0 antall prosjekter

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Almenhetens kjønn - en slags resepsjonsstudie av kulturelle representasjoner av kjønn og seksualitet.

Selvom en kanskje knapt enser det, så florerer ulike billedfremstillinger av kjønn, seksualitet, hetero/homo/trans/queen, rase/etnisitet/kultur, kropp, barn/voksen, kjærlighet, vold etc. i underholdningskulturen og det offentlige rom. Disse mangfoldige kj ønnskulturelle representasjonene kan betr...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Den skeive vendingen: Destabiliserende trender og praksiser reltatert til kjønn og seksualitet i det senmoderne samfunn

Senmoderniteten preges av forvitring av tradisjonelle skiller, samtidig som det etableres nye politiske, etiske, estetiske og sosiale sammenhenger. Prosjektet vil med utgangspunkt i et skeivt teoretisk perspektiv undersøke hvordan kjønnede og seksuelle en dringer kommer til uttrykk i disse sammen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Workshop: Gender, Science and Technology

The workshop will explore recent development in gender, science and technology studies. Particularly, it aims to further develop the constructivist approach of gender, science and technology by bringing together scholars representing the various domains o f science and technology. These include g...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage