0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESHMS-konferanse

Målet med konferansen er å undersøke den europeiske folkehelsen, både dets determinanter (særlig tilgang til helsetjenester) og spesifikke helseutfall, i et globalt perspektiv. ESHMS ble stiftet som et samarbeid mellom europeiske helseforskere og WHO. Ulikhet i helse og i tilgang til helsetjenest...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Wettability symposium 2015

By presenting our research at these conferences we are also able to build scientific networks that will benefit home institutions and students in the various research groups by international collaboration, student exchange and researcher mobility between said regions. Oral presentations at intern...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bringing young people into STEM: A sustainable model for engaging young people and their communities in STEM

In accordance with the aim of the challenge of SEAC, the main objective of the STEM-cells project is to develop sustainable local multistakeholder networks (STEM-Cells) that will provide activities to attract young people into careers within the fields of Science, Technology, Engineering and Math...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny og effektiv metode for permanent plugging av brønner

Formålet med forprosjektet er å etablere et best mulig fundament for et hovedprosjekt i Petromaks 2. Hovedprosjektet har som ambisjon å utvikle et nytt og kostnadseffektivt konsept for permanent plugging av olje og gassbrønner (PP&A). Grunnideen er å utvikle en metodikk og teknologi for etable...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PALA 15, The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion, 18 - 19 September 2015

Det språklige og kulturelle mangfold som preger moderne samfunn, gir nye utfordringer til hele utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. PALA-konferansene og PT gir viktige bidrag til at forskere, lærere og spesialpedagoger kan forstå og møte noen av disse utfordringene med større og fag...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Childhood Influenza in Norway: Burden of Disease and Vaccine Effectiveness

Influensa er en svært smittsom infeksjon som forårsakes av influensavirus og kan gi feber, luftvei- og andre symptomer. Influensa rammer alle aldersgrupper, men barn får det oftere enn voksne. Noen barn kan utvikle alvorlig influensa som krever sykehusbehandling. Det finnes effektive vaksiner som...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Adapted Heuristics and Architecture: towards an understanding of personalities and phenotypic diversity

Forskingsprosjektet «Adapterte heuristikker og arkitektur: på vei mot ei forståing av personlegdomar og fenotypisk diversitet», har studert korleis dyr tek val, og spesielt korleis hormonsystem, emosjonar og hjernefunksjonar hjelper individa til å ta val som ofte vil føre til at dyret veks, overl...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

ExiBiDa: Exploring new dimensions in Big Data

En stor andel av "Big data" er tekstlig, og har romlige og tidsmessige dimensjoner. Et godt eksempel er tekster fra sosiale medier, som implisitt eller eksplisitt ofte er knyttet til lokasjonen brukeren hadde da han/hun skrev meldingen, og tidsstempelet for når den ble postet. I ExiBiDa har vi fo...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Undermining Hegemony. The US, China, Russia, and International Public Goods Substitution

Utgangspunktet for prosjektet Undermining Hegemony har vært pågående endringer i verdensordenen. Uttrykket verdensorden henspiller ofte på hvor mange stormakter som finnes pluss hva slags relasjoner de har seg imellom. Under Den kalde krigen sto USA og Sovjetunionen mot hverandre, og man snakket ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Ultrasound-enhanced delivery of multifunctional nanoparticles: Improving therapy of cancer and diseases in the central nervous system

Nanoteknologi har gjort det mulig å lage nanopartikler som kan brukes til å forbedre diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Kreft kan ha stort utbytte av nanopartikler. En utfordring med bruk av cellegift er at den ikke er spesifikk mot kreftcellene, men også dreper friske celler. En st...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Notch signalling in inflammation

Vaskulært endotel er et tynt lag av celler som kler innsiden av alle kroppens blodårer. Disse regulerer vandringen av hvite blodceller ut fra blodbanen og ut i vevet ved betennelse. Millioner av mennesker lider i dag av betennelsessykdommer, og mange responderer dårlig på dagens behandlingsaltern...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spin- and Valleytronics in Low-Dimensional Dirac Systems

Samspillet mellom spinn- og valleytronikk samt Dirac materialer og lav-dimensjonale strukturer representerer et produktivt forskningsområde. På den ene siden er slike systemer rike fra perspektivet til fundamental kvantefysikk. På den andre siden har slike systemer også et potensiale til å skape ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ressursdilemma i NAV - opplevelse, prioriteringer og mestringsstrategier lokalt

NAV sin egen ressursundersøkelse fra 2013 avdekket et sprik mellom etatens ressurser til oppfølgingsarbeid og etatens oppgaver på dette området. Dette prosjektet ønsker å svare på flere spørsmål knyttet til dette: Hvordan opplever lederne og veilederne på NAV-lokal dette spriket? Hvilke prioriter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Målet til Foods of Norway er å utvikle nye proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse som vi har tilgjengelig i store mengder, som trebiomasse og tare. Gjær i fôr til husdyr og fisk Et av hovedområdene i Foods of Norway er å utvikle gjær fra trær o...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

A blood test for improved clinical management of prostate cancer

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn, med 1.1 millioner nye tilfeller hvert år. Eksisterende metoder for diagnostisering og oppfølging av pasienter er mangelfulle, og fører til problemer med både overbehandling og underbehandling. Det er derfor stort fokus i bioteknologiindust...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Scandinavian left-wing intellectuals in the post-war era: ideas, influences, and continental communications 1945-1962

Doktorgradsprosjektet mitt undersøkte ideane og kommunikasjonen mellom skandinaviske venstreintellektuelle i den første delen av den kalde krigen, frå 1945 og til om lag 1960. Eg tok utgangspunkt i tidsskriftmiljøa Orientering i Noreg, Dialog: Dansk tidsskrift for kultur og Internationale Perspek...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Researching Dynamical and Computational Features of Distance-Based Analysis

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ICTED - Identification and Causes of recent Trends in European Drought

Drought is an environmental hazard with widespread environmental and societal consequences, yet there is much uncertainty as to whether these events are increasing in frequency or severity in response to climate change. Part of this uncertainty is associated with the methods employed by past stud...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Travel grant for to enhance knowledge base and internationalisation of the TRACKS project

In this particular piece of research, we plan to use the Weather Research and Forecast model (WRF) model to investigate how thermally driven gravity waves influence early summer convection over the north-eastern part of Bangladesh. We hypothesize that when the sun sets and the Himalayan foothills...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

New approach for predicting ecological dynamics during environmental change

Menneskeskapte klimaendringer medfører endringer i økosystemer og biologiske samfunn over hele verden. Vår forståelse av mekanismene som er involvert, og derfor vår evne til å forutsi fremtidig dynamikk, er i midlertid svært begrenset. Vi vil utvikle prediktiv teori for å forstå økologisk dynamik...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

An effector- and genomics-assisted pipeline for necrotrophic pathogen resistance breeding in wheat

EfectaWheat er et ERA-CAPS prosjekt med partnere fra Storbritannia, Tyskland, Danmark og Norge. Fokus er å utnytte genomikk og ny innsikt i nekrotrofe plantepatogene soppers samspill med vertsplantene til mer effektiv foredling av resistens mot bladflekksykdommer i høsthvete. Patogenpopulasjonene...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

KONT-Kontingenter

Creating State of the Art Research Coordination and Communication in the Future Earth Secretariat

Not Applicable

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstg...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Biobank research in the age of genomics. From public health to personalized medicine

Genomsekvensering har revolusjonert biomedisinsk forskning og gitt håp om en mer presis og forbyggende ?persontilpasset medisin?. Genombasert forskning i befolkningsbiobanker, for eksempel HUNT i Nord-Trøndelag, er en grunnleggende del av denne utviklingen. Et av kjernespørsmålene i utviklingen a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kultu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Prosjektet utviklet, testet og initiere kommersialiseringen av en IKT-løsning som inkluderer: - sensorer som inngår i UpTech-smarthomeløsningen (italiensk partner Automa S.r.l.); - sensorer og funksjoner som inngår i DomoCare-løsningen (sveitsisk partner DomoSafety S.A.); - innsamling av lon...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'A general didactic theory on school development' "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling"

This project explores how the local environment affects school culture and how this relationship defines the conditions for teaching and learning. The main assumption is that the school is not determined by its local environment, but that it is oriented towards values in the local community that ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder