0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class.

Vår verden endres raskt. Økonomiske og politiske maktsentre flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. I løpet av det neste århundret vil nye middelklasser i Kina og India være ledende i utviklingen av nye forbrukertrender og kulturer. Dette er en sosial revolusjon av historisk bety...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation.

Uavhengig evaluering og revisjon er grunnleggende funksjoner i det norske demokratiet - fra Riksrevisjonens toneangivende rapporter, som får stor offentlig oppmerksomhet, til alle store og små evalueringsprosesser som til enhver tid pågår i departementer, direktorater og frivillige organisasjoner...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

STS Methods Lab: Interdisciplinary Science and Technology Studies

STS Metodelab – tverrfaglige studier av vitenskap, teknologi og kultur STS-Metodelab ved TIK-senteret engasjerer seg i metodologiske spørsmål med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet teknologi- og vitenskapsstudier (på engelsk kalt science and technology studies, STS). STS-feltet utf...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fitness, Ageing and Bilingualism (FAB): The benefits of regular physical activity and bilingualism for language abilities in healthy ageing

Over hele verden lever mennesker stadig lengre, men lengre liv kan føre til redusert livskvalitet. Selv sunne eldre mennesker kan oppleve tregere kognitiv funksjon, som redusert fokuseringsevne og dårlig hukommelse. Språkevnen påvirkes også av alder. Talen blir tregere og mindre flytende, og eldr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Public leadership, organizational performance, and trust in government

Administrative ledere i offentlige organisasjoner spiller en viktig rolle i styringen av demokratiske samfunn. De sikrer at politiske beslutninger blir iverksatt på en effektiv og upartisk måte. De er «ansiktet» for organisasjonen sin i offentligheten, og de anses vanligvis som svært innflytelses...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CONMIG: Geographies of Conflict-Induced Migration

Hvorfor utløser noen konflikter betydelig migrasjon, mens andre konflikter ikke gjør det? Og hvordan og hvor flykter mennesker når konflikt bryter ut? Konflikt-migrasjon er en av de viktigste globale utfordringene i vår tid. Forskning på temaet har derimot ikke vært i stand til å forklare variasj...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The dynamics of the European political order

ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er en høyt profilert forskergruppe som høster internasjonal anerkjennelse. ARENA har et konstant behov for å videreutvikle sin faglige profil i lys av EUs politiske og institusjonelle utvikling. Samtidig opplever forskergruppen at endrete ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Networking activities and PhD courses strengthening the research team at CCF

Center for Corporate Finance (CCF) er en samlingsplass for forskere som er interessert i foretakets finansierings og investeringsbeslutninger. Ved et stimulerende og krevende miljø for top forskning har CCF utviklet en sterk forskergruppe i corporate finance. Forskergruppen har vært en sentral b...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CIR Network

Forskningsgruppen Comparative Institutions and Regimes (CIR) er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som forsker på ulike politiske institusjoner og regimer, og deres årsaker og virkninger. CIR holder til ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo (UiO). Målet med dette pr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Policies of Dictatorships

oD skal beskrive, forklare og prøve å forstå politikkutvikling i ulike diktaturer, og hvilke forhold som leder til forskjeller i politikkutforming på tvers av slike regimer. For å studere hvordan forskjellige reformer, lover og tiltak kommer på plass, og videre hvilke effekter politikkvalg har, v...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Egalitarian Futures Research Group (EFRG)

Spørsmål knyttet til økende global ulikhet er viktigere enn noen gang, ikke minst i en tid med en global pandemi. Vår forskningsgruppe, the Egalitarian Futures Research Group (EFRG), tilnærmer seg dette ved å på det vi kaller egalitarianisme, altså de ideer og tanker om ulikhet som en finner i so...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

Hovedformålet med dette prosjektet er å forstå hvordan kjønn i ulik grad påvirker forebyggende arbeid i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge og Canada. Ved å forstå hvordan praktikere - og utøvere av forebyggende arbeid - tenker og arbeider med kjønn, kan dette prosjekte...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Socioeconomics of Islamist Radicalization in the West (SOCIR)

Fører fattigdom til terrorisme? Forskere har lenge antatt at det ikke gjør det, fordi studier av militante islamister i Midtøsten viser at disse ofte kommer fra middelklassen. I vesten, derimot, kommer jihadister ofte fra lavere sosiale lag, noe som antyder at økonomiens betydning for radikaliser...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Dynamics of de facto state patron-client relations

De facto-stater er stater som ikke har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Slike stater har lenge blitt behandlet som "blanke flekker", oversett både i akademisk litteratur og på kart. De spiller imidlertid en viktig rolle i internasjonal politikk: Siden slutten på den kalde krigen har de facto-...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Governmentality and Governance: Analysing the link between the assertation of power and its rationale

Prosjektet med navn 'EUI - Governmentality and Governance: Analysing the link between the assertation of power and its rationale' er per dags dato i en avansert fase. Mtp selve prosjektet kan følgende oppdateringer meldes: Jeg analyserer hvordan den svenske og norske staten håndterer pandemien,...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ecological Globalisation; Domestication beyond control

Dette prosjektet springer ut av en langsiktig forskningsstrategi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo for å styrke og utvikle forskningsgrupper over temaene ‘Domestisering’ og ‘Overheating’, samt å styrke samarbeid og fellesinteresser mellom disse gruppene. Prosjektet innebærer...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Values-based legitimation in authoritarian states: top-down versus bottom-up strategies, the case of Russia

Et økende antall stater i Europa har regimer med en illiberal politisk agenda. Felles for de fleste av dem er at de forsøker å legitimere sitt styre ved å hevde at de forsvarer "tradisjonelle verdier" så som religion, nasjonen, kjernefamilien og den offentlige moral. Dette er åpenbart et forsøk p...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Health Politics network support

Global helsepolitikk-gruppen forsker på sosiale og politiske forhold knyttet til global helsepolitikk. Denne tverrfaglige gruppen er satt sammen av forskere med bakgrunn innen sosialantropologi, statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. Forskningsrådets evaluering av samfunnsv...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

EgFem handlet om potensiale for tverrfaglig utveksling mellom egyptologi og feministisk teori: formålet har vært å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kropp og kjønn [sex/gender], og tidligere begreper, erfaringer og praksiser. Formålet har vært å oppnå en bedre forståelse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, ha...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

Nyere forskning viser at grammatisk kjønn er i endring i norske dialekter. Det tradisjonelle systemet med tre kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) er noen steder på vei til å bli et tokjønnssystem bestående av felleskjønn og intetkjønn. I GenVAC skal endringer i grammatisk kjønn undersøkes gjen...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Arktis (Sápmi, Kalaallit Nunaat (Grønland), Inuit Nunangat, Canada og Alaska) mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet undersøker konkrete framstillingar av indigeneitetar og religionar. Korleis blir slike einingar forma og korleis verkar dei i ulike samanhengar? Kven skipar dei? Kva består dei av? Korleis samhandlar dei med omgivnadane? Kva styrer dei? Vi undersøker slike spørsmål mange stader:...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Førte en tsunami for 8200 år siden til samfunnskollaps i Sør-Norge? Eller skapte Storeggatsunamien som rammet norskekysten kun rusk i samfunnsmaskineriet? Hva kan kunnskapen om hvor hardt tsunamien rammet de ulike regionene på Vestlandet fortelle om samfunnssikkerhet i eldre steinalder? På prosje...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud