0 antall prosjekter

VITEN-Vitensentre

Atlanterhavsparken vitensenter

Vitensenteret skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv og kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensente...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partnersøk og avklare muligheter for internasjonalt prosjekt

Mobilisere til og gjennomføre en delegasjon fra Sunnøre til Israel. Formålet er å kartlegge spesifikke utfordringer og på dette grunnlag kontakte riktige aktører i Israel for samarbeid, for å komme i posisjon til å etablere et felles prosjekt som søker finansiering gjennom H2020.

Tildelt: kr 98 202

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og partnersøk på konferansen Fish Waste for Profit

Anvendelse av marint restråstoff fra den norske fiskeri -og havbruksnæringen er i dag generelt god, men det er fremdeles et stort potensial for bedre utnyttelse, og spesielt innen hvitfisksektoren der store mengder avskjær kastes. En næring som jobber aktivt med dette er den voksende marine ingre...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Higher preparedness, knowlege-based planning and better environment through simulation and visualization of big data and real-time info

Prosjektet skal lede frem til en søknad under programmet Fast Track to Innovation innen fristen. Se vedlegg for skisse av hovedprosjektet som omsøkes.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikla maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikra at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdaga, overleva og gjennopprette normaltilstand etter c...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kortisolderivater som indikator på velferd hos laks

Publiserte data har vist at kortisol i avføring på laks har potensialer som markør for måling av stress. Det er imidlertid lite ren kortisol, men heller kompliserte metabolitter og derivater av disse som ender opp i avføringen. Prosjektet har med avansert analysemetodikk undersøkt hvilke kortisol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy, og å sannsynliggjøre løsningens gjennomførbarhet. Et vellykket resultat kan danne grunnlag for videre utvikling og industrialisering av løsningen. Fjernstyrte und...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WARP- Warehouse Autonomous Robot Picker

WARP er et samarbeid mellom Currence Robotics, SINTEF og dagligvaregrosisstene ASKO/NorgesGruppen og H.I.Giørtz. Målet med prosjektet er å utvikle en autonom mobil robot (AMR) for vareplukk på lager. Variasjon i antall forpakninger som skal håndteres driver opp forskningsutfordringen fordi det ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

InnoTown Innovation Conference 2019

Årets konferanse fokuserer på dagsaktuelle temaer som angår næringslivet på tvers av bransjer. Vi ønsker å være et reelt bidrag til tiden vi lever i og utfordringene næringslivet møter og ikke minst være en arena som skaper grobunn for løsninger og en fremtidsrettet kultur. Vi forventer 500 delt...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Emerging species for sea cucumber aquaculture

Prosjektet, Emerging species for sea cucumber aquaculture, har som mål å lukke livssyklusen til nye sjøpølsearter i oppdrett. Prosjektpartnere er Møreforsking (MF) i Norge og University of KwaZulu-Natal (UKZN) i Durban, som igjen samarbeider med Department of Forestry, Fisheries and the Environme...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bærekraftig gjenbruk av biomasse

Vi er et team bestående av 9 dyktige og klimabevisste ingeniørstudenter ved NTNU Ålesund som har utarbeidet en teknologi som kan raffinere og foredle alle typer biologisk materie. Formålet med prosjektet er å benytte denne teknologien til foredling av overskuddråvarestoff og restråvarestoff til ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning for Møreforsking Ålesund mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon innen marin sektor

Møreforsking Ålesund AS (MFÅ) driver forskning i tett samarbeid med marint næringsliv. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør regionen til en ledende aktør innenfor marine næringer. MFÅs forskning er forankret i regio...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep Learning approaches to credit scoring

Modeller for å predikere fremtidig mislighold er en sentral del av moderne bankdrift og nært knyttet til en banks inntjening og resultat. Å innvilge et lån til en kunde som i ettertid viser seg å misligholde lånet, vil kunne innebære et tap for banken. Å avvise en lånesøker som ikke ville ha misl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vindskip® - an eco-efficient hybrid RoRo/Car Carrier powered by the wind and LNG for sustainable transport of environmentally friendly cars

Inspired by the aviation and speed sailing. True wind is the wind measured on board a stationary ship. When the ship starts moving, the Apparent wind or relative wind, is generated. The Apparent wind is what you measure on board a moving ship. The Wind Power system of Vindskip® utilizes the Appa...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partnersøk EAT Foundation til internasjonalt prosjekt innen marine protein

For å få løftet kategorien marint protein som kilde til helsebringende ernæring til verdens befolkning kreves forskning og dokumentasjon på mange områder. Dette prosjektet søker å finne samarbeidspartnere som vil bidra til å utvikle kategori og bruksområdene for marint protein av høy kvalitet fra...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MarTERA:Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms

Bakgrunnen for prosjektet "Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms (INTENDU)" er spesifikke behov for langsiktig overvåking av oppdrettsanlegg. De overordnede målene for EU-prosjektet har vært å (1) utvikle dokkingstasjoner for autonome undervannsfarkoster (AUV...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for Developing Proposal for Horizon 2020 Call MG-3-2-2018 The Autonomous Ship

The project proposal we are making efforts to construct and develop is directed towards H2020 2018-2020 MOBILITY FOR GROTH – Global leadship and competetiveness MG-3-2-2018 “The Autonomous Ship” under Innovation Action Type. The most critical R&D challenges associated with the establishment of t...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

InnoTown Innovation Conference 2018

InnoTown 2018 Siden 2000 har InnoTown arrangert InnoTown Innovation Conference - en årlig, internasjonal innovasjonskonferanse i Ålesund, som skal inspirere og bidra til økt innovasjon. Siden oppstarten har InnoTown hatt som hovedmål å kunne gi deltakerne ny kunnskap og nye ideer, som kan omset...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RORO (Riser Opereration Replacement Optimisation)

RORO prosjektet skal undersøke alle aspekter av stigerør operasjoner, fra planlegging av ingeniører på land til gjennomkjøring av operasjon ombord. Prosjektet gir stor potensial innenfor SURF installasjon (Subsea Umbilical Riser and Flowline) segmentet og inkluderer visualisering undersøkelser, u...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twins for Vessel Life Cycle Service

Moderne skip blir stadig mer autonome gjennom avanserte integrerte automasjonsystemer og fjernstyring. Disse systemene er dedikerte til bestemte funksjoner for fartøyet, eller kan være en del av den generelle skipsoperasjonen. Mellom delsystemer utveksler de data og foretar samordnede operasjonel...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Time Digital Twin for Boosting Performance of Seismic Operations

Seismiske undersøkelser til sjøs for å lokalisere olje- og gassforekomster flere kilometer under havbunnen er en komplisert og høyteknologisk operasjon som involverer store verdier i form av fartøy og utstyr. Marin tauet seismikk utføres ved generering av trykksluftbølger fra luftkanoner som slep...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Data-driven ship models for rapid virtual prototyping

Mange av oss har kjørt om kapp med bil i trange gater, eller landet et jumbojetfly på en liten flyplass, i hvert fall i et dataspill. Man opplever at det er lett å lære nye kompetanser og regler i virtuelle verdener, dessuten er konsekvenser av en krasj minimale: man får en «play again» og man ka...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning for Møreforsking Ålesund mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon innen marin sektor

Møreforsking Ålesund AS (MFÅ) driver forskning i tett samarbeid med marint næringsliv. Nærheten til rike marine ressurser kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør regionen til en ledende aktør innenfor marine næringer. MFÅs forskning er forankret i regio...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EC-EDA INFORMATION EXCHANGE AND MATCH-MAKING EVENT: EXPLORING FP7, HORIZON 2020 AND EDA R&T SYNERGIES ON ADVANCED MATERIALS, STRUCTURES AND

EDA and EC have acknowledged the need to deepen their coordination activities and proactively engage their respective communities so as to better tap into the potential of the recent and future developments. The objectives of the event are to exchange information on projects developed in EDA and ...

Tildelt: kr 6 900

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Etterslepet på statleg eigde helsebygg i Noreg er stort, og fram mot 2024 skal ein investere nesten 58 milliardar kroner i sjukehus. Ofte ve...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research and Development mobilizing symposium in Møre and Romsdal

There is a long tradition in Norway for a sustainable and economic exploitation of marine resources. In recent years? climate change, has led to relocation of species, introducing new raw material to the fishery industries. This requires development of both equipment and processing methods in mar...

Tildelt: kr 20 799

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Wavefoil - reduserer drivstofforbruk og bedrer komfort for skip

Wavefoil AS er et nyetablert teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av sju års delvis industrifinansiert forskning. Foilene bidrar til betydelig reduksjon av drivstoffkostnader og økt komfort fo...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal