0 antall prosjekter

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Spatiotemporal dynamics of introduced bark beetles: resource competition, invasion risk and management

The movement and establishment of invasive species in new habitats is a global economic and ecological problem. The increased trade among countries and continents has increased the chances of introductions of new species. Once alien pest species have beco me established in their new habitats, the...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Koptsik, G RUS05/06-34

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Akershus

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Koptsik, S RUS05/06-35

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kan muskelplager hos skogsmaskinoperatører reduseres gjennom nye arbeidsmønstre?

Bakgrunn: Prosjektet vil bli lagt opp som en oppfølgingsstudie av tidkligere feltarbeid i Norge i 2000/01 og Frankrike i 2004. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at enkelte arbeidsmønstre hos maskinoperatører korrelerer med plagerapportering. Vari asjonene er store og interessante forskje...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave til Norsk institutt for skog og landskap ved etableringen - Utenlandsstipend.

Gavestipend ved etableringen. Stipendet skal brukes til å dekke utgifter for en eller flere av instituttets forskere som i faglig sammenheng vil besøke et utenlandsk forskningsmiljø.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Norsk-amerikansk samarbeid om forskning på granbarkbillens kolonisering av vertstrær

Det søkes om støtte til etablering av et nytt bilateralt forskningssamarbeid mellom Skogforsk og University of California, Berkeley. Forskningspartnerne i USA har bred erfaring fra arbeid på områder som er sentrale i det foreslåtte forskningssamarbeidet, slik som barkbillenes feromonsystem, labor...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

COST arbeidsmøte i trebearbeiding og -utnyttelse COST E35

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Measuring foliar mass and crown density using airborne laser scanning as a measure of forest health

The project shall initiate a research co-operation on remote of forest health between leading forest research institutes in Norway (Norwegian forest research institute, Skogforsk and University of life sciences, UMB/INA) and China (Chinese academy of Fore stry, CAF). The idea is to use airborne l...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Samarbeid innen studier av sykdom på trær ved bruk av molekylærbiologiske metoder

Min kontakt i Canada er Dr. Armand Séguin (www.arborea.ulaval.ca/en/who/armand-seguin.php) . Dr. Séguin arbeider med å øke vår molekylære forståelse av de molekylære mekanismer bak hvordan trær reagere på sykdom og annet stress forårsaket av miljøet. Ve d Laval Universitetet har de som et hoved...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skader, vekst og virkeskvalitet hos furu etter beiting og barkgnaging forårsaket av elg

Elg og skog har stor samfunnsinteresse. I perioden 1984 - 92 pågikk et stort forskningsprogram "Elg - skog - samfunn", hvor bl.a. ulike sider vedrørende elg og skog ble iakttatt. I programmet ble imidlertid ikke skadenes betydning for virkeskvaliteten bel yst. Enkelte steder er elgtettheten svær...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Urban forest values - taxonomy and case studies, postdr.

The project described is a two-year Post.Doc fellowship for Vegard Gundersen, Norwegian Forest Research Institute, including R&D cooperation and activities. The project description concludes that it is yet an open question how to define an operative taxon omy of values adapted for forest manageme...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

The Influence of the Concession Act on the Local Community, dr.gr.stip.

In this PhD-project, the impact of the amendment in the Norwegian Act relating to concession in the acquisition of real property (The Concession Act) on local communities, will be examined. Particular attention will be given settlement pattern, second hom es and cultural landscape. The Concession...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Biofuel from regeneration forest, immature and final harvesting

Management and use of biomass from non-traditional forest operations has today a low priority, partly because the work is expensive and partly because a rational and economic exploitation, for example for bioenergy, is not facilitated. The result is regen eration, while the challenge should be lo...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Landscape protection as a management tool - does it fulfil its aims?

This project will examine the effectiveness of policy instruments and landscape management in Landscape Protection Areas ("Landskapsvernområder"), focusing on the balance between economic activities and landscape conservation. The project addresses issues related to the production of private goo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Nær infrarød (NIR) spektroskopi til ved analyser

Riktig utnyttelse av trevirke krever at man har tilstrekkelig informasjon om råstoffets egenskaper. Nærinfrarød (NIR)-spektroskopi er en rask målemetode som har fått økt anvendelse til kvantifisering av ulike egenskaper til biologiske materialer. I dette prosjektet vil vi benytte NIR spektroskopi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Signalling pathways and innate immunity in Norway spruce: recognition and defense responses

SUMMARY The coniferous forests of the Northern Hemisphere are a major natural resource for both the products they provide and their positive environmental impact. During their long lives, coniferous trees meet challenges from a wide variety of organisms, the most serious being bark beetles and ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Støtte til den 37. IRG konferansen, 18.-21. juni 2006

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Clarke, Nicolas norsk spes til Kina 2005

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Keca, N. S&M SOE04/05-46

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Expression of Heterobasidion annosum genes during its saprophytic and parasitic growth in Norway spruce

The wood decay fungus Heterobasidion annosum is by far the most important pathogen of Norway spruce in the Nordic countries. Despite of the considerable economic impacts of the disease, the genome of H. annosum is presently poorly characterized and subseq uently very little is known about its pat...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

USA - The functions of root border cells in Picea abies, Pinus and agricultural species: common strategies for different challenges?

As plants are bound to live stationary lives, their roots have to cope with a number of challenges that may differ between species and change through the plants' life cycle. For example, a tree seedling in a plant school must withstand attacks by the soil born Pythium fungus, while a mature tree ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climatic responses in boreal ecosystems: a spatiotemporal analysis spanning 70 years of vegetation dynamics in a north-boreal alpine ecotone

The north boreal forests and the low alpine areas cover a large proportion of the Norwegian land surface. The predicted anthropogenic climate changes are supposed to have large influences in these areas due to potential immigration of tree species above t he existing treeline. Steep temperature g...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-CAR 2005-4 - Avansert nordisk forskernettverk for skogtrærnes genetikk og planteforedling - GENECAR

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Produksjon, foryngelse og biologisk mangfold etter lukket hogst

Bakgrunn: Bestandsskogbruket har vært dominerende i mer enn 50 år både her i landet og andre steder i verden. I deler av Europa og i Nord-Amerika endres i dag skogbehandlingen ut fra en målsetting om å øke andelen blandingsskog og sjiktet skog. Omlegginge n har mange steder kommet godt i gang og ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Miljøstøtte 2005 - Skogforsk

Bevilgningen skal sikre instituttet en nødvendig basisfinansiering i 2005 for kompetansebygging til å møte framtidige utfordringer. Midlene skal brukes i tråd med generelle retningslinjer for bruk av basisbevilgninger til instituttene med særlig fokus på å styrke og tilpasse Skogforsks kompetanse...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

N 2005-05 Nordisk-Baltisk Nettverk for treforskning og trekonstruksjon

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Radio Frequency Identification (RFID) for bedre styring av virkesstrømmer – utvikling av nytte/kostnadsmodell for verdikjeder

Radio Frequency IDentification (RFID) er en teknologi som tar i bruk radiofrekvenser til identifisering av objekter. I de senere år har teknologien blitt benyttet til effektivisering av varestrømmer og betydelige effektiviseringsgevinster har blitt tatt u t. Innføring av teknologien blant flere a...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Modifisering av trevirke (gran) med mikrobølgestråler

Trevirke får stadig hardere konkurransekraft med andre materialer. Å øke trevirkets holdbarhet er en faktor som kan gjøre trevirke mer konkurransedyktig. En metode for å øke trevirkets holdbarhet er å impregnere det. Alle treslag er ikke impregnerbare. Ve rken gran eller kjerneved av furu er impr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Fristilling og konkurranseregulering i naturlig foryngelse av gran

Fristilling av gran har til nå blitt utført motormanuelt med ryddesag og annet lettere utstyr. Prestasjonen ved slikt arbeid har for tette granforyngelser vært begrenset og arbeidsmiljøet tungvint. Ved Løvenskiold-Vækerø divisjon skog har en i løpet av d e siste årene prøvet ut en ren manuell me...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tidlig langnattbehandling vil gi planter med økt diameter, bedre overlevelse, og muligheter for maskinell og manuell sommerplanting.

Avgangen etter planting av gran kan være stor. Det er mange årsaker til denne avgangen, men snutebillegnag og konkurranse og mekanisk press (nedbøying) fra annen vegetasjon er blant de viktigste. Samfunnet ønsker å redusere bruken av kjemikalier i skogen til et minimum, f.eks. når det gjelder spr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus