0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystem i Norge og Tibetplatået er under økende belastning, spesielt som følge av pågående temperaturøkninger og menneskelig aktivitet. En forståelse av hvordan belastningene har utviklet seg historisk, og hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, har vært manglende. En detaljert fors...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet h...

Tildelt: kr 55,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Transportsektoren er blant de største bidragsyterne til globale utslipp, og uten betydelig reduksjonspolitikk forventes transportutslippene å øke raskere enn fra en hvilken som helst annen sektor. Hovedformålet med BIOPATH er å undersøke samspillet mellom fremtidige biodrivstoffbaner, endret area...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiscale Hydrogen Embrittlement Assessment for Subsea Conditions

Mens norsk kontinentalsokkel krever utvikling av nye materialløsninger for å håndtere tøffere forhold, og for utvikling av undervanns olje- og gassprosessingssystemer, må materialers integritet i de faktiske forholdene sikres. Dette inkludert også virkningen av eksponering mot hydrogen. Hydrogen...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

De siste rapportene fra FNs klimapanel viser hvordan bioenergi kan spille en viktig rolle i produksjon av fornybar energi, særlig som bærekraftig drivstoff for luftfart, shipping og tunge kjøretøy, og samtidig bidra til utslippskutt for å oppfylle klimamålene. Samtidig har en mulig global storsat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Joint Programme on Hydropower in the European Energy Research Alliance (EERA)

-

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Jie Yucheng

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

Det internasjonale prosjektet SyMBoL, Sustainable Management of Heritage Buildings in a Long-term perspective (2018-2022), har bidratt til å styrke kunnskapssystemene omkring stavkirkenes fysiske sårbarhet og deres behov for beskyttelse. Symbol-prosjektet er et fremskritt i den systematiske forst...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the mechanisms controlling droplet growth dynamics during condensation on micro-patterned surfaces

Dampkondensering er relevant for flere bruksområder med høy miljøpåvirkning, som for eksempel vannavsaltningssystemer, forbedret vanninnsamling og effektiv termisk styring. Dannelsen av væskedråper på en kald overflate er en kompleks prosess avhengig av overflatetemperaturen, omgivende fuktighet ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulphides, and silicates

Gruveindustrien står nå ovenfor utfordringer knyttet til bærekraftig utvinning av stadig mer komplekse og fattige malmer. Dette krever kunnskap om hvordan svært små mineralpartikler vil reagere under prosessering av malmen. Dette gjelder spesielt under flotasjon. Modellene som er tilgjengelige fo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

Friksjon mellom faste overflater er et viktig fenomen i hverdagen. Uten dette ville det være umulig å gjøre noe så enkelt som å holde et papir. En stor del av den totale energiproduksjonen i industrialiserte land tappes gjennom friksjon og slitasje. Med det økende behovet for ren, bærekraftig ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Green energy at sea: offshore wind turbines and energy systems for ships, ports, and offshore structures

Dette prosjektet er et samarbeid mellom to institutter ved NTNU (marin teknik og teknisk kybernetikk) og to institutter ved University of Michigan (Naval Architecture and Marine Engineering, og Aerospace Engineering). Prosjektet innebærer workshops, utveksling av forskere, og samarbeid for bedre...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advanced Biochar Fertilizers for Multiple Ecological Benefits in Soil Conditioning

Dagens jord- og skogbrukspraksis er utfordrende for miljøet og fører til negative bivirkninger som grunnvannforurensning, overgjødsling av nitrogen og degradering av jordsmonnet. Samtidig er effektivt jord- og skogbruk avgjørende for å møte behovene til en voksende verdensbefolkning. Det er også ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

Atomic Layer Deposition (ALD) setter målet til nedskalering og bruk av mindre verdifulle materialer og representerer den endelige grensen for miniatyrisering i produksjon. Veksten av ALD-filmer starter med at individuelle partikler av nm-størrelser begynner å utvikle seg for senere å smelte samme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Dokumentasjon av effekter av energiforskning med fokus på vannkraft

Forskningsrådet ønsker å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning. Bakgrunnen for dette er et økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. OED har i tildelingsbrevet for 2018 gitt Forskningsrådet følgende oppdrag: «Fullføre det planlagte prosjektet s...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Geochemical analysis of overbank sediments in Adventdalen and Ny-Ålesund

Sampling and analysis of overbank sediments is an efficient method for regional geochemical mapping, either for environmental studies or for prospecting of mineral resources. Ottesen et al, has previously used this method at Svalbard for a regional survey of a limited number of inorganic elements...

Tildelt: kr 9 397

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Biofacies studies in the Botneheia Formation on Eastern Svalbard

I apply for the Artic Field Grant as a support to do field work for my master thesis. The project is a combination of sedimentology and paleontology studies on the Botneheia Formation in the Triassic age on Svalbard. There will be focus on the biofacies studies that occur in this formation in the...

Tildelt: kr 13 735

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Network for X-ray computed microtomography evaluation of snow and porous ice media

X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of material properties as well as improved understanding of the mechanisms that create their microstructure. It is now increasingly used to study the microstructure of...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Identifying the dominant heat transfer mechanism during two-phase flows

Den enestående etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling over hele verden krever å forbedre kunnskapen om hvordan varme overføres. Selv om varmeoverføring under faseendring har blitt studert intensivt siden 40-tallet, er det ikke oppnådd enighet om hvilken som er den dominerende fysiske mekanis...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer er i ferd med å bli mer utbredt og er viktige for å kunne gjennomføre nye og utfordrende operasjoner, som kartlegging og overvåking av hav og landområder, inspeksjoner av konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, og autonom sjø- og landbasert transport. På den ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Online risk management and risk control for autonomous ships

Forskningsprosjektet ORCAS utvikler nye teknologiske løsninger for online risikostyring og risikokontroll av autonome skip. Forskningen i prosjektet er tverrfaglig og kobler sammen fagområdene kybernetikk og risikostyring der målet er å oppnå høy grad av intelligens og beslutningsevne for autonom...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

MAN-projektet; Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan INMAN ?prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. Prosjektet har sitt utspring i SFI Manufacturing der sirkulær produksjon ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Isogeometric phase-field modeling of fatigue in slender structures

The project aims at developing and implementing a numerical framework for the prediction of crack formation and growth due to material fatigue in engineering structures. Material fatigue is a crucial issue for the safe design of many engineering structures, and its prediction by numerical simulat...

Tildelt: kr 72 290

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i ingeniørvitenskap, NTNU

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage