0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

God pasientsikkerhet innebærer å lære av pasientskader og uønskede hendelser, og aktivt forebygge at de gjentar seg. Det er behov for mer kunnskap om pasientskader i norske sykehus; hvorfor de oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha. Dette bidrar til at helsemyndighetene kan utarbeide målrettede...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene

For å kunne løse sammensatte samfunnsutfordringer, må innovative anskaffelser bli praksis i norske kommuner gjennom god forankring i ledelse og med målrettet kompetanseheving blant alle som driver med anskaffelser innenfor organisasjonen. En OECD-rapport fra 2017 konkluderte med at hovedutfordri...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet Bruker Plan. Ved å bruke aksjonsforskning som tilnærming, involveres beboere, kommunalt ansatte og bruke...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Sikkerhetsbevis for selvkjørende busser

TrustMe Prosjektets hovedmål er å utvikle et såkalt sikkerhetsbevis for selvkjørende busser. Sikkerhetsbevis kreves av standarder som ISO 26262 for bil, buss, trailer og motorsykler. Noe helt nytt er at vi skal utvikle ett kort (1-3 sider) praktisk sikkerhetsbevis som er mer forståelig for folk ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse av fagfornyelsen (LK20) av reformen Kunnskapsløftet (LK06). Det arrangeres endringsverksteder jevnlig på de tre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

RAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle sikre og effektive helsetjenester. I spesialisthelsetjenesten har kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet en stor plass og mye oppmerksomhet, men i kommunehelsetjenesten, hvor det aller meste av diagnostikk, behandling ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering

Kildesortering: Hvordan gå fra å vite til å gjøre? I EU kastes det 250 millioner tonn avfall i året, i gjennomsnitt 486 kilo per person. Samtidig er ansvarlig forbruk og produksjon en sentral del av FNs bærekraftmål. Målsettingen er at klimaendringene skal begrenses gjennom en rekke tiltak. E...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Kritisk tenkning har fått økt fokus i skolen, og i det tverrfaglige prosjektet KriT, Kritisk tenkning i barneskolen, har forskere og lærere jobbet sammen for å konkretisere hva kritisk tenkning innebærer og hvordan man kan jobbe med det i barneskolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Utdan...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er relativt lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om en rekke lovende teknologier er tilgjengelig i markedet eller under utvikling. I dag brukes det store ressurser på inns...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Forskningsaktiviteten i kommunenes helse- og omsorgstjenester har vært lav sammenlignet med kommunenes samfunnsoppdrag og behovet for å sikre innbyggerne kunnskapsbaserte tjenester. Kommunene har ikke tilgang til betalte publiseringsdatabaser, og det finnes ingen felles helhetlig systematikk for ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommuna...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere o...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører....

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bruk ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsket vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene påpekes det at en vesentlig andel av domstolene ikke når Stortingets mål om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid. For å møte kravene om økt effektivitet går domstolene gjennom en om...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Innovasjonsprosjektet DigUp har utviklet et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet gjør det mulig for læreren å å designe læringsløp i det mellomlange tidsspennet (tema) med god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Verktø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres vurderingskompetanse i arbeidet med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sine faglige kompetanser gjennom lyd, bilder, levende bilder, tekst og design. Funn fra prosjektets første fase viser at elever i kommuner som har innf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland