0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Industrial Verification of a Self-calibrating, Accurate and Non-expert ultraviolet (UV) Irradiance Meter

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Verification of process technology for application of conductive nanomaterials

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse, som er det samme som i den opprinnelige søknaden. Da bevilgningen ble 2,0 mkr (søkt om 6,0 mkr), blir vi nødt til å senke våre ambisjoner som vist i budsjettet og vi forventer at antall kommersialiseringer blir redusert f ra de opprinnelig planlagte 7 stk til 2 s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelse for søknad om grunnbevilgning for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å frembringe fo rskningsbaserte forretningsideer med stor...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiN

Aktivitetene for 2009 vil videreføres i 2010. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Birkeland

Utgangspunktet er en forenklet søknadsprosess basert på oppsummering av det historiske FORNY-arbeidet og resultatene av det så langt, samt en oversikt over forskningskapasiteten i de miljøene det søkes om bevilgning for.

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NTNU

Viser til søknadsvedlegg

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - TTO Nord

Det nære og åpne samarbeidet mellom FoU-miljøene, TTO Nord (TTO)og Norinnova (NI), er en styrke for FORNY Nord-Norge. Partene er enige om sammen å utnytte et antatt stort potensial for forskningsbasert nyskaping i Nord-Norge. Fokus vil rettes mot følgend e kompetanseområder hvor landsdelens fors...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Medinnova

Medinnova er TTO for hele Helse Sør-Øst og søker midler til å: 1) være Idemottak og utvikle kommersialiseringsprosjekter fra forskningsbaserte idéer/oppfinnelse til kommersiell exit i form av Lisensavtaler og Bedriftsetableringer, herunder: a. vurdere ideer/oppfinnelser b. gi råd til Helse...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiO

HiOs FORNY-prosjekt har gjennom disse første tre årene bidratt til viktige resultater ved å forankre arbeidet med å kommersialisere forskning hos HiOs ledelse og i strategidokumenter, utvikle samarbeidet med Forskningsparken og andre kommersialiseringspa rtnere, utvikle rutiner og kompetanse, sa...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ARCTIS - Analysis, Refinement, Composition and Transformation of Interactive Services

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification: Improved energy extraction in geothermal wells by hydraulic fracturing - from research to commercial product

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LYBIN - Efficient Harbor Surveillance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

12touch; a wireless non-battery keyboard

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Tumor Target Therapy with Immunotoxin and Cyclosporin A - a phase I study in patients with advanced carcinoma

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of an autonomous sailing buoy for meteorological and oceanographic observations

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Campus Kjeller

CK har siden 1995 benyttet midler fra FORNY programmet for å fremme kommersialiseringen i regionen. CK har eierskap i 20 oppstartsbedrifter hvorav 14 er etablert fra og med 2004. CK har i tillegg forhandlet frem 16 lisensavtaler i samme periode og bistått i flere etableringer hvor vi ikke har gå...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i FORNY Midt-Norge søker for 2009 om til sammen 4,7 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretnings-ideer. Søknadsbeløpet er basert på at LEN har et forpliktende ansva r for FORNY kommersialisering fra 7 retti...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Simula Innovation

Simula Innovation sin søknad om kommersialiseringsmidler for 2009 er tett knyttet til SI sine to overordnede kommersielle målsettinger som også gjelder for 2009. 1.Utvikle og kommersialisere forskningsbaserte prosjekter fra Simula samt styrke den kvalit eten i dealflow og patentsøknader 2.Styr...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for drift av FORNY Rogaland. Søknad for 2009 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Relaterte søknader er søknad om infrastrukturmidler på til sam men 3 MNOK tilsvarende en aktivitet på 6 ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

Bioparken TTO av 2009 er et velutviklet kommersialiseringssystem med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling, virksomheten er nøye tilpasset behovene i FoU-miljøene: o Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landsk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UMB

Hovedutfordringen i 2009 er å øke tilfanget av forskningsresultater, oppfinnelser og forretningsideer med høyt verdiskapingspotensial. Nye tiltak settes iverk overfor forskere, forskningsmiljøer og institutter for å få dette til. UMB vil også legge vekt på kompetansehevende tiltak for ansatte v...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiO/Birkeland

Etter 4 år i drift har vi gjort oss erfaringer om hvilke tiltak som gir god effekt i forskningsmiljøene. Vi har i hele vår virksomhetsperiode hatt et sterkt fokus på infrastrukturarbeid, og har med dette oppnådd svært god kontakt inn i mange forskningsmil jøer. Miljøene vi har arbeidet med har vi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiT og UNN

Alle tiltak vil skje fra samme organisason. Hovedtyngden av arbeidet ligger i kontakt med fakulteter og institutter ved UiT og avdelinger ved UNN. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er en avdeling ved UNN og det er et nært samarbeid mellom TTO Nord og NST.

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Rogaland

FORNY Rogaland søker om 3 MNOK i infrastrukturmidler, tilsvarende en aktivitet på 6 MNOK totalt. Midlene for 2009 vil brukes til å bygge opp en helhetlig infrastruktur og klare prosesser som vil styrke samarbeidet med forskningsmiljø i andre regioner og i ndustri. Videre vil midlene bidra til at ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

AIMS - Integration Engine for Software Systems

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Live, attenuatet vaccine against infectious pancreatic necrosis in Atlantic salmon fry

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo