0 antall prosjekter

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - PROMOTE: Protecting water resources from mobile trace chemicals)

Det ser ut til å være en flere og flere kjemikalier fra industrien, samt plast, i drikkevann. I et nylig gjennomført forskningsprosjekt identifiserte JPI Water PROMOTE-teamet for første gang flere industrielle kjemikalier i europeisk drikkevann, kjemikalier som aldri har blitt oppdaget før. Et fr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human-Seal Interrelations Exploratory workshops on faunal history and exploitation of seals in Northern Europe

The exploratory workshops on Human-Seal Interrelations aim to address issues concerning the ecology and social behavior of different seal species from a diachronic perspective in connection to human activity and environmental change. The focus will be on specific seal species, harp seal, grey se...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilproces...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Eurasian Empires, Public Space/Sphere, and Collective Identities at the Threshold of Modernity

This proposed series of two two-day workshops will be held at the University of Jyväskylä (Finland) and the Stockholm University Institute for Turkish Studies (Sweden) in the fall of 2014 and 2015, respectively. It aims to bring together leading scholars from the Nordic region and other parts of...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WAter StARE - Stopping Antibiotic Resistance Evolution

JPI WAter StARE hadde oppstartsmøte i Girona, Spania 28. og 29. januar 2015. Partnerne fra de ulike europeiske land møttes for å forberede koordinerte prøveuttak fra kloakkrenseanlegg i de deltagende land på samme dag. Analysene for forekomst av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Income inequality in professional and vocational occupations

Prosjektet "Income Inequality in Professional and Vocational Occupations" (IIPVO) har undersøkt betydningen av yrkesregulering for lønnsulikhet i Norge, både mellom yrker, innad i yrker og på tvers av sosiale grupper. Mange yrker er underlagt en form for regulering av adgangen til yrket, for ekse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Oppskalering og videreutvikling av tannimplantatrevisjonsverktøy - forprosjekt

I det endelige prosjektet vi sikter mot å få støtte til i fase 2 er to-delt (Dette ønsker vi å avklare bedre i fase 1): A) Vi ønsker å forbedre produksjonsteknologien til Medovent for kitosanfibre, slik at vi i adekvat grad kan industrialisere og kommersi alisere deres materialteknologi, som vi k...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New drugs for the treatment of autoimmune disease

Vi søker om prosjektetableringsstøtte, se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Long-term Drinking Water Safeguard against Broad-Spectrum Toxicant and Pathogenic Pollutants

Dette Eurostars-prosjektet vil være et FoU-prosjekt, hvor vi sikter mot å utvikle et system for å tidlig varsle om hendelser som påvirker sikkerhet til drikkevann. Dette skal gjøres ved å utvikle to sensormoduler; en for giftstoffer og en for patogener. E n av hovedpunktene i systemet er den mikr...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart113

Endelig software utvikling: debugging beta versjon, testing og kvalitetssikring Utvikle tilleggsfunksjoner some pre-definerte meldinger, eller ikoner som indikerer hva slags type hendelse innringeren rapporterer og dessuten en chat-funksjon I løpet av Fa se 1 er det primære målet å få frem en fu...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

C-Feed - Copepode pilot plant - BG-12-2014 application

C-Feed's business idea is an industrial production of copepod eggs, to serve the aquaculture and aquarium industry with a high-quality live feed in a stable and predictable way. Today C-Feed is successfully producing copepods in small scale in SINTEF's la boratories, but upscaling is necessary. I...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous Diaphragm Monitoring to diagnose respiratory disorders and clinically validate enhanced weaning of ventilated patients

Extended mechanical ventilation in hospital intensive care units (ICUs) account for 6% of all ventilated patients, but consume 37% of ICT resources which leads to $20 billion surplus burden on European and US healthcare system each year. Moreover, the int ensive care demand is projected to increa...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SME-Instruments CIA-Service

Vi søker om prosjektetableringsstøtte; se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

Germany, Norway and most other European countries have observed a steady increase in life expectancy at birth over the last decades and this trend is supposed to continue in future years. As a consequence of this rising longevity an increase in the number of persons suffering from dementia disor...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søkeprogram for enklere gjenfinning og fremhenting av filer på en datamaskin uavhenging av hvor de er lagret.

Produktbeskrivelse Konjekt er et sky-basert søkeprogram for datamaskiner som skal effektivisere og gjøre det enklere for brukere å finne filene de trenger på sin datamaskin. Konjekt er en moderne måte for brukere å finne innhold på deres datamaskin. Grunn tanken er å gjøre fremhenting av filer me...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Crime, terrorism and public opinion in Sweden

What is the impact of criminal activities like assassinations of politicians or terrorism attacks on public opinion? Are individuals more willing to trade civil liberties for improving 'public security' in the light of terror attacks? And is there a diffe rence between local and remote terror inc...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

SSF-Svalbard Science Forum

Outcrop-scale faults and micro-structures affecting the LYB C02 Reservoir

Extensive water injection tests in the Longyearbyen C02 reservoir show the presence of flow barriers. The most likely cause is the presence of impermeable faults too small to be imaged by seismics. This proposed study will take a closer look at these faul ts and investigate their influences on fl...

Tildelt: kr 7 403

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative Medical Diagnostic Device Regulatory approval

A privately owned preclinical stage company has conceived a very promising innovative diagnostic method candidate, FTIR (Fourier transform infrared) spectroscopy. The preclinical proof of concept has been established by a partnering company, MC Profession al OU (Tallinn, Estonia), also privately ...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of passively twisting blades for a 9MW wind turbine

The overall aim of the project is to design, manufacture and test the world?s largest sweep/twist blade adapted for offshore wind turbines. By increasing the rotor diameter and using a new type of sweep/twist blades the Sway Turbine wind turbine is expec ted to improve the competitiveness by 15-...

Tildelt: kr 59 092

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sikker mobilplattform. Forarbeid og utarbeidelse av fase 1-søknad til EU-programmet SME-instrument/H2020.

Målet med EU-prosjektet er å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie og pilottesting. Dette vil inkludere aktiviteter for å utforske bruksområder, markeder, konkurrenter, kundebehov, målgrupper, forretningsmodeller og mulige partnere, samt nødvendige aktiv iteter ifbm pilottesting. Tilsammen vil d...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 15

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 18

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt - Testing og kvalifisering av Dual Pipe Separatoren

Seabed Separation AS ble etablert for et år siden med formål å utvikle og kvalifisere ny teknologi for havbunns-separasjon. Personer bak denne firmaetableringen, har imidlertid arbeidet med den nye teknologien over noen år. Prinsippene som DPS separatoren er basert på, er patentomsøkt, og i følg...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree Master Student Lukas Utz Home University: Universität Mannheim Host University: NHH, Bergen

One year (Fall Semester 2014 and Spring Semester 2015) Master Studies at NHH as part of a Double Degree program between the University of Mannheim and NHH

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

"Regulating regulatory interdependencies - a departmental processes approach"

My post-doctoral project draws on my previous PhD-research on the emergence and functioning of transnational regulatory networks. The post-doctoral project will further illuminate how transnational regulatory networks impact on the bureaucratic autonomy o f national regulatory agencies, focusing ...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 17

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke