0 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Happy City® - Patentert plassbestemt parkeringsløsning for el-sparkesykler

Sparkpark AS er fremtiden for en bærekraftig mikromobilitet. Happy City® muliggjør trygg og regulert parkering av el-sparkesykler. Sparkpark AS lanserer en ny og patentert system som har fått navnet Happy City®. Dette systemet organiserer og regulerer parkering av el-sparkesykler på dedikerte ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project of a one-stop-shop solution for implementing and managing sustainable autonomous bus infrastructure

Byer dekker 3% av jordoverflaten, men står for 70% av globale klimagassutslipp, hvorav biler står for 14%. Som følge av utbredt bilbruk i bysentre fortsetter utslippene i byer å øke på en tid hvor de trenger å falle drastisk for å bekjempe klimaendringene. På grunn av de omfattende effektene på b...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet er drivkraft i stedsutvikling, reiseliv og effektivisering av vareflyt. Viktigste brikke for å nå bærekraftsmålene.

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 5 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens st...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Forberedelser til selvkjøring: Det teknologiske økosystemet

Arrangementet har som målsetning å samle det teknologiske miljøet som forbereder Norge på selvkjøring, samt myndigheter og offentlige aktører som legger til rette og har innflytelse på prosessen frem mot implementering av ny teknologi. Formålet er å skape dialog og kunnskapsdeling i et tverrsekto...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports: from national visions to co-constructed transition

ACES har som mål å legge til rette for og akselerere energi- og bærekraftsomstilling i norsk havnesektor. Havnesektoren kobler sammen ulike sektorer og økonomier, og den opererer mellom lokale, regionale og internasjonale nivåer av styring og regulering. Bærekraftig omstilling i havnesektoren for...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en bærekraftig arktisk multimodal logistikkløsning for næringslivet.

Prosjektets overordnede innovasjonsidé er å etablere en ny forretningsmodell som legger grunnlaget for en lav-/nullutslippsløsning for konkrete transportløsning som tar hensyn til alle transportmidler, utstyr, operasjoner og systemer rundt Nord-Norges største kombinerte terminal, - Narvikterminal...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Mobility as a Service

Ruter administrerer kollektivtransporten i Osloregionen og har en uttalt ambisjon om å tilby «Mobility as a service» (Maas) med autonome kjøretøy. En pilot med autonome kjøretøyer i kollektivtransporten er lansert av Ruter i Ski, like ved Oslo. Kjøretøyene som benyttes er små (4-6 passasjerer), o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt AI4CSM Automotive Intelligence for Connected Shared Mobility

AI4CSM prosjektet utvikler avanserte elektroniske komponenter, systemer og arkitekturer for fremtidige elektriske tilkoblede autonome og felles/delte kjøretøyer (ECAS-Electric Connected Autonomous and shared). Prosjektet bidrar til digitalisering innenfor bilsektoren ved å støtte nye mobile trend...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

EASIER

Med EASIER ønsker vi å skape en kunnskapsbase og et beslutningsstøttesystem der formålet er å øke andelen av persontransporter som er aktive og bærekraftige. Til aktive og bærekraftige transportformer regner vi for eksempel gåing, sykling og kollektivtransport, samt ulike former for delt mobilite...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nettverk for utslippsfrie arrangementer

Vi skal lage et kunnskapsnettverk for utslippsfrie arrangementer, og skal gjennomføre en rekke arrangementer i året. 2021 er et pilotår hvor vi sikter på å få med 10 prosjektdeltakere. Dersom prosjektet vurderes som en suksess og ZERO har ressurser og får støtte til å fortsette i 2022 vil prosje...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Pre-project for the first Norwegian electric seaplane

Luftfart er essensielt for norsk samfunn og industri som et effektivt transportmiddel for mennesker og varer over Norges uftfordrende topografi (eks. lang kyst og fjellendt terreng). Dette medfører imidlertid høye miljøkostnader på grunn av de høye CO2-utslippene knyttet til flyreiser. Faktisk øk...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Hovedformålet med FoU-prosjektet er å utvikle og teste en prototyp av et system for automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger (AutoRegFv) i Innlandet fylke. Ved å bruke kamerateknologi i kombinasjon med maskinlæring er målet å automatisere tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen t...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med til...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Klimatilpasning og veitransport

(se kommentaKlimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Statens Vegvesenet (SVV) og Nye veier AS (NV) vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når vedlikeholdsprogram og behov for utbedring av eksisterende veier vurderes og når en ny vei skal bygges. Dette vil bidra til at vi s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Kjeller Science Industry Meetup - Mobilitet og Autonomi

Kjeller Innovasjon (KI) arrangerer i samarbeid med klyngen SAMS en aktuell digital konferanse: Kjeller Science Industry Meetup (KSIM). Hensikten med KSIM er å skape en møtearena som frembringer markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Kjeller Innovasjon har dratt ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Formålet med prosjektet er å utvikle arbeidsformer og en digital plattform som støtter tverrsektorielt samarbeid for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. I Norge er sikkerhetsfremmende oppgaver fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. Dette innbefatter de som skal 1) håndte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Stranda hamnevesen KF ser fram til at at Geirangerfjorden skal bli utsleppsfri, og meiner at dette på sikt vil styrkje destinasjonen som grøn og berekraftig. Dette vil og bidra til å gjere Norge sitt reiselivsikon endå meir attraktivt. Stranda kommune har så langt vore proaktive og gjennom Gr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

Markedet for delte elsparkesykler har eksplodert. Nytten gjenspeiles i svært mange turer og god lønnsomhet enkelte steder. Få, om noen, andre transportmidler har hatt en sterkere vekst i bruk over såpass kort periode. En stor andel av sparkesykkelturene skjer i kombinasjon med andre transportmidl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostander for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Det overordnede målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Resultatet s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

GeoSence prosjektet vil utarbeide løsninger for bruk av geofence-teknologi og -systemer som skal bidra til å forbedre sikkerhet, trafikkflyt og miljøkonsekvenser i byområder. Prosjektet vil også adressere tema som brukeraksept, myndighetsperspektiv, personvern og lovgivning. For å takle disse...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

ITEM vil kartlegge hvordan å oppnå sosialt-inkluderende elektrisk mobilitet (EM)overganger. Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende EM-endringsprosesser og bruk i urbane regioner. ITEM skal analysere måten folk benytter/opplever EM, og hvordan beslutningsprosesser om EM slår ut...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

International Network for Autonomous Ships

International Network for Autonomous Ships (INAS) skal videreutvikle og formalisere de internasjonale nettverkene som er bygd opp rundt Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS - https://nfas.autonomous-ship.org/) og EU-prosjektet AUTOSHIP (https://www.autoship-project.eu/). Hensikten er å tydeliggjør...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

COVID-19 har vist at det er mulig å implementere radikale virkemidler som samtidig nyter høy grad av aksept blant befolkningen. Det at tiltakene oppfattes som nødvendige og rettferdige er muligens to sentrale forklaringer for at innbyggerne i stor grad har endret (mobilitets)adferden. Aksepten er...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

I A-PLANET samarbeider flere forskningsmiljøer: Transportøkonomisk institutt (TØI), Universitet i Oslo (UiO) og University Carlos III i Madrid (UC3M). Prosjektet har som mål å utforske motsetningen mellom effektivitet og politisk aksept for transportpolitiske virkemidler, på jakt etter den optima...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

User-Centric Charging Services for Electric Vehicles

Den første delen av prosjektet har fokusert på å forstå behovene, driverne og barrierene til brukerne for elbillading. Innsikten er samlet ved en kontekstuell undersøkelse gjennom intervjuer, brukerobservasjoner og feltstudier med en brukersentrert designforskningsmetode. Seks kundeprofiler er id...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2022

Haugesundkonferansen er en viktig arena i den maritime klyngen, og årets konferanse spiller sannsynligvis en større rolle enn på mange år. Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken. Her møtes politiske ledere, havner og rederier, maritime tjenesteleverandører og offentlige ak...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet 2021

Konferansen Mobilitet 2021 arrangeres digitalt 16. - 17. februar 2021. Hovedtema for konferansen er: "Rethink Mobility - Transport og reisevaner etter Covid-19". Lenke til konferansens hjemmeside: https://mobilitet2021.no/ Konferansen vil være basert på forskning og belyse viktige problemstil...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

WebECA: Disseminating the results and benefits of advanced road weather data

Vintervei som funnet i Skandinavia utgjør en alvorlig utfordring for kjøretøyets sikkerhet. Likevel er den menneskelige sjåføren ganske i stand til å justere kjørestilen for å forbli i en relativt sikker operasjonell konvolutt. Den nødvendige intelligensen for å justere kjørestilen mangler imidle...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo