon i hjerneutvikling. Dette har vi studert i medaka (japansk risfisk), som er en liten fersk...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Illuminating glia in the intact brain

Prosjektet hadde som mål å avdekke mekanismer for signalering mellom stjerneformede gliaceller (astrocytter) og blodkar i hjernen. Vi benyttet 2-fotonlasermikroskopi og ultrasensitive genetisk kodete fluorescerende sensorer for deteksjon av intracellular Ca2+ og ekstracellulær glutamat sammen med...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The two most costly infections in Norwegian cattle. Is it possible to control bovine respiratory syncytial virus and bovine coronavirus?

Hovedmålet med prosjektet var å generere den nødvendige kunnskapen for å kunne redusere forekomsten av bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) hos storfe i Norge. Delmål : 1. Få detaljert kunnskap om forekomst av begge infeksjonene i hele landet 2. Avde...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8470 Veterinary point-of-care test device.

Immunoassay-basert diagnostikk, hvor spesifikke proteinkonsentrasjoner kan måles ved bindingen mellom spesifikke antistoffer til sine spesifikke antigen, i veterinærmedisin er komplisert på grunn av at antigener varierer fra art til art og immunologiske reagenser som anvendes i human diagnostikk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Østfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Doxycycline of coating of titanium alloy implants and its in vivo performance

Den viktige rollen til tannimplantat overflaten har tili å etablere god ben-til-implantat kontakt er allment kjent. Egenskapene til overflaten har en stor innvirkning på hvordan vertsvevet rundt implantatet vil reagere. Titanimplantatet er jo et fremmedllegme, og kroppens reaksjon til dette fremm...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Decoding Synaptic Memory with TimeSTAMP

Prosjektet belyser grunnleggende mekanismer for endringer i nervecelle kommunikasjon som ligger til grunn for hukommelse. Endinger i nervecelle signaloverføring ved synapser er nødvendig for hukommelse og langvarige endringer i atferd. Denne evnen er svekket eller forstyrret ved en rekke psykia...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013. Dette initiativet forente nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. I 2018 ble ...

Tildelt: kr 22,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

High resolution three-dimensional micro-CT imaging of therapy induced changes in tumor vascularization

In the project 'High resolution three-dimensional (3D) micro-computed tomography (micro-CT) imaging of the therapy induced changes in tumor vascularisation' we want to quantify changes in the morphology of tumor blood vessels after treatment with a PI3-ki nase/mTor inhibitor. We will use two diff...

Tildelt: kr 66 000

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 'Biologisk leddbehandling' - cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) - H1247030

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens eget blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere kroppens egne betennelsesdempende stoff (cytokiner og vekstfaktorer). Sluttproduktet, kjent som AKS, sprøytes tilb...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: Osteochondrose og Birkelandfraktur H1247154

I prosjektet har en nå genotypet 693 hester. En er i prosess med å imputere genotyper på 240 hester til høyere tetthet: vil bli brukt til å søke å identifisre gener med stor effekt på enten osteochondrose i has, eller Birkelandfraktur. Prosjektet har innsøkt en stipendiat ved NMBU, Adamstua v. pr...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dissection of Francisella virulence in a genetically tractable host system

Francisella is a dangerous pathogen that establishes infection in range of vertebrates and invertebrates. Some species, e.g. F. noatunensis have been shown to infect wild and farmed aquatic organisms causing damage and major economic losses. Little is kn own about their virulence mechanisms due ...

Tildelt: kr 39 065

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Mechanisms underlying the modulation of electrical coupling in retinal neurons - implications for visual adaptation-Mob Sabrina Asteriti, it

Our laboratory has studied in detail the functional aspects of electrical coupling between AII amacrine cells in the inner retina of rat, and we are one of the few laboratories in the world to routinely use the challenging technique of simultaneous dual p atch-clamp recording. We recently observe...

Tildelt: kr 81 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

EU Marie Curie project MEDIASRES

This is part of the EU Marie Curie project MEDIASRES based in Freiburg, Germany with a number of European participants, see attached AnnexI. Web page with information: http://www.mediasres-itn.eu/ The project has now opened for applications, see the web page. One of the candidates will be emplo...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Glutamate dynamics in a retinal microcircuit

Dette forskningsprosjektet var motivert av grunnleggende spørsmål om hvordan nervesystemet fungerer. Nervesystemet består av individuelle celler, nevroner, som kommuniserer med hverandre i form av spesialiserte kontakter kalt synapser. Informasjon overføres fra én nervecelle til en annen via frig...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland