0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Luxury, Corruption and Global Ethics: Towards a Critical Cultural Theory of the Moral Economy of Fraud

Hvorfor øker korrupsjon på verdensbasis, selv om alle relevante internasjonale organisasjoner er enige i at den må bekjempes? Alle er mot korrupsjon. Haider al-Abadi, tidligere statsminister i Irak, har uttalt at korrupsjon er farligere enn terrorisme. Kofi Annan og pave Frans er enige om at korr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure

«Big data» og kunstig intelligens omformer på radikalt vis måten vi arbeider på, blir ansatt og sagt opp på, administrert og ledet. Datafiseringen endrer vår evne til å påvirke våre arbeidsforhold. Likevel har konsekvensene av datafisering av arbeidet på demokratiet på arbeidsplassen, medbestemme...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Totalt sett i verden anslår man at 1 milliard barn utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep hvert år (WHO, 2022). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for al...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management

EcoGaps studerer hvordan bruk av økosystemkunnskap kan styrkes i arealplanleggingen og vannforvaltningen på lokalt og regionalt nivå i Norge, ved å fokusere på naturregnskap og konsekvensutredninger. Vi undersøker i hvilken grad, hvordan og under hvilke betingelser naturregnskap og konsekvensutre...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.

Prosjektet "Safety Matters" er et samarbeid på tvers av land og kontinenter for å takle de økende sikkerhetsutfordringene journalister står overfor. Det involverer eksperter og profesjonelle fra Norge, Sør-Afrika, Brasil og USA. Hovedmålet er å forbedre journalistenes sikkerhet, med spesielt foku...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tek...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage

OsloMet har deltatt på prosjektet Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage (PICCH) med professorene Pia Borlund (PI) og Nils Pharo og seniorforsker Ying-Hsang. Forskningsprosjekt ble finansiert under utlysningen Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Combining Work and Care for Older Parents

Det overordnede målet for CoWorkCare er å frembringe kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse, og videreformidle denne kunnskapen til beslutningstakerne som utformer velferdsstat- og arbeidslivspolitikk for å minimere risiko for at arbeidstak...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family Partner - Co-development, Implementation and Evaluation of a Child Maltreatment Prevention Intervention

Hvert år blir millioner av europeiske barn utsatt for mishandling i hjemmet, og dette kan true barns helse, verdighet, tillit og frihet. Når mishandling først har funnet sted, er det vanskelig å rette opp skadene. Dette gjør det desto viktigere å forhindre at mishandling finner sted gjennom foreb...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

THE NOW WHAT-2 PROJECT: Rethinking return to work services for long-term sick listed employees

NOW WHAT-2 prosjektet utfordrer hvordan tjenester til sykmeldte er designet, organisert og tilbudt, samt setter søkelys på hvordan langtidssykmeldte kan re-starte sin egen tilbakeføringsprosess. I Norge står hver tredje voksen utenfor arbeidslivet. NAV disponerer en tredjedel av statsbudsjettet, ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning for OsloMet 2021-2022

PES OsloMet er prosjektetableringsstøtte mot Horisont Europa (HEU). Tildelingen brukes til å stimulere forskere og forskningsmiljøene til å søke støtte til posisjonering og utvikling av prosjektsøknader rettet mot HEU. OsloMet skal delta i HEU for å løse nasjonale og internasjonale samfunnsutfo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden. Alle tiltak for å redusere antibiotikaresistens er viktige. Bruk av antibiotika kan føre til resistensutvikling, det er derfor viktig at antibiotika både forskrives, men også brukes riktig. Både feil bruk og suboptimal bruk kan gi antibi...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

GoBaN skole GoBaN skole består av to design Design 1. består av det opprinnelige utvalget med 1152 barn født 2011 og 2012 basert på foreldrenes samtykke i oppstart av prosjektet. Det er utarbeidet egen DPIA for dette prosjektet. Design 1 består av data fra T1 og T2 (barnehage - og barnadata fra ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus

Russland er blant de mange landene som søker mot målgrupper i utlandet for å fremme sine egeninteresser. Russlands engasjement er kontroversielt ettersom landet har tatt en konservativ, autoritær vending og opptrer aggressivt militært utenfor sine grenser. PRORUSS-prosjektet (“Russian Policies...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Municipalities in the European Multilevel Union Administration: Towards Multi-Hatted Local Governments?

Forskningen på hvordan Den europeiske union (EU) påvirker medlemsstatene har i senere år vært særlig opptatt av å beskrive de mange forbindelsene som oppstår i grenseflaten mellom nasjonale og overnasjonale beslutningsorganer. En rik litteratur beskriver hvordan nasjonale forvaltninger veves inn ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Political Dynamics of the Cultural Sector

Dette prosjektet tar utgangspunkt i antagelsen om at utviklingen i kulturpolitikken i en viktig forstand avhenger av den interessebaserte politikken som utspiller seg i ulike deler av kultursektoren og mulighetene dette skaper for å gjennomføre planlagte og demokratisk forankrede endringer i sekt...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019_OsloMet

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med såkalt fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift ("Hybrid Open Access"). STIM-OA erstatter all finansiering a...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing for Outcomes: Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs

For mennesker som trenger hjelp fra flere tjenester, vil samordning gjøre det enklere komme inn i eller tilbake til arbeidslivet. Arbeidsrettet innsats bør kombineres med for eksempel behandling, rehabilitering, bolig eller utdanning. I prosjektet Organizing for outcome (O4O) undersøker vi om sli...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning p...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Prosjektet undersøker hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med å varig ansette personer fra ‘utenforskapet’ i arbeidslivet, samt hvordan de kan støttes effektivt i dette. Med personer fra utenforskapet mener vi personer som står utenfor arbeidslivet på jobb på grunn av psykiske, kognit...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS)

Prosjekt TRELIS (Teachers' Research Literacy for Science Teaching) fokuserer på forskningsbasert lærerutdanning innenfor naturfaget. Vi arbeider både med grunnskolelærerutdanningen og med praktiserende lærere og søker å bygge «lærende nettverk» der deltakerne bruker erfaring sammen med forsknings...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Oslo Macro Conference 2021 ble avholdt 19. og 20. august 2021, i Professorboligen, UiO, med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Smitteverntiltak innebar at de fleste internasjonale deltagerne deltok på Zoom med publikum fra akademia og politikkinstitusjoner til stede i salen. M...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

Økonomisk åpenhet er en viktig del av den liberale internasjonale ordenen, som bygger på et kompromiss mellom frihandel og regelbaserte velferdssystemer. En åpen økonomi kan føre til høyere økonomisk vekst, men kan også ha negative virkninger for enkelte virksomheter eller deler av arbeidslivet. ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Riverine Rights: Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers

I 2016 og 2017 fikk elver i så ulike land som New Zealand, Colombia og India legale rettigheter som juridiske personer eller rettssubjekter. Dette er nyskapende konkretiseringer av en mer abstrakt idé om naturens rettigheter, en tanke som lenge har vært diskutert blant forskere, jurister, miljøak...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo