0 antall prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2014

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Bacterial biofilm infections and signaling: a functional genomic approach

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Development and implementation of a computerized assessment tool for palliative care (PAT-C)

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Atmosphere/Ice/Ocean Interaction Studies

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The rock art project

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Looking Outward: The Quest for å European Securit Identity. Viderføres 158238 i 2005.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

OG-HMS-Progr for olje og gass,HMS-del

Aktivitetsindikator for storulykkesrisiko på petroleumsinnretninger.

Det foregår mye arbeid rundt etablering av indikatorer for ulike aspekter av storulykkessrisiko i petroleumsvirksomheten på sokkelen. Inneværende forslag er det første som fokuserer på en indikator for å uttrykke risiko som funksjon av aktiviteter og tils tander. Det er gjennomført et forprosjekt...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

OG-HMS-Progr for olje og gass,HMS-del

Utvikling av humankapital, helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.

Gjennom tidligere forskning er det utviklet en indeks som kan måle organisasjoners evne til bærekraft og evne til å lykkes med HMS-arbeid. Indeksen er utviklet av LÆRINGSlaben i samarbeid med flere andre forskningsmiljøer, med hjelp av mange respondenter i Norsk Hydro og andre virksomheter innen ...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk - utvikling av metode basert på nær-infrarød spektroskopi

Salt- og klippfiskproduksjonen i Norge er av meget stor økonomisk betydning. I all hovedsak blir produktene eksportert til kostnads- og kvalitetsbevisste markeder. Markedene har den senere tid stilt strengere krav til kvalitet og dokumentasjon. FNL ser de t som avgjørende ~t industrien respondere...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding New Markets

Prosjektet er en bearbeidet versjon av søknaden Toward a new understanding of marketing, som ble fremmet i forbindelse med Forskningsrådets SFF-utlysning. Tre sentrale overordnete forskningsspørsmål ble her fremsatt: 1. Hva er de viktigste forskjellene mellom markeder? 2. Hvilke faktorer driver a...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Studier av reaktive benzo(A)pyren metabolitter ved hjelp av binding til proteiner

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet

Prosjektet tar utgangspunkt i tre sentrale premisser: For det første at vi i Norge, og andre vestlige industrinasjoner, i stadig større grad lever i markedssamfunn, dvs. et samfunn hvor stadig flere sosiale relasjoner primært forstås i kraft av å være en ramme for økonomiske transaksjoner. I mar...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Avvirkningsberegninger - etterprøving basert på Landsskogstakseringens data og avvirkningsstatistikk

Det har vært rettet kritikk mot langsiktige konsekvensanalyser generelt, og mer spesielt, mot det balansekvantumet som beregnes i slike analyser. Kritikken har framkommet fordi en i nyere beregninger, basert på nye takster, har kommet fram til balansekvan ta som har vært mye lavere enn i tilsvare...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for regional support - Functional Genomics, Central region of Norway (har tilleggsbev 158794)

1)Våre hovedprioriteringer er et forprosjekt for å analysere nødvendig behov og infrastruktur for lagring og bruk av data innen bioinformatikk. Denne satsingen kan betraktes som et forprosjekt for og analyse av ressursbehov både økonomisk og personalmessi g, kravspesifikasjonen innen dataløsning ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regional Resources for Education and Training in Bioinformatics

The Oslo region is the largest in Norway concerning research and training in FUGE-related fields. For the FUGE initiative to be successful in the region, a stronger and broader expertise in bioinformatics is needed. The three institutions in the Triple Alliance (UiO, NLH, NVH) have therefore de...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Smartere Sammen (Bodil Alteren)

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

OG-HMS-Progr for olje og gass,HMS-del

Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer

153527 I likhet med andre selskaper på norsk sokkel, vil Norsk Hydro i årene som kommer stå foran store utfordringer når det gjelder utbygging og produksjon offshore - knyttet til eksempelvis fjerndrift og nedbemanning. Samtidig som Norsk Hydro må være i stand t il å løse utfordringene gjennom te...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Alternative proteinrike kraftfôrråvarer.

Hovedmålet med dette 5-årige utviklingsprosjektet er å bedre matvaresikkerheten og effektivisere norsk kraftfôrproduksjon ved å ta i bruk større mengder av egenproduserte proteinrike kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr, og dermed også redusere f aren for overproduksjon av fôrkorn. Denne...

Tildelt: kr 30,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning III - dr.gr. stip og utenl.stip Linda Nøstbakken.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

Utbyggingen av tjenestetilbudet i psykiatrien gir økt behov for personell. Ifølge Opptrappingsplanen trengs ca 9275 nye årsverk i løpet av planperioden 1999-2006. For å møte dette behovet satses det på økt utdanningskapasitet. Dette delprosjektet søker å gi svar på om økt utdanningskapasitet gir...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsevern

For å møte eksisterende og framtidig behov for personell innen psykisk helsevern, tilrår Opptrappingsplanen økt satsing på utdanning. Økt utdanningskapasitet kan skje gjennom oppretting av nye tilbud, og ved utvidelse av eksisterende tilbud. Dette delpros jektet vil finne ut i hvilken grad utdann...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kompetanseheving og kompetanseutvikling Opptrappingsplanens bidrag til styrking av kompetansen i det psykiske helseverent

Prosjektet skal evaluere hvordan Opptrappingsplanen for psykisk helse danner rammer for kompetanseutvikling og kompetanseheving på feltet. Problemstillingene retter seg både mot utdanningsinstitusjonene og yrkesgruppene, samt tjenstestedene i spesialisthe lsetjenensten og kommunene. Det skal foku...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Nevroaktive aminosyrer som signalsubstanser i hjernen og i nevroendokrint vev

Signaloverføring i hjernen skjer ved at en eller flere transmittere frigjøres fra en nerveterminal og virker på målnevronet ved å aktivere reseptorer. For at denne signaloverføringen skal kunne skje normalt, må transmitterne raskt inaktiveres, f.eks. ved opptak inn i nevroner eller gliaceller. F...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Models of optimal energy allocation, maturation strategies and skipped spawning in cod, Dr.gr.stip.

Prosject summary: Prosject summary: Recently, life-history theory has evolved from dealing only with fairly simple optimisation problems to a more advanced state where density-dependence and stochastic (feed-back) enviroments are included. We will develop models of cod growth as a function of foo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Local adaptations in cuckoos and their hosts; a metapopulation approach

Coevolutionary dynamics allow revealing ongoing mecroevolutionary dynamics and adaptations. Interactions between obligate avian brood parasites and their hosts are suitable systems for the study of coevolution. Various adaptations and counter-adaptations have previously been described in both pa...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Development of improved methods for predicting high frequency noise and vibration levels in aerospace and marine vehicles

The prediction of high frequency noise and vibration levels in a complex structure is an extremely difficult task, and no fully reliable analysis method exists at present. The most commonly used technique, Statistical Energy Analysis (SEA), provides a goo d prediction in some cases, but it cannot...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Digestibility of ice algae and phytoplankton: The potential impacts of changing food supply to the arctic benthos

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa