0 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Forum for biomarine næringer – Verdiskaping fra marin biomasse, Alta 8.-9. april 2019

Forum for biomarine næringer er en konferanse og følger opp følger tidligere arrangementer i Nord-Norge, med Forum for Bionamine næringer i Tana i mai 2018 som den siste i Finnmark. Denne gangen arrangeres konferansen i Alta. Konferansen skal være en aktiv pådriver og koordinator for styrking av ...

Tildelt: kr 86 945

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable production of ingredients from whitefish rest raw materials

Hvert år generes rundt 300 000 tonn med restråstoff fra hvitfiskindustrien i Norge. Marint restråstoff består av proteiner, lipider og andre verdifulle komponenter (kalsium, fosfor, etc.) som kan benyttes til å produsere ingredienser til mat og fôr. 85 % av restråstoffet blir utnyttet. Imidlertid...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med flere storbyer, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokklene og sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder har tradisjonelle fiskerier med stor viktighet for lokalbefol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt har endringen vært stor det siste tiåret. Subarktiske arter som torsk og hyse utvider sine leveområder og finnes nå også i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige forh...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impacts of salmon farming on Atlantic cod stocks Salcod

Mer enn 1000 oppdrettsanlegg for laks er i drift langs Norskekysten. De overlapper ofte med viktige marine fiskeressurser. De er også lokalisert der folk bor, har sitt arbeid og sin fritid. «Trafikklyssystemet» ble innført i 2017 for å sikre en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. I 2017 og 202...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Facilitating Integrated and Responsive Coastal Governance

FAIRCoast prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om hvordan ulike former for integrering kan bidra til en mer bærekraftig forvaltning av kystsonen i Norge. Presset på kystsonen øker. Økt aktivitet av etablerte og nye næringer gir press på det marine miljøet og konkurranse mellom ulike bruker...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

De-icing of Arctic Coasts: Critical or new opportunities for marine biodiversity and Ecosystem Services?

I dette prosjektet har vi satt sammen et sterkt pan-arktisk og tverrfaglig team fra Norge, Polen, Kanada, USA og Danmark for å bestemme mulige biodiversitet og sosio-økologiske konsekvenser av endringen vi ser fra islagte til isfrie arktiske kyster året rundt. Myndighetene, næringslivet, miljøorg...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Svalbard

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Shellfish: Resources and Invaders of the North

Shellfish are the diamonds of the sea. They are a high-quality food source and support substantial fisheries in cold-temperate and polar areas. There is a strong interest in both the North Pacific and the North Atlantic concerning shellfish resources, their population dynamics and the management ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert på reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som p...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DistRes - Distribution and resource rent in fisheries

Prosjektet studerer fordelingsvirkninger av fiskeriforvaltning samt forvaltningsutfordringer i lys av endrede forhold knyttet til miljø og sosioøkonomiske faktorer. Norge introduserte tidlig fartøykvoter i fiskeriforvaltningen, og mens dette har skapt betydelige verdier i sektoren, er det bekymri...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Dynamics of Sexual Selection in a Changing Ocean: Integrating Life History and Local Adaptation

Norges lange kystlinje, med stor forskjell i klima mellom nord og syd, er et ypperlig naturlig laboratorium for å studere klimaeffekter på fisk og annet liv i havet. Slike studier kan hjelpe oss å forutsi hva klimaendringer vil bety for livet havet. I prosjektet DYNAMAR undersøker vi effektene av...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Microplastics: Long-term Effects of plastics and Additive Chemicals on marine organisms

Vår omfattende plastbruk har resultert i en økt mengde plast på avveie i marine økosystemer. Plastforurensning utgjør ikke bare en trussel i seg selv, men en ytterligere risiko er utlekking av plastassosierte kjemikalier. Mikroplast i miljøprøver er nå godt dokumentert, men miljørisikoen av disse...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DYNAMEET: The overall dynamics of the Norwegian Sea pelagic ecosystem - a workshop integrating understanding across projects

The pelagic ecosystem in the Norwegian Sea has undergone considerable change during the last decades. This goes both for the physical environment, where a considerable warming has occurred, and for the biological components, where large fluctuations have been observed in the sizes of the main fis...

Tildelt: kr 62 074

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en teskje med sjøvann finner man ca tusen encellede alger, titusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt liv i havet, og er avgjørende for klimaet på jorda. Vi har modeller som beskriver mikroorganismers rolle i havet ganske godt, men rollen til miksotrofe organismer e...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

En viktig utfordring innen fiskerivitenskap er å forstå hvorfor antallet fisk som overlever gjennom de første årene av livet varierer betydelig mellom år for mange høstede fiskearter. I SpaceShift-prosjektet undersøker vi mekanismer for slik variabilitet med fokus på hvordan endringer i romlig og...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Hovedmålet med HARMES var å øke kunnskapen om mesopelagiske organismers forekomster, mangfold og økologiske roller, og dermed bidra til forvaltningen av et potensielt framtidig fiskeri og videre bidra til den generelle forvaltningen av havene. Flere regioner i Nord-Atlanteren har blitt studert o...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

Tareskogene langs kysten av Midt- og Nord-Norge har vært kraftig nedbeitet av kråkeboller helt siden 1970-tallet, men er nå i ferd med å vokse til igjen ettersom kråkebollebestanden de siste årene har gått ned. Tareskogen er et meget viktig økosystem og leveområde for mange marine organismer inkl...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Formålet med prosjektet er å avklare den romlige strukturen i kystøkosystemene og bestemme hvilke faktorer som påvirker slik strukturering. Den grunnleggende biologiske enheten i økosystemet er de lokale populasjonene, men for de aller fleste artene vet vi lite om hvordan de er oppdelt i lokale p...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

7th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS2018): Towards a solution for pollution in a warming Arctic

Pollution is a significant threat to the Arctic environment and Norways geographical location in the Arctic imparts a certain onus on Norway to contribute towards the management of pollution in northern areas. Therefore, the 7th NETS will be held, for the first time, at Svalbard, to highlight th...

Tildelt: kr 94 342

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for scientific conference: Sustaining iconic diadromous fishes: the potential and pitfalls of cultivation (IMPRESS)

Diadrome fisker er arter som vandrer mellom ferskvann og saltvann. De er indikatorarter for friske ferskvanns- og marine økosystem. I Europa inkluderer dette atlantisk laks, europeisk ål og stør. Historisk sett har disse artene hatt stor kulturell og økonomisk betydning både i og utenfor Europa. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MARTINI - Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas

Us rammedirektiv for vann, som trådte i kraft i 2000 og som sier at alle vannforekomster skal ha «god» tilstand, gir grunnlag for en helhetlig forvaltning av Europas vannressurser, fra fjell til fjord og kyst. Norge har sluttet seg til direktivet og vedtatt en egen vannforskrift, med hjemmel i Fo...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Produsertvann fra olje- og gassindustrien representerer det største direkte utslippet av forurenset vann til marint miljø. Omtrent 130 millioner kubikkmeter produsertvann slippes årlig ut på norsk sokkel fra offshore produksjonsplattformer. PW-Exposed, som har satt søkelys på effekter av produser...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)

Det er knyttet til dels stor usikkerhet til forvaltningen av havets ressurser. I dette prosjektet ser vi på hvordan usikkerhetene kan påvirke vår evne til å opprettholde en god forvaltning i møte med endringer i miljøet. Slike endringer kan skyldes for eksempel oljevirksomhet eller høsting av art...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Økt menneskelig aktivitet til havs medfører økt støy i havet, og slik støyforurensing er kilde til bekymring. Forskningsprosjektet SpawnSeis har undersøkt hvordan seismikk, som brukes for å kartlegge olje- og gass ressurser, påvirker torskens reproduksjon. Dette har vi gjort ved å undersøke endri...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nye produkter av makrellfilet i forbrukertilpasset emballering

Prosjektet skal fremskaffe nye kjølelagrede makrellfiletprodukter med høy, forutsigbar kvalitet både i sesong (ferske produkter) og utenom sesong (tinte produkter). Dette inkluderer fokus på emballering, holdbarhet og sensorisk kvalitet av kjølelagret makrellfilet. Prosjektet skal sikre best muli...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw Materials

Visjonen til MarinRobotics er utvikling av nye konsepter for fleksibel og automatisert sortering og håndtering av objekter og marint råstoff. Disse konseptene tar sikte på å muliggjøre robotene til å bedre "se og forstå" når slike objekter sorteres eller behandles automatisk etter en "se-tenk-gjø...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk

Det globale kvantumet av villfanget fisk fra kommersielle bestander har vært ca. 90 mill. tonn de 20 siste årene og uttaket forventes ikke å øke. 15 millioner tonn små pelagisk fisk brukes årlig til mel- og oljeproduksjon som i hovedsak går til akvakulturfôr. På grunn av begrenset tilgang av mari...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

6th International Conference on Emerging Contaminants (EmCon2018)

EmCon is an international symposium with a focus on research-based solutions to solve challenges related to the protection of the environment, and in particular increasing the knowledge about fate and occurrence of emerging contaminants in aquatic and terrestrial ecosystems. EmCon2018 aims to b...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ocean Health under Blue Transitions

Veksten i marine næringer endrer lokalsamfunn og kystøkosystemer. For å styre utviklingen i en bærekraftig retning, trengs transparente mål for hva som er en god økologisk og samfunnsmessig «helsetilstand» for kysten, og for hvordan utviklingen i marine næringer påvirker bærekraft. I BlueTrans...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage