0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Birds & Beasts: Shaping Events in Old Russian

Birds & Beasts-prosjektet har vært svært vellykket. Av avgjørende betydning for studiet av russisk språkhistorie er oppbygging av elektroniske korpusressurser, dvs. digitaliserte søkbare samlinger av gammelrussisk og middelrussisk tekst. Vårt korpus TOROT (Tromsø Old Russian and OCS Treebank) inn...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New turns in arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?

18 nasjonale og internasjonale forskere har studert utfordringer og potensialer i den økende vinterturismen til arktiske destinasjoner i Nord-Europa. Målet har vært å øke forståelsen av turisters opplevelser, samspill mellom turister, guider og naturbaserte destinasjoner, samt lokale og regionale...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norwegian Polar Politics 1870-2014

The project will be administrated from the Department of History and Religious Studies at the University of Tromsø, and will draw on competence and the international network which has been accumulated through more than 15 years of research on polar histor y. It will address the major historical ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Norwegian and Sami support for the the World Council of Indigenous Peoples

My research in Norway would allow me to complete two essential chapters of my dissertation on the World Council of Indigenous Peoples (WCIP), as well as improve the entire work generally. The first chapter would compare the support of two international development agencies - the Canadian Inter...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening, 3.-5. mai, 2013 - Representasjon

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste nasjonale fagkonferansen i sosialantropologi som samler alle norske antropologer. Konferansen i 2013 arrangeres av Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Hovedtema for konferansen er ?Representasjon?. Det...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Ruin memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past

Gjennom sitt forskningsopphold på Stanford Archaeology Center ønsker søkeren å bearbeide og publisere resultat fra sitt internasjonale forskningsprosjekt "Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past". En viktig milepel he r er ferdigstillingen av en antologi som ...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DOCAM'13: en internasjonal dokumentforskerkonferanse

Dokumentasjonsvitenskap startet opp som fag ved UiT i 1996. Faget bygger på tradisjonen til de europeiske dokumentalistene (Paul Otlet og Suzanne Briet), men er også en videreutvikling og en reaksjon på det som har skjedd i store deler av verden fra 1960- tallet og fremover, nemlig en teknologisk...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Wh-movement within Echo Questions: a comparative analysis of English, Spanish and Russian- Mobile researcher: Ekaterina Chernova, Spain

It is well known that crosslinguisticaly echo questions (EQs) -which are pronounced in immediate response to a surprising or partially heard utterance (U)- present considerable challenges to standard theories of syntax of non-EQs since they appear to coun ter-exemplify general claims about questi...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Transitivity Alternations in English and Norwegian: Experimental Investigations

PROSESSERING AV NORSKE SETNINGER I RAMPELYSET Det er en kjent observasjon innenfor språkvitenskapelig litteratur at folk som leser setninger er i stand til å forutsi hvor et tomrom/hull i et påfølgende ordrekke vil forekomme når de hører et spørreord som hvem eller hva i begynnelsen av setningen...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norges litterære stormaktsperiode

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk og skandinavisk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanliggendet er å undersøke for...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Experiences of place and movement among reindeer herders in Norway and Siberia Mobile researcher: Evelyn Landerer, UK

I study the cultural implications of changes in movement in relation to reindeer herding contrasting indigenous reindeer herding people in Norway (Sami) with those (Evenki) in a remote region in Eastern Siberia who primarily walk on foot. I follow the mov ement of both groups of indigenous people...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic significance of developmental projects in Northwest Russia: the INsiders' POINT of View

Russiske myndigheter har satt i gang flere moderniseringsprosjekter i Murmansk-regionen. Bland hovedtiltakene rundt den planlagte gassutvinninga i Stockmann-feltet var utbygginga av havna i Murmansk, samt av jernbanenettet og motorveiene i regionen. Slike prosjekter har utvilsomt innflytelse for ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

Mobile kvinner og menn utgjør i dag en betraktelig del av arbeidsstyrken. Mens mye av litteraturen og debattene handler om migrasjonsteorier, deres relevans, fordeler og ulemper, er teorier om arbeidsmobilitet med et mer sirkulært preg og med vekt på mobilt arbeid studert i lys av kjønn og kjønns...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

ARCtic Urban SUStainability in Russia

Arctic Urban Sustainability in Russia (ARCSUS) Norwegian Research Council Project Number 220613 Over the next decade, most of the world's population will live in cities, spaces of urban development that provide a core of centralized services expec ted by city-dwellers including but not li...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

De-collectivisation of Decision-Making and the Decline of a Local Mandate

Prosjektet har gitt ei ei oppdatert framstilling av dagens kommunale leiarskap, med spesielt fokus på topp-leiinga i kommunane, rådmanns- og ordførarrollene.Etter innføringa av "timeglasprinsippet" - at ordførar (og andre)må vende seg til rådmannen for å få informasjon om kommunen sine tenesteakt...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Protracted Reformation in Northern Norway

Den langvarige reformasjonen i Nord-Norge Prosjektets overordnede siktemål er å vinne ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia i et lengre tidsperspektiv - fra seinmidde...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Kinesisk spesialist 2012: A study of the Implicit Poetics of Ibsen's Late Drama

...

Tildelt: kr 7 700

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Thought-Provoking Female Characters in Ibesen's Plays, kinesisk spesialist 2012

...

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samer, makt og demokrati ti år etterpå.

I 2003 ble antologien Samer, makt og demokrati utgitt. Arbeidet inngikk i et større prosjekt i regi av Makt- og demokratiutredningen. Utgangspunktet var opprettelsen av Sametinget som demokratisk organ, beslutningstager og talerør overfor norske myndighet er. Samer hadde også oppnådd formell stat...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Multicultural Arctic Cities: Changing symbolism and new realities

The aim of the project is to establish a new research network to promote cross-disciplinary understanding of the Arctic, and in particular the role of arctic cities. The network will arrange workshops and seminars with the aim of elaborating new approache s and perspectives on the arctic, and as ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Arrangement av The XIIIth International Ibsen Conference ved Universitetet i Tromsø 18.-23. juni 2012

Universitetet i Tromsø, Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, skal i samarbeid med Senter for Ibsen-studier, UiO, og The International Ibsen Committee, arrangere The XIIIth International Ibsen Conference i Tromsø 18.-23. juni 2012. Denne konferansen er den viktigste arenae...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPHUM-ISP - Humaniora

Justice in Conflict

-

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Riddles of the atmosphere. Knowledge gaps between sky and earth

The project's aims are twofold: to extend the already existing research network on the aurora borealis at the University of Tromsø (established in 2008) and to prepare a proposal together with the University of Hanover on the history of the scientific and cultural appropriation of sky phenomena....

Tildelt: kr 44 992

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The challenges of building trust: Reputation and brand management in municipalities

Omdømmebygging i norske kommuner fremstår som særegen i internasjonal sammenheng og var svært populært da vi søkte om midler til vårt forskningsprosjekt. Dette var en trend som ble understøttet av nasjonale myndigheter, blant annet gjennom opprettelsen av Distriktssentrets omdømmeskole og «Saman ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULVER-Kulturell verdsetting

Ruin memories: nettsted og utstilling

Ruin Memories-prosjektets nettsted - ruinmemeories.org - framstår i dag som et aktivt og godt besøkt nettsted. Gjennom denne prosjektsøknaden ønsker vi å videreutvikle ruinmemories.org gjennom tre satsinger: 1) utvikle stedet til en sentral kanal for form idling av egen og annen relatert forsknin...

Tildelt: kr 81 519

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Indigenous and Creole Subjects in Latin America. Homogenization, Negotiation and Subversion (16th.-18th. c.)

Latin American studies in Norway have a predominant focus on contemporary issues and circumvent the study of the periods when these conflictive societies were generated (the Colonial Period) and above the moments in which Latin-Americas countries adquiere d the status of Modern Nations (Independe...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Davvisámi mánáid giellaovdáneapmi [North Sami child language acquisition]

I DASAGO-prosjektet forsker vi på hvordan nordsamiske barn tilegner seg nordsamisk som morsmål. Prosjektet består av tre deler: I. Utvikling av forskningsmateriale om samisk barnespråk, II. Undersøkelser av strukturelle aspekter av nordsamisk barnespråk, og III. Kunnskapsutveksling med instanser ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Landscape and Resource Management in interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000

LARM-prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursforvaltning i det indre, nordlige Sápmi 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. De indre delene av Nord-Norge er et av de sentrale områdene for s amisk kulturutøvelse. Til tross for dett...

Tildelt: kr 33 206

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULVER-Kulturell verdsetting

Border Aesthetics Dissemination 2011-2012

The research project Border Aesthetics (19458/V12), part of the KULVER Assigning Cultural Values research programme, aims to investigate how changing perceptions of borders relate to shifting practices of aesthetic evaluation through both theoretical refl ections and a sequence of interlocking ca...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

"The World Opera System": Development of a prototype for a distributed opera stage

In the last decade, I have worked with several partners in Norway (Telemedicine / Tromsø Telemedicine Laboratory) and Music Technology labs in U.S.A. og Canada (Stanford, NYU og McGill ) on making a distributed document lab, having human agents in differe nt sites connected to each other through ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke