0 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Bacterial peptidylarginine deiminase, a link between gums and joint disease

I de senere år har innflytelsen fra den menneskelige mikrobiota på helse og sykdom vært av betydelig og økende interesse. Ifølge et fremvoksende paradigme kan et dysbiotisk skifte i sammensetningen av den mikrobiell flora i ulike kroppsrom føre til alvorlige patologiske konsekvenser, fra metabols...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The association between physical behaviour and chronic low back and neck pain: Acquiring data from the Norwegian HUNT4 Study

I den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) har vi samlet inn objektive data på fysisk aktivitet fra 33 000 voksne. For å samle data benyttet vi to sensorer festet direkte på huden på høyre lår og nedre del av ryggen. Deltagerne gikk med sensorene i 7 dager. Ved hjelp av ma...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) - OsloMet Food and Nutrition Policy (FNP)

Gruppen «OsloMet Food and Nutrition Policy» (OsloMet FNP) som omfatter forskere fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Samfunnsernæring ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet, deltar i 2019-2022 i den europeiske multi-disiplinære forskningsnettverket "Effectiveness of ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Det å ha en fysisk aktiv livsstil og spise et sunt kosthold er forbundet med redusert risiko for mange sykdommer som fedme, hjerte-/karsykdom, diabetes type 2 og vise typer kreft. Vellykkede politiske handlinger som reduserer fysisk inaktivitet og forbedrer usunne kosthold har potensiale til å på...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forsknin...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykisk helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom l...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the United Airways concept extended

Bakterier i munnhulen kan påvirke sykdomstilstand og inflammasjon (betennelsestilstander) andre steder i kroppen. Dette forklares ved at bakteriene eller bakteriekomponenter som fører til inflammasjon transporteres fra munnhule til andre organer (for eksempel lunge når vi puster inn) eller indire...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

Omtrent 3.2% av den voksne norske befolkning har problemer med pengespill. I dette prosjektet vil en bruke registerdata (objektivt registrerte opplysninger) om pengespillatferd og helse for å identifisere risikofaktorer for å utvikle pengespillproblemer. Alle registerdata som skal brukes er kople...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

InPreSS-studien er et internasjonalt prosjektsamarbeid og kombinerer landsdekkende helseregistre fra fem nordiske land og helsedata fra USA. Studiepopulasjonen (ca. 5 millioner gravide kvinner) vil til dags dato være den største populasjonen av gravide kvinner som er koblet til data om legemidde...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Forskningskonferansen Rus og Psyskisk helse 2018

The mental disorders (including schizophrenia, bipolar disorder) are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their disease mechanisms is imperative and can lead to major health benefits. The current project focuses on improving the education of futur...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

HEALTH-GAP. Health, maturity, and the gender gap in education

Utdanningsnivået har økt i mange år, men siden cirka 1980 har det utviklet seg økende kjønnsforskjeller i utdanningsnivå, i kvinners favør. I 29 av 34 OECD-land, utgjorde kvinner i 2015 mer enn 50% og opptil 70% av alle studenter som fullførte høyere utdanning. I Norge gjør jenter det bedre på un...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Born in the twilight of antibiotics: Implications of antibiotic use to the preterm infant respiratory microbiome and resistome development

Antibiotikaresistens truer menneskers helse og krever presserende tiltak for å sikre fremtiden mot legemiddelresistente infeksjoner. Overbruk, misbruk og til og med bruk av antibiotika står som hoveddriverne for den globale økningen i antimikrobiell resistens. Behovet for å få en bedre forståelse...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Impact of Quality in Kindergarten for Better Mental Health in Children: A Norwegian Survey-Registry Linkage Study (MoBaKinder)

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende. Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet st...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tracing causes of inequalities in health and well-being: Analysis of rich longitudinal data

Målet er å utvide kunnskapen om hvordan livsvilkår i barndommen sammen med senere helserelatert atferd og sosiale forhold påvirker folks helse og velvære i voksen alder, samt pasienters evne til å håndtere sykdommer senere i livet. Prosjektet søker å forklare variasjoner i folks helse, velvære (l...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis.

Tuberkulose, forårsaket av Mycobacterium tuberculosis, er fortsatt den mest alvorlige bakterielle sykdommen hos mennesker. For inntil omtrent 10 år siden har den samme miksturen av fire antibiotika blitt benyttet for å behandle tuberkulose (TB) i over 50 år. Denne medisin kombinasjon virker og ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

Sosiale forskjeller i helse er en velkjent utfordring i folkehelsearbeidet - også blant barn og unge - hvor dette gjenspeiles i sunnere helsevaner og lavere forekomst av overvekt/fedme blant de som har foreldre med høy sosial status. Det har imidlertid vist seg vanskelig å redusere disse forskjel...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

En empatisk virtuell veileder som kan ha en helsefremmende effekt for eldre. Prosjektet innebærer både utvikling og validering av den virtuelle veilederen. Hva er en virtuell veileder? Den virtuelle veilederen presenteres som et ansikt på en skjerm som brukeren kan snakke til og få svar fra. Ve...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Strengthening NTNU's participation in Research on European Children and Adults born Preterm

Prosjektets tema er forskning som kan bedre helse, utvikling og livskvalitet for barn og voksne som er født for tidlig. NTNU er partner i EU Horizon 2020 prosjektet: "Research on European Children and Adults born Preterm (RECAP Preterm)", og aktiv deltager i det internasjonale nettverket "Adu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Gut microbiota and Health. How antibiotics and c-section delivery affectsgut microbiota and potential health effects.

The importance of gut microbiota in human health and disease is now fully being acknowledged. The gut microbiota in the western world has been shown to be less diverse than the microbiota in indigenous populations, and cesarean section and antibiotics are two of the most detrimental life style fa...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying actionable resilience factors for mental health leveraging prospective cohorts and novel biostatistical tools

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at de rammer tanker, følelser, adferd og relasjoner. Psykiske lidelser har som regel ingen kjent årsak, men vi vet at genetisk disposisjon kan øke sårbarhet (arv) og sammen med ytre belastninger (miljø), bidra til sykdom Basert på oppdagelsen av sjeldne genvar...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Structure-based target exploration for the discovery of new leads for antibiotics

Det er ingen tvil om at det er et presserende behov for nye antibiotika. Vi må handle nå hvis vi vil unngå å bli kastet tilbake i medisinens mørke alder der mange bakterieinfeksjoner endte dødelig. I dette prosjektet utforske vi tre forskjellige mål for nye antibiotika. Ved bruk av beregningsmeto...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhibition of clinically relevant carbapenemases (ICARBA)

Noen bakterier gir infeksjoner hos mennesker for bakteriene er human patogene, og oftere og oftere blir det vanskeligere å behandle disse. Bakteriene er rett og slett resistente mot de antibiotika klassene vi bruker i dag, og nye antibiotika ser ikke ut til å komme på markedet. Den mest vanlige ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trajectories of Emotional Disorders: Predictors and Why More Women? Testing a Bio-psycho-social Model

Emosjonelle vansker (angst og depresjon) og relaterte problemer (søvnvansker, selvskading, spiseproblemer) innebærer betydelig lidelse og funksjonssvikt, og de rammer fra 2 til 10 ganger flere kvinner enn menn. Emosjonelle vansker starter ofte i tenårene, og det er her kjønnsforskjellen utvikler ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

DNA methylation in psychiatric disorders, and mediation of gene by environment effects, from birth to adulthood.

Psykiske lidelser er store bidragsytere til menneskelig lidelse og sykelighet. Deres prevalens øker, mens deres årsaker forblir langt fra forstått. En hovedgrunn til vår begrensede forståelse av disse forholdene er deres komplekse etiologi der genetiske, miljømessige og epigenetiske faktorer bidr...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Exercise in Medicine

Physical activity (PA) and fitness are integral in the prevention and treatments of diseases and should be regularly assessed and treated as part of all healthcare. The purpose of the Cardiac Exercise Training Group (CERG)projects is to make the scientifically proven benefits of PA the standard i...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernerådets konferanse 8. november 2017

.

Tildelt: kr 76 099

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

General Practitioners Infection Research Network

GRIN er et europeisk forskningsnettverk som har som formål å drive forskning relatert til infeksjoner, antibiotikabruk og resistens, og på så måte få ned forbruket av antibiotika og utviklingen av resistens. I tillegg til å være et forskningsbasert nettverk, har nettverket også en viktig funksj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland