0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Geomechanical software for multi-well injection optimisation of complex fields

Moderne metoder for å definere injeksjonshastigheter for å opprettholde korrekt reservoartrykk er basert på storskala modeller av undergrunnsgeologi. Beregningsmodeller med 10 til 100 millioner datapunkter er bygget fra seismiske data og berg-egenskaper tilgjengelige fra isolerte boreprøver. Imid...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

HVDC inertia provision

Frekvensreguleringsmekanismene i tradisjonelle kraftsystemer er basert på de elektromekaniske karakteristikkene og den roterende svingmassen til synkronmaskinene i konvensjonelle kraftstasjoner. Etter hvert som fornybar energiproduksjon basert på solceller eller vindturbiner med kraftelektroniske...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Temperature Post Combustion CO2 Capture Technology Using Solid Sorbents

Den økte produksjonen av CO2 som følge av den industrielle revolusjon har ført til en økende drivhuseffekt på jorden, som kan ha en ødeleggende effekt på klima og dyrestand. Grunnet et stadig økende energibehov så vil fossilt brennstoff fortsette å ha en viktig rolle I energiproduksjon I den fors...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for langsiktig energiplanlegging av urbane bygningsmasser, fordi det ikke finnes et transparent verktøy eller metode for å utvikle krav til bygningens energiytelse i øyeblikket. For tiden er energipolitikk og nasjonale energikrav utviklet som et resultat ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts.

Bakgrunn og mål Over tid vil trolig internasjonal og nasjonal klimapolitikk gjøre det lønnsomt å øke produksjonen av vindkraft i Norge. Selv om vindkraft er en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene, skaper det nye lokale miljøutfordringer. Vindparker og kraftledninger påvirker landskaps...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel molten/solid composite oxygen transport membranes for CO2 capture

Prosjektet MOC-OTM fokuserer på utvikling av nye komposittmaterialer for oksygen-separasjonsmembraner som kan brukes ved relativt lave temperaturer (< 600 °C). Disse nye membranene kan implementeres i karbonfangst-relaterte teknologier (CCS), som f.eks i oxy-fuel forbrenning og gi høyere energief...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective and Reliable Engineered Casing Systems for super-HT Geothermal Wells

Innen geotermisk energi ligger det et stort potensial for økt energiproduksjon i reservoarer som ligger nært magma, der temperaturene på det geotermiske fluidet kan være 400-500?C. Equinor driver i dag forskning og utvikling på dette området og ser at det er store utfordringer knyttet til å utvik...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

Den nåværende elektrisitetsinfrastrukturen i Norge mangler mekanismer for å håndtere mengde og konsentrert energibehov primært grunnetladekrav for elektriske biler. Datadrevne desentraliserte energisystemer kan løse dette gapet gjennom en forbindelse mellom husholdningens RES (Renewable Energy So...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics),...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

Electromobility LAb Norway

Hovedformålet med ELAN har vært å etablere forbedret og eksakt kunnskap om markedsutviklingen for elbiler, og innovasjonene og strategiene som kan bidra til å ekspandere markedet. Prosjektet støttet dermed opp under de nasjonale målene for utvikling av Norge i retning av å bli et lavutslippssamfu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Klimaendringar må dempast og ein må halde fast ved ambisiøse mål for å minke CO2 utslepp. Det gjer at ein fange og lagre karbon (CCS). Fleire teknologiar er utvikla for å fange CO2 frå forbrenning. Oksy-forbrenning er ein metode basert på å brenne brensel med oksygen i staden for luft. Avgassen ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

The Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. E...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) beskriver prosessen med å fange opp karbondioksidutslipp fra utslippskilder som kraftverk eller industrianlegg, transportere den oppsamlede CO2-en med skip, lastebiler eller rørledninger til et sted offshore og injisere CO2-en i dype underjordiske geologis...

Tildelt: kr 184,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technical Qualification of the next generation subsea control and auxiliary system - Joint Industry Project

Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr mange fordeler for prosessering og produksjon. De store utfordringene knyttet til å plassere kraftforsyning og infrastruktur på havbunnen belønnes med vesentlige økonomiske og tekniske fordeler, men setter også ekstreme krav til på...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Renewable aromatic hydrocarbons for fuel blending from lignin by novel homogenous catalysis

Transport står for 25% av verdens energiforbruk. For å gjøre transporten mer bærekraftig, brukes biodrivstoff i stadig økende omfang, og nye miljøvennlige drivstoff må utvikles. Biodrivstoff bør, for eksempel, fremstilles fra råstoff som ikke brukes til mat eller dyrefor. Dette er tilfellet for t...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

En brenselcelle er en innretning som omdanner kjemisk energi fra et brennstoff til elektrisitet gjennom en kjemisk reaksjon. Typisk spaltes hydrogengassmolekyler til hydrogenioner og elektroner på den ene side av brenselcellen; deretter vandrer hydrogenionene gjennom en elektrolytt til den andre ...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Tildelt: kr 153,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Hovedmålet med det norske Zero Emission Building Laboratory (ZEB Laboratoriet) er å støtte utvikling, forskning, testing og demonstrasjon av nye og innovative byggteknologier med høye miljømessige bærekraftsmål. Laboratoriet fungerer som en plattform for å redusere risikoen knyttet til implemente...

Tildelt: kr 63,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FOUNDATIONS FOR TOMORROWs INFRASTRUCTURE - INDUSTRYs INNOVATION ARENA

GeoFuture prosjektet har utviklet løsninger for tre-dimensjonale (3D) analyser av geotekniske dimensjoneringsproblemstillinger, som for eksempel bæreevne og setninger av konstruksjoner, pelefundamenter, stabilitet og sikring av utgravninger, samt et nytt og unikt verktøy for tolkning av jordparam...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Tildelt: kr 32,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BIOSMART: Managing the transition to a "smart" bioeconomy

En overgang til bioøkonomien vil innebære utviklingen av en ny økonomisk sektor basert på bruken av biologiske ressurser. En slik overgang vil være viktig for Norge. Formålet med forskningsprosjektet Biosmart, som var aktivt mellom 2015 og 2019, var å utforske hvordan man i Norge kan få til en go...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage