0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt nettverksseminar i simulering for helsefagene

Dette arrangementet er spesielt relevant for to av FINNUTs temaområder: A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte, og B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling. Det foreslåtte arrangementet er høyst relevante for FINNUT; dette er et praksisrettet kompetanseprosjekt for u...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Pedagogy for the 21st.Century workshop Collaborative writing and networking activities

This workshop is of special interest for the innovative aspects of the research program, FINNUT. Theme B, in FINNUT, is of particular relevance for this application. In our view, supporting efforts of turning Early Childhood and Care Institutions and schools into post-diagnosis localities or plac...

Tildelt: kr 89 729

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Global verden og «norsk» tekst? Kulturmøter i norskfaget

Prosjektet skal gjennom konferansen «Global verden og "norsk" tekst? Kulturmøter i norskfaget» (4.-5. juni 2015) fokusere på hvordan kulturmøter og kulturforhandlinger skjer innenfor dagens norskfag. Dette gjelder skjønnlitterære tekster, læreverk/sakpros a og klasseromspraksiser. Problemstilling...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skriv!Les!-konferansen 2015

Den nordiske konferansen Skriv!Les! er planlagt arrangert for tredje gang i Stavanger i mai 2015 (tidl: Stavanger 2011, Trondheim, 2013). Konferansen griper fatt i to hovedutfordringer i lese og skriveforskingen i dag: 1) Et behov for rekruttering inn til et forskingsfelt av stor betydning for ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ERNAPE-ARCTIC

TERNAPE and University of Tromsø - Arctic University of Norway, invite all interested researchers to submit proposals for ERNAPE-ARCTIC - the European Research Network About Parents in Education Conference 2015. The bi-annual conference held by the European Research Network About Parents in Educa...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Local Culture for Understanding Mathematics and Science (LOCUMS)

LOCUMS har hatt som mål å undersøke hvordan elevenes livserfaringer, interesser og kulturelle bakgrunn kan brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag. Dette inkluderer økologisk medborgerskap og det kollektive ansvaret for bæ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Konferansen FOU i praksis

Konferansen FoU i praksis vil arrangeres av lærerutdanningsmiljøene i Trøndelag, ved henholdsvis NTNU, HiNT, HiST og Dronning Mauds Minne Høgskole, og er retter seg mot tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universiteter. Tema for konferansen er Danning. "Da dannel...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Lesesenteret starter høsten 2014 opp et prosjekt med kortnavnet ?Respons? i samarbeid med en kommune, som har vedtatt at alle ungdomsskoleelevene i kommunen skal ha hver sin bærbare digitale enhet i løpet av periode 2014-2017. Prosjektet tar utgangspunkt i at slik styrking av tilgangen på digital...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NORALF 2015

NORALF-konferansen (Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning) ble etablert som et samarbeidprosjekt mellom Gøteborgs universitet og UiT i 2007. Arrangementet inngår i et langvare forskersamarbeid i Nordisk nettverk for aksjonsforskning (NNAF). Konferansen, som vekselvis blir arran...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

To-dagers workshop "Barns oppvekst og levekår"

Forskergruppa "Barns oppvekst og levekår" planlegger å søke FINNUT 2015 om midler til et forskningsprosjekt om innovasjon i offentlige sektor, her barnehage og grunnskole, med fokus på organisatorisk læring. Temaområdet vil være Samhandlingskompetanse blant ansatte i barnehager og i grunnskolen. ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rights, Inequalities and Diversity Research Network Seminar

The seminar will bring together researchers in Norway and internationally, interested in education policy and practice, who wish to explore questions of rights, inequalities and diversity from an interdisciplinary perspective, examining in particular questions of methodology and epistemology. The...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning to Teach Lesson Study in Initial Teacher Education

The aim of my visit to UC Berkeley is to work more extensively with analyses of already retived data, exploring how the variations in the implementation models may affect professional learning in the different cultures. Comparing the processes through which a practice is implemented in different ...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Counter-culture embodied. The primary school teacher as chieftain in rural districts

The project is based on the view that a part of the explanation of the good pupil achievements in Sogn og Fjordane is to be found in the local communities enclosing locals schools and in long term historical factors. Sogn og Fjordane stand out as a different county in Norway on more fields than p...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'Art in Society: Education Changing Institutions' - a pre-conference seminar on the 29.-30. of April 2015.

The aesthetic experience has since Kant been rooted in the pleasure of exercising a free judgment. In 'The Aesthetical Education of Man', Schiller traces the field of aesthetics as a space where a free and independent mind is trained. Contemporary thinkers are reaching back to the foundational pa...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School

Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et kognitivt basert kurs for ungdom mellom 14 og 20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. Målene er å redusere og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon. Gjennom et kurs med ti sesjoner er det lagt vekt på ungdommers egne refl...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Understanding and Promoting Upper-Secondary School Students Critical Reading and Learning in the 21st Century Information Society

Kritisk lesing og læring er sentrale pedagogiske mål i det 21. århundre, med kritisk kildevurdering som en sentral ferdighet. Kildevurdering innebærer en evaluering av informasjonkilders troverdighet basert på strategisk oppmerksomhet for ulike kildetrekk, for eksempel forfatter eller utgiver. Se...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC for school achievement in 1st grade

I prosjektet "Betydningen av kognitiv og sosial stimulering i familien og i barnehagen for skoleprestasjoner i første klasse" har vi undersøkt betydningen av familiefaktorer, og faktorer i barnehagen, for språkutvikling, sosioemosjonell utvikling, og for skoleprestasjoner. Prosjektet baserer ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdannig

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) søker med dette om arrangementsstøtte, totalt kr 75 000 fra FRINNUT, Norges forskningsråd. I perioden 18.11.2015 - 20.11.2015 vil HiOA være vertskap for og arrangør av Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning. Konferansen samler Norsk ne...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kulturbasert matematikk i Sápmi. Videreføring av resultater fra et NFR-prosjekt om samisk matematikkundervisning i ungdomsskolen

Prosjektet "Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet" mottar støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet løper ut 2014. Kautokeino ungdomsskole deltar i prosjektet ved matematikklærerne. I prosjektet inngikk at en lærer gjennomførte e...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Understanding the causes and consequences of dropping out of school: The need for a life-course approach

Vi har studert risikofaktorer og beskyttende faktorer for frafall fra videregående skole (vgs), samt konsekvenser av frafall for arbeidsdeltakelse og helse, basert på registerdata for alle personer født i Norge 1967-1976 (N=626 928). Bare 2,1% av disse var ikke i arbeid i perioden 1993-2011 (alde...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inside the Black Box of Skill Formation: Determinants and Outcomes of Field of Study Choices

Valg av fagområde er potensielt like viktig som beslutningen om å ta høyere utdanning eller ikke. Et eksempel på det er at inntektsforskjeller mellom personer med ulik utdanningsretning kan være like store som forskjeller mellom personer med/uten høyere utdanning (Altonji et al., 2012). Fagomr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive Teaching and Student learning- The impact of teachers feedback practice on students learning outcome in Mathematics

Dette prosjektet dreier seg om å utvikle kompetanse i læringsorientert vurdering for matematikklærere i ungdomsskolen. En slik vurderingsform innebærer at læreren bruker vurderingsinformasjon til å informere undervisningen sin. I tillegg forutsetter læringsorientert vurdering at eleven læres opp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

From teaching to learning: how to successfully redesign university-level biology courses to increase quality and learning out-come

The Arctic Biology Department (AB) at The University Centre in Svalbard (UNIS) is part of a new centre for excellence in education: bioCEED, and a partner in a newly funded Knowledge-building project (PRIME) within the FINNUT call from NFR, where the over all goal is to improve the quality of hig...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Svalbard

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Does it matter? Assessing the performance effects of changes in leadership and management structures in Nordic Higher Education

Background There is a general assumption amongst policy makers and university managers that reforms in the internal management and leadership structures of universities positively contribute to increasing performance. Yet, few studies have so far shed light on this relationship, despite the cont...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances

Formålet med prosjektet "Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances" har vært å bidra med ny kunnskap til forskningsfeltet, praksisfeltet (for eksempel undervisere i høyere utdanning, eller de med lederansvar) og til politikken. Prosjektet har undersøkt pågående k...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data

Prosjektets ambisjon er å undersøke langsiktige effekter av to skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) og Olweus Antimobbeprogram. PALS er en modell for forebygging av atferds- og mestringsproblemer og forbedring av læringsmiljøet. PALS er...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

Lesson Study er læreres samarbeidslæring satt i system og er en vanlig form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA og Europa. Ved UiS pågår et flerfaglig forskningsprosjekt med tittelen ?Teachers as Stu dents (TasS)som er støttet av Norsk Forsk...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

Forprosjektet har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker konseptet og utviklingen av Universitetsskoler tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet i Oslo (UIO). Vi vil i hovedprosjektet ut forske innovative modeller for kommunikas...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse-og sosialutdanninger.

Fragmenterte helse- og sosialtjenester er et omfattende problem og samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre bedre koordinering av tjenestetilbudene, både sett fra et pasientperspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Koordinering forutsetter e ffektiv utveksling av kunnskap mellom pro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo