0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

START Norge - Sponsorlaug

Start Norges hovedaktiviteter er erfaringsutveksling mellom lokallag, koordinering av arbeidet i lokallagene og å sørge for at det etableres kontakt mellom de ulike fagmiljøene. Målsettingen er å knytte til seg innovasjonsmiljøer fra andre læresteder og å etablere nasjonale møtearenaer for stude...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Looking Outward: The Quest for å European Security Identity (Supplementary funds to awarded SIP.) Videreføring fra 155420 i 2005.

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ecosystem Finnmark: Determination of changes in structure and function of an Alpine/low Artic tundra ecosystem. Samfin 154440/720

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

MONIT - Monitoring and implementing horizontal innovation policy - samfinansiering med IE 158494/260

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Turnover of immune complexes in liver

An important homeostatic liver function is to remove and degrade foreign molecules and cells from blood. This function is mediated by endocytosis-receptors expressed on parenchymal and nonparenchymal liver cells. Three important groups of such receptors a re Fc<.gamma.>-receptors (Fc<.gamma.>R), ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Perfluorinated aliphatic surfactants and airborne fluorochemicals in Norwegian environmental samples

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 117 - Modification of rearing conditions to improve welfare of layers: Basic and applied ethological studies.

Although recent international legislation recommends loose housing systems for egg-laying hens, there are severe problems with fearther pecking, cannabilism and nervousness even in these alternative housing systems. Difficulties in eliminating these beha vioural problems may be related to the fa...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hvilke lårhalsbrudd bør opereres med hemiprotese? En prospektiv, randomisert studie mellom skruer og hemiprotese.

<i>Problemstilling.</i> Hovedalternativene ved behandling av lårhalsbrudd er skruefiksasjon av bruddet, eller proteseoperasjon. I Norge er det fortsatt mest vanlig med skruefiksasjon, mens det i resten av den vestlige verden først og fremst opereres med protese. Fordelene med skrueoperasjon er ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Genetic and environmental influences on reading ability and disability

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Arkitektur i Nord-Norge

Dette er et arkitekturhistorisk samarbeidsprosjekt som tar sitt utgangspunkt i byggemønster og bygninger som har vært, og som vi finner i Nord-Norge i dag. Det er randbosettingen langs kysten, fiskeværene i Lofoten og "landsbyene" ved Varangerfjorden. Det er byene som ble grunnlagt i overgangen ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Including Patient Preferences in Symptom Management of Cancer Patients: A Randomized Clinical Trial (RCT)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Innovation, Industrial Structure and Economic Development: Determinants and Policy Design

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

International Centre for Geohazards, ICG/Internasjonalt senter for geofarer

...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Civil war is the dominant form of war. Cilvil war inflicts tremendous human suffering, in terms of casualties and refugees, in addition to severely damaging societies, economies and the environment. Civil war is more frequent in poor countries and further weakens their prospects for economic dev...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

The programme will be divided into four projects, dealing respectively with: <h>1. The Arrival of Writing <h>2. Religion between Unity and Variety <h>3. State Formation and Political Culture <h>4. Construction of the Past Regular reporting on website and international fora, i.a. the Interna...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Akuttmedisin - "elæring når det haster"

Gjennom et tidligere forprosjekt foreligger nå en e-læringsmodul innen hjerte-lungeredning/avansert hjerte-lungeredning. Dette prosjektet skal ferdigstille to nye moduler innen fagområdet akuttmedisin: traumer ernæring/intravenøsterapi og væsketerapi Modu lene vil gjøre bruk av videostreaming og ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Homological methods in non-commutative algebra

This is a project in abstract algebra. It deals mainly with homological methods in non-commutative algebra, in particular related to representation theory, derived categories and A-infinity algebras. Below the main topics are listed: 1. Infinite length mo dules and (co)tilting. 2. Varieties of mo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Can bivalves act as vectors of fish pathogenic bacteria and viruses?

The growth of the Norwegian aquaculture industry inevitably results in a competion for space. Production of both fish and bivalves at one site, or at sites close to each other, has been suggested as a method to increase efficiency of bivalve farming, and utilization of space, as well as to increa...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Stressproteiner og genekspresjon. Intracellulare mekanismer, med hovedvekt på studier av dyr fra tungmetallforurensede områder

Tungmetallbelastning til vassdrag nedstrøms gruver utgjør fortsatt ett av Norges største miljøproblemer. Prosjektet vil fokusere på studier av fisk fra gruveforurensede vassdrag i Norge, for å studere hvordan disse dyrene har tilpasset seg antropogene uts lipp av metaller som Cd, Cu og Zn. Det ta...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning II.

Formålet med oppholdet i Chile og Peru var todelt. I den ene delen skulle jeg undersøke ulike deler av lakseindustrien i Chile. Formålet var å sammenlikne den Chilenske laksenæringen med den norske for å identifisere likheter og ulikheter på næringsstrukt ur og produksjonsteknologi. I Peru var fo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molekylær karakterisering av signalmekanismer og fosfolipase A2s betydning ved aktivering av Toll-lignende reseptorer

Sepsis ("blodforgiftning") forårsaket av Gram negative og Gram positive bakterier er forbundet med en dødsrate på 20-40 %, dette til tross for at stadig nye antibiotika blir utviklet. Inntil nylig har det vært lite forstått hvordan bakterier aktiverer og signaliserer til celler i immunsystemet, ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From membership to market? Local voluntary associations and democracy in Norway

Prosjektet tar sikte på å analysere innholdet i og noen av konsekvensene av endringene i det norske organisasjonssamfunnet siden midten av 1960&shy; årene. Det legges særlig vekt på perioden etter 1980. Denne perioden er preget av av-ideologisering, egeno rganisering, svekkede bånd fra lokalt til...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Timing and genetic significance of AMCG suites in the Norwegian Caledonides and their role in defining paleolinks between displaced terranes

Anorthosite-mangerite-charnockite-granite (AMCG) suites are a widespread component of Proterozoic crust. In Norway they are prominently represented in both autochthonous basement units. AMCG suites are formed by complex petrogenetic processes initiated at the crust-mantle boundary and, therefore...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Viscosity methods, Hamilton-Jacobi-Bellman equations, and applications to finance

Hamilton-jacobi-Bellman equations arise in optimal control theory for stochastic processes. This theory has many important applications, e.g. within finance. An important example is pricing of options. A popular way to solve optimal control problems, has solving the corresponding Hamilton-Jacobi-...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Investigating the immunogenicity of wheat gluten; characterisation of its natural adjuvant activity

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Fertility of Palestinian women: a comparative analysis of contextual and individual determinants

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Workshop om "Global Change, Governance and Fairness"

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

OECD Case Studies of National Innovation Systems - Biotechnology innovation systems

OECD-commissioned case study on the biotechnology innovation system of Norway, with special focus on biomedicals and marine based foods.

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo