0 antall prosjekter

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Gender aspects of conflict interventions: intended and unintended consequences

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A History of Ecology and Architecture

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Kupffer cell activation in the pathophysiology of sepsis caused by gram positive bacteria

Sepsis betegner den systemiske responsen på infeksjon. Sepsis med organsvikt er den hyppigste dødsårsak ved kirurgiske intensivavdelinger og tar livet av omlag 1 million mennesker hvert år i vestlige land. Gram-positive bakterier er ansvarlig for halvpart en av disse tilfellene og denne andelen e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Inter- og intracellulær signaltransduksjon i det ischemiske hjertet (inter- and intracellular signal transduction in the ischemic heart)

Målsettingen med arbeidet er å forstå hjertets eget (endogene) signal system for adaptasjon og begrensning av ischemisk celledød. Celle stress, korte ischemiske episoder og reaktive oksygen species (ROS) induserer adaptasjon (prekondisjonering). Visse res eptor agonister stimulerer intracellulære...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Category specific effects in object perceprion - Experimental studies with normal and brain damaged subjects

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

S1-Balansert og optimal sektorregulering

Prosjektet fokuserer, på et overordnet nivå, på "annenfases" reguleringsutfordringer i kjølvannet på en vellykket etablering av en offentlig markedsøkonomi i elsektoren. Når det fundamentale markedssystemet er på plass, melder det seg videre regulerings-p olitiske oppgaver som avgrensning mot kon...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Anti-doping:politikk, praksis og holdninger

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunn...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi - utvikling av en rekombinant markørvaksine

Antallet nye tilfeller av ILA har økt sterkt de siste to år og aktualisert behovet for nye metoder som kan supplere eksisterende virkemidler i bekjempelsen av sykdommen. Inntil nylig forekom ILA bare i Norge, men siden 1997 er sykdommen påvist både i Cana da, Skottland, Shetland, Færøyene, Chile ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Evaluering av forsøksprosjektet "Konflikt og forsoning" - et prosjekt for alternativ behandling av saker etter Barnelovens kap. 5 og 6

Det er i dag bred enighet om at barns utvikling og helse utsettes for en stor skaderisiko ved vedvarende å bli eksponert for foreldrenes tvist om dem. Det er også en vanlig erfaring at i tvister om omsorg, foreldreansvar og samværsrett, er konfliktnivået høyt, og at motsetningsforholdet ofte for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføres på prosjekt 165886/V10.

Det er ein sentral tese i kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling at ei endring i ei meir dynamisk retning krev forbetring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn, dvs. at kunnskapsressursane, relasjonsressursane og mobiliseringsevnen må styrkast (Healey et.al. 1999). Nye re...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Monitoring of marine benthic communities - Improvement of analytical technique based on image analysis

Environmental monitoring based on image-analysis and automatic data retrieval and handling is believed to become important tools in the assessment of human activities and their effects on marine ecosystems. The goal of this project is to improve and refin e methods and techniques used in monitori...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Role of lipid structure for the activity of proteins in biological membranes.

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

MHC-II og antigenpresentasjon i polariserte celler.

MHC-II antigenpresentasjon via de meget aktive dendrittiske celler er i dag i fokus. Imidlertid er det også andre celler som kan presentere antigen, deriblant polariserte epitel og endotel-celler som er potensielt meget interessante og kan ha en viktig fu nksjon i forskjellige biologiske og patol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kjemikalier gjennom avløpsrenseanlegg. Renseprosesser og miljørisiko. total - avløp

Våre renseanlegg for avløpsvann er primært bygget for å rense vanlig kommunal kloakk, men anleggene mottar som regel også kjemikalier via bl.a. industri-avløpsvann. Mange av disse fremmedstoffene faller inn under betegnelsen organiske miljøgifter. Disse s toffenes effekter og skjebne i renseanleg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

Bygge videre på den erfaringen som er blitt vunnet gjennom å utvikle Nettverk for Stillehavsasia-studier siden oppstarten i 1996. Styrke nettverket organisatorisk og geografisk ved å inkludere Sør-Asia, ved at forskere som arbeider med denne regionen og N orsk Forum for Sør-Asia har gått med i ne...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Krigsbarns levekår, en registerbasert undersøkelse. (tilknyttet 144155/530)

Prosjektets hovedmål er å belyse følgende problemstillinger: <h>- Hva preget barndommen til de krigsbarna som opplevde store vansker og lidelser? <h>- Hvilke politiske, samfunnsmessige og andre forhold gjorde dette mulig? Spørsmålene skal besvares gjen nom hhv. en realhistorisk og en livshisto...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske analyser av helhetlig virkemiddelbruk Prosjektet videreføres på 165885 i DocuLive

Prosjektet vil drive systematisk vedlikehold, validering og utbygging av et eksisterende modellsystem for integrert arealbruks- og transportplanlegging, RETRO/lMREL, samt vurdere andre modellverktøy med sikte på å prøve ut flere av dem. Prosjektet vil ogs å utvikle ulike optimeringsalgoritmer som...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Acoustic Research Centre

...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

European Foreign and Security Policies in the Age og Internasjonal Terrorism. Viderføres prosjekt 158239 i 2005.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland