0 antall prosjekter

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

Environmental Triggers of Type 1 Diabetes: The MIDIA Study (MIDIA is the Norwegian acronym for "Environmental Triggers of Type 1 Diabetes")

Type 1 diabetes is one of the most prevalent chronic diseases in childhood, and is the end-stage of a destructive inflammation of the insulin producing beta-cells in the pancreas. The disease is caused by unknown environmental factors affecting individu als at genetic risk. In contrast to other...

Tildelt: kr 19,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Added value products from barley

The main aim of the project is to exploit the functional properties and health benefits of barley by advanced analytical techniques, and develop processing methods that retain and promote these benefits. To do this barley, the most grown Norwegian grain, and brewer’s spent grain will be degraded ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming som diskurs, praksis og erfaring

Prosjektet har gjennomgåande brukar- og kjønnsperspektiv. Det spring ut frå målsetjingar frå St.meld. nr. 40 (2002-2003) og NOU 2001:22. Det vert lagt vekt på samfunnsutviklingas konsekvensar for personar med funksjonsnedsetjingar. Prosjektets fire delar kastar lys over ulike sider ved funksjonsh...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogen storage in metal hydrides based on magnesium

One major unsolved problem for the introduction of hydrogen into the global energy system is storage of hydrogen. The present proposal concerns metal hydrides based on magnesium, an important group of metal hydrides where improved hydrogen storage propert ies are anticipated. The focus is on the ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett - løsninger for reduksjon av kobberbruk til impregnering av oppdrettsnøter (BEGROKONTROLL).

Begroing på oppdrettsnøter er et betydelig problem for marikultur verden over. I norsk lakseoppdrett er bruk av kobberbasert impregnering dominerende tiltak for å kontrollere begroing. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å arbeid e for å redusere bruk av kobberbestandige...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Improved methodologies for harvest and purification of algal toxins

Methods for large scale harvest of toxic alga and algal toxins by pumping seawater through plankton nets and columns with adsorbent materials will be developed. Furthermore one will develop methods for enzymatic conversion of algal toxins into toxic metab olites. Clean up methods for toxins from ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Efficient combination of QTL detection and introgression schemes in aquaculture

The commercial Norwegian fish production constantly needs to optimise and improve all parts of the system to continue to be in the forefront of growing international competition. One vital part of the production system is the genetics of the breeding mate rial that it utilises. Most fish populati...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Proliferative gill inflammation in Atlantic salmon – identification of aetiology

Proliferative gill inflammation (PGI) is an important cause of losses related to mortality and reduced growth rate in seawater farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Although reported since the 1980s, the disease appears to be increasing both in frequency and degree in later years. It is estimated...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Akershus

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Micro-featured polymer components

This proposal addresses challenges regarding the use of thermoplastic polymers in micro-featured mass-produced components. Three fabrication methods are covered: Injection moulding, hot embossing and, to a lesser degree, laser ablation. The innovative c ontributions of the project will be 1) A ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Design and Development of Robust Nanostructured Polymer and Nanocomposite Membranes for Selective Acid-Gas Separation

This endeavor is an extensive collaboration between SINTEF, NTNU, North Carolina State University to develop novel membranes to separate CO2 gas from gas mixture. The membranes are synthesized from so-called block copolymers, which are advanced plastic ma terials where at least two types of monom...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

OASIS - Open Advanced System for Improved crisiS management (IP)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Tildelt: kr 19,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Akershus

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PU...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Akershus

YFF-Yngre, fremragende forskere

Computing the mechanics of the heart

The goal for the project is to perform computer simulations of the mechanical behavior of the heart. This goal represents a number of challenges, ranging from matematical modelling of biophysical processes to implementation of complex computer algorithms. The movement of the heart muscle is a re...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

COMPOSE - Multicomponent nanostructured materials for separation membranes (STREP)

...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

I-ImaS - Intelligent Imaging Sensors for Industry, Health and Security (STREP)

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NANOCAPS - Nano- and microcapsules - effective delivery of chemicals for special targets (STREP)

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

TrustCom - A Trust and Contract Management framework eabling secure collaborative usiness processing in on-demand.. (IP)

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

DISvaDRI - Dispersoids In Steel and value added Direct Reduced Iron

...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Projects in Materials for Hydrogen Technology

...

Tildelt: kr 42,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Akershus

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Multivariable Process Control in High Temperature and High Pressure Environments using Multi Sensor Data Fusion

...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2011

Sted: Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksist...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Akershus