0 antall prosjekter

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Motherhood and Quality of Life: The causal processes of caregiving burden, illness coping, work-life, genetics and social relations.

Foreldrelivet kan gi utallige gleder, sterke bånd og mening. Men belastende omsorgsoppgaver og arbeidslivsstress kan redusere livskvalitet og livsutfoldelse, og gi helseproblemer - både psykiske og fysiske. Sammenlignet med fedre har mødre høyere risiko for sykdom og sykefravær, lavere arbeidsdel...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Teenagers without land: Offspring of economic migrants to Svalbard in an overheated world

There are tens of children living in the Norwegian settlement of Longyearbyen, Svalbard, who joined their parents migrating mostly for economic reasons to the high Arctic from Thailand, the Philippines and other places in the global South. Some of them stay long, become fluent in Norwegian and ca...

Tildelt: kr 60 691

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Senter for klima og energiomstilling

Senter for Klima og Energiomstilling (CET) ble etablert ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen i 2016. Siden etableringen har kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vært et tema CET-forskerne har vært opptatt av. Som mange andre deler av akademia har senteret utfordringer m...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Novel Insights and Mechanisms for the International Cooperation on Climate Change and the Avoidance of Global Risks (NIMICAR)

NIMICAR baserer seg på tre komplementære innfallsvinkler til hvordan internasjonale avtaler lages og hvordan analysere global risiko. Vi introduserer først et nytt og enkelt likevektskonsept for å forbedre forståelsen av internasjonale avtaler. De fleste nåværende teorier om mellomstatlig samar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Inequality, debt, and crisis management

Ubalansene i det amerikanske boligmarkedet økte i årene før finanskrisen 2008-2009. Dette skyldtes økt boliggjeld og boligpriser. Det finnes en enighet blant økonomer om at disse ubalansene bidro til å gjøre den påfølgende lavkonjunkturen dyp og langvarig. Disse økningene i ubalanser gikk hånd i ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiO

Til tross for en betydelig overvekt av kvinnelige studenter i psykologi, har Psykologisk institutt ved UiO en overvekt av menn i faglige toppstillinger. Denne ubalansen har ført til at ledelsen ved PSI deltar i BalanseHub, hvor målet er å gjennomføre tre arbeidspakker som skal sikre likestilling ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Med dette prosjektet har fakulte...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Innovation, Welfare and Policy: Scientific development and renewal of TIK’s research group in innovation studies

Den skal skrives i første fasen av prosjektet.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Internasjonalt nettverk for Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Prosjektet tar sikte på å holde ved like det stimulerende forskningsmiljøet rundt Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Senteret driver forskning på feltene økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt og inntektsfordeling, arbeid og velferd samt ressurser,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Welfare, Work, and Health

Ikke relevant

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Offshore citizens: Buying golden passports and visas in the contemporary EU

My ERC project PASSPORTS explores the commodification of ciitizenship. Me and my ERC group shall ethnographically examine the formation of "global citizens" through golden passport and golden visa programmes within the EU, focusing on Malta and Cyprus as well as on Russia (the main country of ori...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities:A Norway-Brazil partnership in research and teaching

«Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities (ENMARINE): A Norway-Brazil partnership in research and teaching» er et tverrfaglig strategisk partnerskap i undervisning og forskningsutvikling, tematisk rettet mot skjæringspunktene mellom miljømessig bærek...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies

Ved administrative reformer skjer det endringer i byråkratier, og etater blir omorganisert, slått sammen eller splittet. Slike endringer kommer ofte ved endringer i regjeringer og departementenes politiske ledelse. Også ved ulike kriser, som pandemier, og for å håndtere nye utviklingstrekk, som ø...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class.

Vår verden endres raskt. Økonomiske og politiske maktsentre flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. I løpet av det neste århundret vil nye middelklasser i Kina og India være ledende i utviklingen av nye forbrukertrender og kulturer. Dette er en sosial revolusjon av historisk bety...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av samtidig og historiske lærebøker i økonomi og bioøkonomiprosjekter knyttet til forvaltning av n...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

STS Methods Lab: Interdisciplinary Science and Technology Studies

STS Metodelab – tverrfaglige studier av vitenskap, teknologi og kultur STS-Metodelab ved TIK-senteret engasjerer seg i metodologiske spørsmål med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet teknologi- og vitenskapsstudier (på engelsk kalt science and technology studies, STS). STS-feltet utf...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet - fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle store og små evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The dynamics of the European political order

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er en høyt profilert forskergruppe som høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Set to change - Early factors influencing neurocognitive plasticity and aging and the role of beta-amyloid and epigenetics: a twin study

Våre hjerner og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Likevel vet vi at hvor godt vi fungerer når vi blir eldre i noen grad kan forutsies utfra hvordan vi fungerte da vi var unge. Det kritiske spørsmålet som stilles i dette prosjektet er hvorvidt vi er utviklingsmessig innstilt på endring gj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health

Hormonet oksytocin har vært assosiert med fødsel og amming i mer enn et århundre. Nyere forskning har imidlertid vist at oksytocin også påvirker tankene og følelsene våre, spesielt de som er relatert til sosial atferd. Oksytocinnivået i hjernen kan økes ved intranasal administrering av hormonet, ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelses...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rappo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner. Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmeka...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Thomsen ERC Starting Grant

My ERC starting grant application passed to the second round, but was not funded. It proposed that infants may possess evolved core concepts for critical mechanisms of social coordination such as reciprocity, gratitude and ownership and that they may also use, and recognize, general abstract stru...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Gjeninnsending av søknad til ERC StG - Andreas Eriksen

Planlagt ERC-søknad: Expertise and political values in inter-institutional reasoning - EXPOINT Modern societies are increasingly governed by unelected expert bodies, such as independent regulatory agencies. On paper, they are mere technical bodies. In reality, they have to make political value j...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ecological Globalisation; Domestication beyond control

Dette prosjektet springer ut av en langsiktig forskningsstrategi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo for å styrke og utvikle forskningsgrupper over temaene ‘Domestisering’ og ‘Overheating’, samt å styrke samarbeid og fellesinteresser mellom disse gruppene. Prosjektet innebærer...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CIR Network

Forskningsgruppen Comparative Institutions and Regimes (CIR) er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som forsker på ulike politiske institusjoner og regimer, og deres årsaker og virkninger. CIR holder til ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo (UiO). Målet med dette pr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo