0 antall prosjekter

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural stamcelleterapi for maligne hjernesvulster

Nevro-onkologisk forskningsgruppe har i en rekke år arbeidet med studier over hjernesvulsters invasjon og angiogenese. Gruppen har bygget opp flere unike modeller for å kartlegge kreftcellenes invasjon i hjernen. Forskningsgruppen har også kartlagt en rek ke biologiske mekanismer som er viktig fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Regulation of receptor tyrosine kinases in carcinogenesis

Reseptor tyrosin kinaser (RTKer), f.eks. medlemmer av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) familien er viktige i regulering av cellulær vekst og differensiering. Overuttrykk og/eller konstitutiv aktivering av medlemmer i EGFR familien er assosiert med ve kst av ulike humane svulster. En rekke pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i EADIs styre

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Meglerforetak: Pengeforvaltning og hvitvasking

Som nevnt ovenfor er prosjektets hovedsiktemål å empirisk kartlegge sentrale dimensjoner ved hvitvasking tilknyttet pengeforvaltning i meglerforetak. Prosjektet inneholder fire hovedkomponenter:- Empirisk beskrive ulike moduser for hvitvasking:Hvordan gje nnomføres handlingene? Hvem er innvolvert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Regeneration for sustainable Forestry (RegFor)

Regeneration is one of the most fundamental processes in forest ecology and management. With decreasing current and expected stumpage prices investments in silviculture have dropped the last decade. The results have been insufficient regenerations which i n long term may lead to decreased forest ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Biological adaptions to extreme teperatures

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Building a "Civic Culture" in the Post-Yugoslav Region - Phase 1: The Challenge in post-Tudjman Croatia - The Slovenian Example, the Tudjman

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Advanced Sensors for Microsystems

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Crude oil pollution measured in discharged processed water flows using optical polarisation

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Material science and nanotechnology at the NMC-MRL; functional oxides and oxide-imbedded nanostructures

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Validation of methods and data for Environmental Risk Assessment off-shore

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

MILHEL-Miljø og helse

Particulate Pollution and Adult Respiratory Health. A Randomised Intervention Trial.

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

LAND: Predicting the fate of transgenes horizontally transferred into bacteria - a population genetics approach

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Implementering av Russlands internasjonale forpliktelser - menneskerettigheter og miljø. SamarbeidsSIP med NUPI. Prosj.nr. 157257/V10.

Prosjektet tar sikte på studere Den russiske føderasjonens vilje og evne til å implementere statens internasjonale forpliktelser innenfor menneskerettigheter, handel og miljø. Det vil bli foretatt en systematisk undersøkelse av hvorvidt Russ land overholder sine internasjonale forpl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organis...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6....

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of alpha emitting radiopharmaceutical for tumor targeting

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Narvik

Prosjektet er vil være en videreføring og videreutvikling av HIN samarbeid under FORNY I og FORNY II. En målbevisst satsing inn i mot innovasjon og kommersialisering vil stå sentralt. Videre vil innsatsen mot informasjon, opplæring og veiledning bli særlig lagt vekt på. Industrialisering vil stå ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/CMR

Målet med prosjektet er økt kommersiell utnyttelse av FoU-resultater fra CMR. Dette skal oppnås ved at CMR videreutvikler en infrastruktur som legger til rette for økt fokus på kommersialisering og får frem kommersialiseringsidèer.Det er et mål med infrastrukturprosjektet at det bidrar til at CMR...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogen demonstration project powered by renewable energy

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Høykapasitet sjøverts logistikksystem for sjømat - Fresh Fish

Norsk sjømatindustri eksporterer sjømat til mer enn 170 land men hele 55% av total-verdien på 30,6 mrd. NOK i 2001 gikk til EU; eksporvolumet til EU var i 2001 vel 900 tusen tonn, herav 265 tusen tonn fersk laksefisk og 24 tusen tonn fersk torskefisk. Eks porten av fersk torskefisk er ventet å øk...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportlø...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Havforskningsinstituttet

Arbeidsplan: Idègenerering og søk: -direkte oppsøkende virksomhet mot alle avdelinger. -etablere kontaktperson i alle relavante grupper. -gjennomgangen av virksomhetene skal skje på FoU aktivitetenes premisser, der det er et siktemål å identifisere potensiale uten å forstyrre pågående FoU aktivit...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland