0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

RessursRetur – Ny vanndampteknologi omdanner biologisk forurensede jordmasser og planteavfall til nye ressurser

Ved utbygging av veier, jernbane og eiendommer flyttes store mengder matjord. Dersom jorda inneholder ugras, plantesjukdommer eller skadedyr (nematoder) som er forbudt å spre, må jorda deponeres som avfall og går tapt som ressurs for produksjon av mat. Planteavfall fra produksjon og import av grø...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2021 for SynolysCarbon EIC Application

WAI Environmental Solutions has developed SynolysCarbon, a seamless add-on process equipment for new or existing anaerobic digestion plants that increases the biogas production by 100%, while also producing tar and biochar as valuable products. Our solution is a process technology that combines b...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DISRE - Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems

Det er liten tradisjon for forskningsdrevet innovasjon i norsk varehandel som nå møter økt konkurranse fra internasjonale plattformselskaper med helt andre tradisjoner. Det klassiske eksemplet er Amazon som har lang tradisjon for forvaltning av data, forskningsdrevet utvikling av algoritmer og ve...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet

Prosjektet SmartLaken har som mål å utvikle et høyabsorberende lakensystem for engangsbruk med integrerte sensorer for kontinuerlig monitorering av fysiologiske parametre, i hensikt å raskt kunne detektere en forvererret tilstand med begynnende infeksjon eller sepsis. Aktuelle måleparametre er t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

Gyroskop (gyroer) er enheter som hjelper kjøretøyer, droner og bærbare/håndholdte elektroniske enheter å vite hvor de befinner seg i et tredimensjonalt rom. Du finner dem i omtrent all elektronikk som vi benytter oss av i hverdagen. Målsettingen med dette prosjektet er å forbedre fabrikasjonen...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AI-Dentify - Assessment of oral diseases using dental X-ray images and deep learning techniques

Forekomsten av orale sykdommer, hovedsakelig tannkaries og periodontale sykdommer, øker over hele verden, inkludert Norge, noe som resulterer i alvorlige helsemessige og økonomiske konsekvenser, og reduserer livskvaliteten for de som rammes. Det anslås at halvparten av verdens befolkning lider so...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve and its Potential Impact on Reservoir Recovery

Utvinningsgraden fra oljereservoarer er opp mot 50%. Da vil altså halvparten av oljen som opprinnelig var i reservoaret, fremdeles ligge igjen etter at feltet er stengt. En av utfordringene som bidrar til at oljen blir liggende igjen er produksjon av uønskede fluider, som for eksempel vann, damp ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

Innkapslete, gassisolerte koblingsanlegg for mellomspenning er sentrale enheter i primære og sekundære distribusjonsnett. Bryterne og lederne i disse kompakte anleggene er spenningssatte på flere titalls kilovolt. Elektrisk isolering av de spenningssatte delene i bryteranlegget oppnås typisk ved...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Resiliens i kritisk infrastruktur, næringsphd

I Norge har vi et strømnett bestående av komplekse leverandørkjeder. Dette forutsetter et samarbeid på tvers av sektorene innenfor den kritiske infrastrukturen. Økende digitalisering gir også sårbarhet, og et skifte innen den tradisjonelle risikotenkning er nødvendig for å imøtekomme det stadig e...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Klimapositiv industri i Grenland

Industriregionen Grenland utgjør Norges største industriområde med omtrent 6000 industriarbeidsplasser, en omsetning på over 30 milliarder kroner. og eksportandel på over 90% fra de største bedriftene. Her slippes det årlig ut 22% av klimagassutslippene fra norsk industri. Industrien i Grenland h...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NORSEP demonstrasjonsanlegg forstudie

Flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall er klassifisert som farlig avfall. Det nasjonale deponiet for farlig avfall vil om få år bli fylt opp, og dette tvinger forbrenningsanleggene til å se etter andre løsninger. Norsep-prosessen er utviklet for å ufarliggjøre flyveaska gjennom en prose...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Low energy ships by combining innovative air-lubrication solutions with environmentally friendly anti-fouling coating

Luftsmøring, med sitt høye potensial for å redusere skipets motstand, har kommet mer og mer i fokus den siste tiden. Et luftsmøresystem injiserer luft under skroget og reduserer tettheten til vesken og reduserer friksjonen mellom skipet og vannet. Passivt luftsmøresystem kan brukes på små skip me...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-HORISONT-EU 2021-22

Norner utvikler løsninger for plast i den sirkulære økonomi og engasjerer seg mot Horizon Europa ved å delta på posisjonerings-/nettverksarrangementer, matchmaking-arrangementer og kurs i søknadsskriving. Målet er å delta som partner i relevante prosjekter innenfor resirkulering av plast og innen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pre-project - Safe and High-efficiency well drilling using advanced autonomous pressure control and monitoring

The goal of the SHIELD project is to research, develop and test next generation autonomous managed pressure drilling (MPD) to enable a highly efficient and safe drilling process. SHIELD will develop a breakthrough solution for autonomous high-precision pressure control and monitoring when drillin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virks...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Flexible zero emission bulk logistics – powered by green ammonia

In the proposed pre-project Viridis Bulk Carriers will work together with the Arena Ocean Hyway Cluster (OHC) to create the basis for a Green Platform main project application, building a consortium of leading technology suppliers, cargo owners, green ammonia suppliers and research institutions. ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers

Adopsjonen av solcellepaneler øker. Solcellepaneler har blitt installert på tak i private husholdninger, næringsbygg, produksjonsanlegg og gårder. Effekten fra solcellepanelene kan forbedres hvis solcellepanelene er plassert riktig. Prosjektet har som mål å utvikle en datainnsamlingsenhet for sol...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

I prosjektet CANARY jobber Sensocure for å utvikle et unikt nytt produkt, et sensorbasert tidlig varslingssystem som kontinuerlig vil overvåke for systemisk økning av karbondioksid (CO2) i kroppen, noe som indikerer en kritisk tilstand for pasienten. Eksempler hvor vårt system vil kunne gi unik, ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E114374 - Cerebro En ny og intelligent plattform for automatisk beregning av korrekt skatt på tvers av geografi

Intelligent automasjon får en stadig mer sentral rolle i fremtidens teknologiske systemer innenfor regnskap og økonomi. Målet med dette prosjektet var å utvikle en teknologiplattform som kunne foreta automatiserte beregninger av korrekt skatt på tvers av geografi innenfor stadig mer komplekse glo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hurricane prevention by temporarily reducing the sea surface temperature by innovative use of Bubble Curtain technology

The project aim to prove that it is possible to reduce the sea surface temperature in a large area by using a bubble curtain in an optimal position according to sea current, and thereby influence an incoming tropical storm (hurricane). This project and technology is an climate action according to...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Commercial development of the Synolys technology on biogas plant upgrading and biochar production

Biogas is produced in anaerobic digester (AD) where microorganisms convert organic materials to methane and carbon dioxide. Biogas from waste is renewable energy and can significantly contribute to greenhouse gas (GHG) emission reduction. Compressed biomethane (CBM) and liquified biomethane (LBM)...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF.

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114302 BASABOLT: A lightweight high-performance corrosion resistant basalt composite rock bolt for use in tunnels.

Situasjonen med Corona-pandemien har helt klart hatt innvirkning på prosjektets fremgang. Begrensninger har gjort det vanskelig å holde den planlagte fremdriften, men prosjektet er fremdeles i god fremdrift til tross for denne situasjonen. Reiserestriksjonene ble opphevet i Europa i høst og har g...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 114520 ACTION: A pioneering strategy to treat autoimmune diseases

Målet vårt er å tilby en revolusjonerende behandling for 600 millioner mennesker over hele verden som lider av autoimmune sykdommer. Nåværende behandlinger har moderat effekt og kan gi alvorlige bivirkninger. Vi tar sikte på å forbedre pasientens medisinske tilstand i større grad enn dagens medis...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Refusjon til utgifter til Open Access -publisering 2019

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

Ebber-prosjektet skal utvikle evidensbasert bruk av tester for personlighet og mental evne. Slike tester har eksistert, men fortolkning av testrestultater er ofte basert på magefølelsen til den som evaluerer og er ikke basert på det som er kunnskapsfronten innen forskning. Ebber-prosjektet vi...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PACT - Piloting Electric Fail-Safe Actuator Technology

PACT er en helelektrisk ventiltreaktuator for forbedret brønnkontroll og feilsikker håndtering av nødssituasjoner. PACT er designet for å være en integrert del av automatiserte systemer og fjernkontrollsystemer. Primær applikasjon er for brønnhoder topside; øvre og nedre hovedventil, vingevent...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Use of microbially functionalized biochars to accelerate bioremediation of contaminated soils

Microbiochar addresses the microbiological decontamination of soils contaminated with heavy metals (focusing especially on Pb, Cu and Cd) and organics (polyaromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCBs) and phthalic acid esters) as well as complex mixtures of several of these conta...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark