926 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

Skal havbruksnæringen være bærekraftig må den kunne forebygge og ha kontroll på infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og forårsaker betydelige økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisk er god dyrevelferd og miljømessig gunstig da ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Mer effektiv bruk og forvaltning av vann er avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen etter vann, trusler mot vannsikkerhet og den økende frekvensen og alvorlighetsgraden av tørke og flom som følge av klimaendringer. SDG-6 setter et mål om å forbedre vannkvaliteten ved å redusere for...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Empty Forests and Extinction Filters

Bevaringsbiologer står overfor en utfordring: Mer enn en fjerdedel av verdens pattedyrarter står i fare for å dø ut. I en ideell verden ville vi ha visst hvilke arter som er sårbare for hvilke trusler, og hvordan vi mest effektivt kan redusere tap av arter. Utfordringen er at mange arter er sjeld...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Sett en elektrisk spenning over ferroelektrisk materiale i en kort periode og materiale vil huske: selve krystallstrukturen endrer seg slik at materialet blir permanent polarisert. Denne egenskapen gjør ferroelektriske materialer utrolig nyttige, ikke bare som dataminne, men også som i sensorer, ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PE-Net: Support to the Political Ecology Group (NMBU) and Norwegian Political Ecology Network (POLLEN-Norway)

Prosjektet støtter Political Ecology Group ved Fakultetet for landskap og samfunn ved NMBU.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rethinking Rights and Resources for the Green Transformation

The Rights, Accountability and Power in Development (RAPID) scientific group is one of four research clusters at the Department of International Environment and Development Studies at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The RAPID cluster operates as important and active arena for ac...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

I dette prosjektet har vi studert det eneste kjente proteinet som kan hjelpe oss med å begrense utslipp av N2O (lystgass) ? et bakterielt enzym kalt lystgassreduktase (NOS). N2O er, som andre drivhusgasser, et produkt av at menneskelig aktivitet brer om seg. Men til forskjell fra andre drivhusgas...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Mangel på arbeidskraft er i dag en av de store bekymringene for jordbærdyrkere verden rundt. Det er derfor behov for ny teknologi som kan hjelpe dyrkerne med å automatisere innhøstingsprosessen. SHAPE-prosjektet vil utvikle et autonomt innhøstingssystem for jordbær. Prosjektet bygger på eksistere...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio: Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte til ny søknad til ERC Advanced Grants 2020

Jeg har nå søkt ERC Advanced Grants to ganger. I 2018 kom jeg på reservelisten og ble rangert som nummer 225, mens 222 fikk tildelt midler. Den eneste kommentaren jeg fikk var på metode. I 2019 fikk jeg prosjektetableringsstøtte fra NFR til å forbedre søknaden og spesielt metodene. Søknaden jeg s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

Menneske har utviklet tykktarmen slik at bakterier som bor der kan produsere stoffer som vi trenger. Mesteparten av kunnskapen vi har om disse stoffene kommer fra voksne, og vi vet veldig lite om hvordan de påvirker oss når vi er spedbarn. Slik kunnskap derimot er spesielt viktig da barnets utvik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Environmentally friendly fungal disease management in protected crop production using plant genetic resources and sensor technology (END-IT)

Plantesykdommer som forårsaker avlingstap og redusert produktkvalitet er en vesentlig trussel mot matsikkerhet i et globalt perspektiv. Fungisider er foreløpig uunværlige midler for bekjemping av plantesykdommer som skyldes sopper og oomyceter, men bruken av fungisider er ikke bærekraftig og gir ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Oil from oleaginous microbial biomass derived from Norwegian resources as a sustainable alternative to replace Fish/Plant oils in fish feed

På grunn av en økende global produksjon av oppdrettsfisk er det økende etterspørsel etter høykvalitets proteiner og energikilder for bruk i fiskefôr. Spesielt fiskeolje i akvakultur har økt dramatisk de siste to tiårene. I industrielt formulerte fôr forbruker akvakultur allerede mer enn 70% av ve...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som ver...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

WelCow: Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. Prosjektet har fått et norsk navn, nemlig Kutrivsel. Dette kom fram av en navnekonkurranse og forslag fra melkeprodusenter. Kutrivsel-prosjektet har også en kort-tittel; God velferd for ku og bonde. Målet er at bonde...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner på at laksemolt blir utsatt for viruset etter overfø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forage preservation for premium protein quality (EngProt)

Protein utgjør 14-15% av tørrstoffet i gras og protein fra gras utgjør hoveddelen av proteininntaket selv hos høytytende melkekyr. Gras er lokalt produsert, og økt utnytting av protein i gras vil redusere behovet for import av protein. I tillegg vil god utnytting av protein i gras sikre utnytting...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Matproduksjon i Afrika, sør for Sahara (SSA) er truet på grunn av befolkningsvekst, ikke-bærekraftige landbruksmetoder, forringelse av jordsmonnet og endringer i klima. I dette prosjektet tester vi ut innovative og bærekraftige klimasmarte metoder for å trygge matsikkerheten, motvirke forringelse...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken