112 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal Overseas Research Grant: Local crowdfunding for a low-emission society

The overseas research stay is related to the NFR-funded project 'Local crowdfunding for a low-emission society: Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway' (COOLCROWD), project nr. 268223/E10. Natalia Mæhle leads two work packages in this project: WP2.1: Lessons learned fr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Total organic carbon estimation in Spitsbergen: A case study from Adventdalen

Biomass resources in the Arctic are fundamental for biodiversity and carbon release to the atmosphere. It is therefore important to improve our current knowledge on the spatial and temporal distribution of total organic carbon stocks in Arctic lowlands. The main purpose of this study is to estima...

Tildelt: kr 46 723

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Prosjektet undersøker lærerstudenters læring om argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom, ved bruk av digitale læremidler og matematisk modellering, i to obligatoriske matematikkurs for 1. til 7. trinn. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmer lærerstuden...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2018: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Prosjektets overordnede mål er å utforske hvordan norsk skole kan virke som motkraft til gruppefiendtlige holdninger i samfunnet. Stipendiaten i prosjektet har gjennomført fokusgruppeintervju med elever ved fire ungdomsskoler. Den foreløpige analysen viser at elevene kjenner godt til rasisme so...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Symphosium on Nano materials for Clean energy and Health Applications (ISNCHA-2017)

The symposium on nanomaterials for clean energy and health applications will provide a forum for exchange of technical and scientific information between international researchers in the field of materials for solar cell and health applications. Symposium will be devided into three primary areas ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Prosjektet 'Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage' (DigiSus) er eit kompetanseprosjekt som involverer barnehagar i to kommunar, Tysnes og Stord, barnehagelærarutdanninga og forskarmiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

VISJON2030-Visjon 2030

Securing education for children in Tanzania

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på et år, med oppstart høsten 2014. Piloten ble evaluert høsten 2015 og prosjektet videreført. Fondets størrelse er på 400 000 kr. Vi ser at fondet har hatt ønsket effekt da bruken av fondet er doblet fra 2015 til 2016.

Tildelt: kr 88 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA) Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Publiseringsfondet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har blitt aktivt nytta særleg innanfor fagmiljø som helse, idrett og pedagogikk. Vi ser at fondet her har bidrege til å gje tilsette høve til å velje opne kanalar. På denne måten har fondet vore med på å gjere forskingspublikasjonar frå høgskule...

Tildelt: kr 33 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Microbial community development during the glacial-proglacial ecosystem transition, RiS ID 10645

Glacial ice is rapidly disappearing and, as glaciers are not in balance with the current climate, the shrinkage will continue even without further temperature rise. As a result, new habitats exposed by glacial retreat (called 'proglacial') are rising in both number and size. These habitats are co...

Tildelt: kr 28 158

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

What next for sustainable development? Our Common Future at thirty

Tretti år har gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling lanserte rapporten Vår felles fremtid og satte ideen om bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Ideen ble anerkjent av verdensledere på Rio konferansen i 1992, og har siden strukturert den internasjonale debatten om...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2017: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation and Action for Knowledge Translation (IMPAKT) in practice and education

Gapet mellom det vi vet fra pålitelig forskning og det vi faktisk gjør i helsetjenestene refereres ofte til som «kunnskap-praksis gapet». Dette innebærer at brukere av helsetjenestene møter en praksis som ikke er kunnskapsbasert, det vil si i tråd oppsummert og pålitelig forskningsbasert kunnskap...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Space-Energy patterns for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance

Det siste året har vi fullført alle analyser og modeller. Disse modellene er brukt til å teste ulike scenarioer basert på innspill fra de ulike stakeholders. HVL teamet har koblet de rommelige analysene opp mot energi data fra transport. I tillegg har vi hatt 3 consortium møter i Zurich, Almere o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRAUM: Transforming Author Museums

Vi tenkjer ofte på forfattarmuseum som stader for gamaldags hylling av nasjonale heltar, eller berre for fans. Ein finn ofte musea i det som ein gong var ein heim og freistar å formidle ein spesiell aura kring staden og forfattarens tidlegare eigedelar. Fortel dei oss eigentleg noko om verket til...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Emerging Risks from Smoldering Fires

INNLEIING Prosjektet har som mål å betra sikkerheten for folk og eigedom i forhold til ulmebrannar. Ulmebrann er ein forbrenningstype utan flammar. Røyk blir produsert, og prosessen utviklar seg sakte. Ulmebrann kan bli starta frå svake og uanselige varmekjelder - og er vanskeleg å detekt...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive Teaching and Student learning- The impact of teachers feedback practice on students learning outcome in Mathematics

Dette prosjektet dreier seg om å utvikle kompetanse i læringsorientert vurdering for matematikklærere i ungdomsskolen. En slik vurderingsform innebærer at læreren bruker vurderingsinformasjon til å informere undervisningen sin. I tillegg forutsetter læringsorientert vurdering at eleven læres opp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

WP1 har tre deler. I den første delen har vi utviklet en global bærekraftmodell som vi anvender på landnivå. Modellen bygger på tre bærekraftimperativ: tilfredsstille grunnleggende behov, sikre sosial rettferdighet og respektere miljømessige grenser. Sentrale teorier for hvert imperativ peker på ...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference

NNDR sin forskningskonferanse har i løpet av sine første 25 år etablert seg som en av verdens viktigste møteplasser for forskere innen forskning om funksjonshemming. Konferansen samler vel 300-400 deltakere fra hele verden. Den neste konferansen vil bli arrangert i Bergen 6.-8. mai 2015 av Univer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

An International Network in Evidence-Based Research

Vi har tatt initiativ til å danne et internasjonalt nettverk som sammen skal utvikle metoder, prosesser og verktøy for å redusere unyttig forskning og øke bruken av systematiske oversikter som basis for ny forskning. Nettverket består av internasjonale nøkkelpersoner som igjennom mange år har arg...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skills development for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

The purpose of the SkillsREAL-project was to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of marginalization from the labor market. The three target groups were young workers in school-work transition, migrants and older workers. The study was st...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

RISKOP Risk in Offshore Operations

1. Innsendte artikler; Idar Johannessen and Helen Sampson, Turning on The Tap: The benefits of using real-life vignettes in qualitative research interviews. Qualitative Research. Innsendt juli 2017. Jan R. Jonassen and Erik Hollnagel: Leading and performing good operations. Innsendt WMU Journ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care

Med en stadig økende andel eldre i befolkningen og en økt diabetesprevalens er det en utfordring å sikre høy kvalitet i diabetesbehandlingen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektets overordnede mål var å bidra til bedre kvalitet i tjenestene gjennom kompetanseutvikling, og en bedre...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The ASK Study - A randomized controlled trial investigating the effect of daily physical activity on childrens school performance

Om ASK-prosjektet: ASK er eit utviklings- og forskingsprosjekt som gjennom eitt skuleår (2014/15) undersøket om auka fysisk aktivitet i samspel med dei tradisjonelle faga påverkar skuleprestasjon, skuletrivsel og helse hjå 1150 elevar i 5. klassetrinn ved 57 skular i Sogn og Fjordane. Samanhenge...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland