0 antall prosjekter

KULVER-Kulturell verdsetting

Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Culture

Det overordnede målet med prosjektet har vært å fremme et vesentlig bidrag til den eksisterende internasjonale retorikk- og bokhistorieforskningen gjennom å vise hvordan begrepet om at tid er kvalitet var helt styrende for virksomheten til de tidligmodern e forfatterne (se ovenfor). Videre har de...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: "Sick Stories". Attending seminars and visiting the medical humanities research groupe "Résistances" in Paris.

The project "Sick stories" is a working title for a book on 12 major diseases/diagnosisis. I am studying several literary works (novels, plays, poems) that describes the experience with cancer, aids, heart diseaeses, lepra, hysteria, depression, tuberculo sis, syphilis, to mention a few well know...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Stories at trial

...

Tildelt: kr 87 499

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The State of Literature: Exploring Genealogy and Autopoiesis in the Work of António Lobo Antunes

I intend to investigate the role of autopoiesis - or self-creation - in the work of Portuguese writer, António Lobo Antunes (1942-). By borrowing a term from biology, my analysis is based on an aesthetic paradigm which enables us to approach literature as a composite body, or autopoietic system....

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Pre-kognitive erfaringer

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Litteratur og kultur: Litteraturvitenskap etter cultural studies

Se over

Tildelt: kr 28 845

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Mirror of the Sun King: Literature, Politics and the Seventeenth-Century Crisis of Exemplarity

Renaissance culture was a culture of exemplarity, in the sense that ancient examples were at the heart of the humanist project as a source of both ethical and esthetic models. This project will study an important shift away from this framework in the cons truction of the exemplarity of Louis XIV....

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 12th annual meeting of the Gesellschaft für Semantik - Sinn und Bedeutung 12 - hosted at the University of Oslo September 2007

The 12th installment of the annual international semantics conference Sinn und Bedeutung (SuB12) is scheduled to be hosted by semanticists at the University of Oslo September 20-22 2007. In addition to three keynote speakers - professor Henriëtte de Swart (Utrecht Institute of Linguistics, Utrec...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Det usamtidiges samtidighet - kriseerfaring og historisk(e) tid(er) i moderne tysk litteratur

Erfaringen av historisk tid - hvordan vi forestiller oss forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid - synes å ha fått en prekær status i dagens virkelighet: På den ene side framstår tiden som oppløst i en rekke absolutt samtidige, kommunikasjonsteknologisk frembrakte øyeblikk, på den annen side e...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Refusjon av utlegg til språkvask av Hall Bjørnstads avhandling

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Refusjon av utlegg til språkvask av Helge Jordheims avhandling

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Refusjon av utlegg til språkvask, Henrik Keyser Pedersen

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Spinning out of control: Rhetoric and violent conflict. Representations of 'Self' and 'Other' in Post-Yugoslavia

We examine the preconditions for the outbreak of violence in Yugoslav republics during the state dissolution in the 1990s, the role of representations of self and other. The former Yugoslavia has experienced a number of different conflicts in which many o f the background variables--such as commo...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Samuel Beckett and Christianity

Samuel Becketts forhold til sin irsk-protestantiske bakgrunn og kristendom generelt har vært et underbelyst tema i Beckett-forskningen. Dette er delvis fordi pålitelig og detaljrik informasjon om hovedperioden for Becketts intellektuelle dannelse på 1920 og -30 tallet ikke var tilgjengelig før Ja...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Refusjon av utlegg til språkvask

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Refusjon av utlegg til språkvask

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Blikk for virkelighet. En studie i tidsskriftet Le Mercure galant (1672-1720) og framveksten av en moderne kulturanalyse.

Prosjektet tar sikte på å studere det franske tidsskriftet Le Mercure galant og dets rolle i framveksten av en moderne, kulturell offentlighet. Med sin blanding av tilsynelatende trivielt journalistisk og litterært stoff, fra moteannonser og helseråd til "historier fra virkeligheten" og leserbrev...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The interpretation of bare singular nominals in Russian

I motsetning til vesteuropeiske språk mangler russisk et morfologisk uttrykk for (u)bestemthet. Prosjektets mål er å avdekke hvordan fraværet av artikkel gjenspeiler seg i tolkningen av substantiver. Russisk har andre midler til rådighet for å uttrykke be stemthetskategorien - som for eksempel or...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reise og skrive. En introduktion till den moderna reselitteraturen

Boken Resa & skriva består av tio kapitel: i det första och det sista diskuteras reselitterära probelm: förhållandet till fiktionen, verkligheten, opolitiken etc. Övriga kapitel tematiserar grundläggande egenskaper i reselitteraturen, som Blicken och Noma dismen, vidare diskuteras imaginära resor...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

I balders hage. Fornaldersagaene som "ny" kilde til førkristen, norrøn religion.

I mitt prosjekt, fornaldersagaene som "nye" kilder til norrøn, førkristen religion, vil jeg i første rekke foreta en systematisk gjennomlesing av hele sagakorpuset. Dette består av 25 sagaer og 8 kortere fragmenter. Flere av sagaene er ikke oversatt, så j eg må lese dem i orginalspråket, norrønt....

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Juliette Frølich: "Flaubert. Voix de masque"

Juliette Frølich, Flaubert Voix de masque Vi viser til vedlagte pdf-fil, presentasjon av boken v/prof. Karin Holter

Tildelt: kr 53 123

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Re-inscribing Pastoral in the Humanities. Essays on the Uses of a Critical Concept (trykkestøtte)

...

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tekster i bevegelse: En studie av fransk samtidsprosa fra 1980-2002 (Quignard, Chevillard, Gailly)

Prosjektets formål er generelt å gi større innsikt i særlig forhold knyttet til analyse av samtidslitteratur. Prosjektet søker spesielt å klargjøre forskerens posisjon i arbeidet med tekster hvis særtrekk er å være i kontinuerlig bevegelse, og vil argumen tere for en litteratur tilnærming mer enn...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

"Heteronymy and poetry. A study of self-representation, metamorphosis and writing in Fernando Pessoa's 'drama in persons'"

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

INFECTIO: Teksten, tegnet og smerten. Humanistisk sykdomsforskning med litteraturvitenskapelig og idéhistorisk perspektiv

Prosjektet stiller følgende overordnede spørsmål: Hvordan blir sykdom til som kulturelt fenomen og litterært uttrykk? Dette søkes besvart med litteraturvitenskapelig metodikk som redskap, og med sideblikk til medisin, idéhistorie, sosialantropologi og fil osofi vil sykdom studeres slik den fremst...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Aesthetics at work

...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Overgangens estetikk - en studie av Hofmannsthals operadiktning

Formålet med prosjektet er å gi den første helhetlige framstillingen av operaens plass i Hofmannsthals poetologi. Dette er basert på den hypotesen at Hofmannsthal gjennom sine refleksjoner og kunstneriske praksis med operagenren demonstrerer en ny estetis k bevissthet omkring operadiktningen som ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra lys til mørk barokk - En studie av Pascals "Pensées"

Innenfor den franske forskningstradisjonen er det vanlig å regne Pascal blant dem som overvinner barokken. Den underliggende tese i prosjektet er at denne konklusjonen er basert på et inadekvat barokk-begrep. Prosjektets må1 er å vise at en annen tilnærmi ng til den franske litterære barokken enn...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo