0 antall prosjekter

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

Dette prosjektet hadde som hovedmål å støtte lav- og mellominntektsland (LMICs) med passende helseinformasjonssystemer, og gi dem mulighet til å svare på raskt skiftende informasjonsbehov under COVID-19-pandemien og senere sykdomsutbrudd. Prosjektet var sentrert om DHIS2, verdens største HMIS-pla...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An AI platform to facilitate the rapid development of T cell based diagnostic tests: applied to SARS-CoV-2

I løpet av 2022 har NOI fortsatt arbeidet med å gjenbruke NEC predikeringsplattformen, NEC "Immune profiler" (NIP), for å profilere SARS-CoV-2 viruset og andre patogener, og identifisere gode immunogene T-celle mål. I tillegg har NOI jobbet med å utvikle andre plattformer og statistiske verktøy, ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enkel og trygg pårørendekontakt

Ved utbruddet av pandemien i mars 2020 fikk Sykehjemsetaten i Oslo et behov for 1) et verktøy som kunne opprettholde kontakten mellom beboere på langtidshjem og deres pårørende, og 2) styrke kontakten mellom ansatte og pårørende. Sammen med forskere fra storbyuniversitetet OsloMet og utviklere av...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

Under den pågående COVID-19 pandemien har Norimun AS sammen med NTNU og OUS tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. Proof-of-concept ble oppnådd i prosjektet. Antistoff med nøytraliserende effekt kan tilbys COVID-19 pasienter og adminis...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Koronaviruspandemien er en trussel mot folks helse over hele verden. Den har allerede påført mange samfunn stor skade. Politikere trenger data av høy kvalitet om spredningen av denne infeksjonen for å kunne velge gode tiltak. Vi bruker både matematiske modeller og samler data om symptomer fra bef...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helsepersonel...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i befol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities

Prosjektet er fortsatt pågående og vi forventer å avslutte prosjektet juni 2022. -Sykehusinnleggelser Vi har studert akutte innleggelser og død i Helse Sør-Øst under første lock-down (uke 12-22). Vi sammenliknet innleggelser i disse uker med foregående 3-år. Vi fant at akutte innleggelser g...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PREDCOV - Blood test to predict the severity of COVID-19

COVID-19 er en uforutsigbar sykdom. Pr mai 2020 måtte rundt ~ 4% av de smittede legges inn på sykehus. Av dem trengte ~ 19% intensiv behandling og ~18% døde. Vaksiner, bedre behandling og omikronvarianten har bidratt til at prognosen ved COVID-19 har bedret seg betydelig, men det fortsatt utfordr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere folk sine reaksjonar på Covid-19 pandemien og deira reaksjonar på tiltak mot pandemien som myndighetene, bedrifter og enkeltindivid har gjort. Prosjektet er delt i to arbeidspakkar. I arbeidspakke 1 studerer vi korleis folk i Norge reagerer på Covid-19 pa...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til medio november 2022 hadde 170,000 mennesker vært syke med COVID-19. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets tiltak for å begrense utbredels...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COvid19 Network Technology based Responsive Action

Prosjektet «COVID-19 Network Technology-based Responsive Action» (CONTRA), juni 2020 – mars 2022, fokuserte på å støtte offentlige helsemyndigheter med leveranse av COVID-19 vaksine i et land, særlig i lav- og mellominntekstland. Målet var å utvikle et intuitivt nettbasert beslutningsstøttesystem...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 som forårsaker COVID-19, og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antall...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

Koronapandemien er den første pandemien i smarttelefonens tid. Ny teknologi som smittesporingsapper og lokaliseringsdata fra mobiltelefoner har blitt brukt for å modellere, observere og kontrollere pandemien. Bruken av slik teknologi har fått mye oppmerksomhet og ført til store diskusjoner rundt ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Med CUT Covid-studien ønsker vi å finne ut av hvorfor noen blir svært syke av Covid-19 mens andre bare får milde symptomer. I framtiden kan denne kunnskapen bidra til å utvikle forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling. Covid-19 ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Frem til 23 juni 2022 hadde 539,1 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. En artikkel fra Lancet fra 2022 est...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak

Sykdommer som skyldes infeksjoner er den hyppigste årsak til død på verdensbasis. Nye infeksiøse agens, slik som SARS-CoV-2, må gjennomgå mye forskning for å få kunnskap om virusets biologi og evne til å fremkalle sykdom (patogenese) i verten. For å kunne få en god mekanistisk forståelse av sykdo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå h...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining the immune cells in COVID-19 that correlate with disease severity

Prosjektet bruker avanserte multiparameteranalyser for å følge immunitet og sykdom hos COVID-19 pasienter og hos friske eller pasienter etter vaksinasjon. Vi har i løpet av 2021 publisert artikler som beskriver alvorlige bivirkninger av AstraZenecavaksinen publisert i NEJM og EHJ. Prosjektet har ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Feilinformasjon, stigma og angst har spredt seg i befolkningen i kjølvannet av COVID-19-pandemien. I «Emotional Contagion» (EmotiCon)-prosjektet skulle vi forklare på hvilken måte og hvorfor dette skjedde i Norge. Dette gjorde vi gjennom å utvikle en sosial simulering av Norge; en multiagent kuns...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien gikk ut på å beskrive (f.eks alder, kjønn, risikofak...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

COVID-19 gav umiddelbare problemer for medisinforsyning i hele verden og synliggjorde sårbarheten til disse forsyningskjedene i full skala. Presset på forsyningskjedene var ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det spredde seg til andre kritiske varer, inkludert generis...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway

De fleste pasienter med COVID19 har et mildere sykdomsforløp og behandles utenfor sykehus. I prosjektet CovidNor har vi undersøke symptomer, plager og bekymringer hos pasienter som behandles i primærhelsetjenesten, og vi har utforsket hvordan fastleger og kommuneleger håndterer pandemien. Prosjek...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Dette prosjektet har studert Covid-19 pandemien i Norge i 2020 og 2021 og har analysert om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og etterlevelse av smitteverntiltak og helse- og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. I analysene har vi brukt spørreskjemadata...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cruising towards Zero Emissions - Development of innovative and integrated cooling and heating concepts onboard cruise ships

Cruising towards Zero Emissions (CruiZE) er et samarbeidsprosjekt mellom norske leverandører av designløsninger og utstyr til cruiseindustrien, verdens største cruiseoperatør Carnival Corporation, NTNU og SINTEF. Målet er å utvikle energieffektive konsepter mot en mer miljøvennlig cruiseindustri....

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage