0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2018

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2018.

Tildelt: kr 5 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Talking while fighting: Civil conflict ceasefire conference

Ceasefires are a common feature of almost all armed conflicts. Yet despite their importance, we currently lack a clear understanding of how ceasefires influence civil war. In particular, it is not clear why or when ceasefires occur, how they affect the behavior of armed actors, or the role they p...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 RAMME 2019

Vårt mål er at NUPI i 2019 -Er en viktig samarbeidspartner i 3 H-2020 prosjektsøknader, hvorav èn som koordinator -Sender til sammen 4 søknader til ERC-stipend -Sender èn søknad til ERA-NET NORFACE NUPIs plan for bruk av PES rammestøtten i 2019 er å: -Koordinere èn søknad til arbeidsprogrammet...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets ulike programmer, med lite fokus...

Tildelt: kr 45 636

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

«Street-level Autocrats» fokuserer på samspillet mellom vanlige mennesker, formelle autoritetskilder i samfunnet (spesielt sikkerhetsapparatet), og uformelle autoritetskilder både under og etter væpnede konflikter og masseopprør. Sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Market for Anarchy: Systems of risk control in transnational governance

Statlige myndigheter er i økende grad blitt avhengige av spesialiserte aktører som fokuserer på ulike typer risiko, slik som finans, klima, og cyber. Prosjektet analyserer hvem som gir råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner om risiko og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva sla...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Micro-Foundations of Conflict Escalation (MiCE)

Hvorfor eskalerer noen lavintensitetskonflikter til store kriger? Hvorfor forblir noen ikke-voldelige konflikter ikke-voldelige, mens andre utvikler seg til kriger? Litteraturen mangler fortsatt gode svar på slike spørsmål. Prosjektet «The Micro-Foundations of Conflict Escalation» (MiCE) hadde so...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-term success in popular uprisings and democratization

Ikkevoldelige motstandsbevegelser har ofte klart å fjerne diktatorer, men kortsiktig suksess gir ingen garanti for langsiktig suksess. Mange opprør som har skapt store problemer for autokratiske regimer på kort sikt har ikke ført til full overgang til demokrati. Mange protestbevegelser har falt s...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hybrid pathways to resistance in the Islamic world: a study of Islamist groups in Lebanon, Iraq, Mali and Libya

HYRES har studert samspillet mellom islamistiske bevegelser og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali for å svare på følgende spørsmål: Hvorfor forfølger noen islamistiske grupper sitt politiske og religiøse prosjekt i staten de tilhører, mens andre islamistiske grupper nekter å akseptere disse g...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Managing mercury through multilevel governance: Norway and China

Kvikksølv er et tungmetall med alvorlige helseeffekter og er en global utfordring, også for Norge. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom norske og kinesiske forskere. Prosjektets mål er å studere politikk og instrumenter på ulike styringsnivåer i Norge og Kina: nasjonalt, bilateralt og int...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visiting Researcher Grant for Assoc Prof Frank Jotzo

Globale klimautslipp fortsetter å stige. Den mest nærstående klimautfordringen for samfunnet er å skape en langsiktig og storskala transformasjon vi trenger for å holde global temperaturstigning under 2°C. Kinesiske utslipp har det siste tiåret stått for 60 prosent av økningen i de globale klimau...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of Civil War Peace Negotiations: Causes and Consequnces

Antall borgerkriger som avsluttes ved hjelp av forhandlinger, øker. Likevel finnes det store variasjoner mellom fredsavtaler. Noen steder arbeides det fram fredsavtaler som er varige, mens andre steder blir avtalene brutt. Noen avtaler forhandles fram på kort tid, mens andre konkluderes etter lan...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate variability, food insecurity, and social conflict

Among the many potential devastating consequences of climate change, the risk of societal disruption and violent conflict stand out as especially worrisome. This proposal responds to the KLIMAFORSK call for providing a better understanding of the risks climate change poses to social systems. It i...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

IP-OA 2017

Med sine 74 årganger er Internasjonal Politikk et av de lengstlevende skandinaviske fagtidsskriftene. Det er også det eneste tidsskriftet på skandinavisk språk som både er spesialisert på internasjonale studier og hvor alle fagartikler gjennomgår full fagfellevurdering. IP eies av NUPI og utgis...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til boka 'Inclusive autocracy: Political decentralization without democratization'

Samandrag av boka: In the wake of decentralization reforms, several democratizing states across the world have introduced legislation that provide for subnational elections. This does not mean, however, that subnational elections in these countries are all of a certain quality or are organized ac...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Costs of Contention: Comprehensively Understanding the Impact of State and/or Challenging Behavior

Prosjektet ''the costs of contention'' løp fra 2016 til 2021 og ble finansiert av Norges forskningsråd under ?toppforsk?-ordningen. Prosjektet, ledet av PRIO og av prof. Christian Davenport, samlet et team av forskere fra Norge, USA, Canada og India. Prosjektet skulle svare på et spørsmål som er ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluating Power Political Repertoires

To faktorer er spesielt viktige for å forstå pågående endringer i global politikk. Den ene er Kinas vekst og Russlands mer fremoverlente politikk. Den andre er at den utenrikspolitiske verktøykassen er i endring: utenlandske investeringer, kontroll med forskningssamarbeid, investeringer i infrast...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Jihadist War Economies Project

Prosjektet studerer sammenhengen mellom territorialitet og ressursutvinning hos jihadist-grupper. I tillegg studeres også finansieringskanaler generelt, med vekt på kvinners rolle, både som bidragsyter og mottaker. Fokuset er på Levanten, Afghanistan, Pakistan, Vest-Afrika, og Afrikas horn. Så...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Undermining Hegemony. The US, China, Russia, and International Public Goods Substitution

Utgangspunktet for prosjektet Undermining Hegemony har vært pågående endringer i verdensordenen. Uttrykket verdensorden henspiller ofte på hvor mange stormakter som finnes pluss hva slags relasjoner de har seg imellom. Under Den kalde krigen sto USA og Sovjetunionen mot hverandre, og man snakket ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reconceptualising Transitional Justice: The Latin American Experience

The book is the outcome of a three-year international research project on current developments in transitional justice in Latin America, using a comparative approach to examine trajectories in truth, justice, reparations and amnesties in countries emerging from periods of massive violations of hu...

Tildelt: kr 76 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Leadership and Climate Change Policy

In response to the problem of climate change, many countries are undertaking costly actions to limit emissions. While major CO2 emitters have not signed up for a meaningful and binding emission reduction, many countries have embarked on major abatement po licies. A way to interpret this unilatera...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad

Globalisering, migrasjon og god privatøkonomi har ført til at stadig flere borgere befinner seg i utlandet i kortere eller lengre perioder som arbeidstakere, turister, studenter, langtidspensjonister eller av andre årsaker. Hvilke rettigheter har borgerne, og hvilket ansvar har staten når noe går...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Equal Peace? Womens Empowerment and Multicultural Challenges in War-to-Peace Transitions

Siden 2000 har vi sett et økt fokus på å fremme både likestilling og kvinners deltakelse i fredsmekling og forsoningsprosesser i Norge og internasjonalt. Denne utviklingen dateres gjerne til vedtaket i FNs sikkerhetsråd i oktober 2000 av resolusjon 1325 (samt påfølgende resolusjoner) som til samm...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

EUROPA-Europa i endring

Europe in transition - Small States in an Age of Global Shifts.

EUNOR har bidratt kunnskap om hvordan Norge og andre små stater balanserer mellom autonomi og integrasjon. Arbeidet har vært organisert i fire arbeidspakker: I arbeidspakke 1 har vi gitt særlig oppmerksomhet til de rettslige og juridiske konsekvensene ab Brexit for EØS-avtalen. Det er særlig to...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Brazils Rise to the Global Stage (BraGS): Humanitarianism, Peacekeeping and the Quest for Great Powerhood

Globale maktforhold har endret seg betydelig det siste tiåret, i takt med at nye stormakter har fått økt innflytelse. Land som Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika har ønsket å påvirke hvordan internasjonale spørsmål tilnærmes. Dette har bragt dem inn på arenaer som tidligere har vært forb...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Democratisation, Political Participation, and Gender in Malawi

Dette prosjektet har undersøkt muligheter og hindringer for kvinner til å øke deres politiske engasjement i Malawi. Vi har undersøkt effekten av kvinnerepresentasjon i tre arenaer hvor politikk spilles ut; den utøvende makt (presidentens kontor/regjeringen), parlamentet/lovgivende forsamling, og ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Arctic Review on Law and Politics

Publisering av tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Consociational Democracy and Nordic Differentiated Integration in the European Union Mobile researcher: Benjamin Leruth, UK

This project aims at providing a better understanding of the relationship between the concepts of differentiated integration and consensual democracy, by analysing the evolution of relations between the European Union and Nordic States, especially in the case of Norway. What kind of European int...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo