0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

PREVENTING SICK LEAVE AND MARGINALIZATION IN YOUNG ADULTS

Hele 14 millioner unge I alderen 15-29 i Europa står utenfor utdanning og arbeid - såkalte NEETs på engelsk. Tall fra SSB viser at 11,2 prosent av unge i Norge aldersgruppen mellom 15 og 29 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2020. Korona pandemien har ført med seg en økt ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Workshop i Seattle mai 2018 University of Washington og deltakere NFR prosjekt NurseEduFut

Workshop mellom Universitet i Washington og VID vitenskapelige høgskole om tema simulering i utdanning av helsepersonell. 11. mai 2018. Universitet i Washington, Seattle, USA. 11. mai 2018 arrangerte VID Vitenskapelige Høgskole et internasjonalt seminar om simulering i helseutdanning sammen ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals

Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan visuelle prosesser bidrar til språklig kommunikasjon, med fokus på hvordan vi refererer til den fysiske verden rundt oss. For å undersøke dette spørsmålet vil prosjektet studere og sammenlikne kommunikativ kompetanse hos seende og blinde ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan påvirker prosjektet Kultur for læring lærernes profesjonalitet?

Erkjennelsen av at statlige reformer og strategier i liten grad påvirker lærernes undervisningspraksis har ført til en ny desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolen (St.meld.nr 21(2016 2017)). I samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektorene) har kommuner og fylkeskommuner fåt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NOA 8: Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk: «Livslang utdanning og læring»

Siden 2004 har NOA-konferansen, vært arrangert annethvert år. Hovedinnholdet er presentasjon og diskusjon av forskning innenfor fagfeltet Norsk som andrespråk, gjennom inviterte plenumsforedrag, dugnadsgrupper, innlegg og posterpresentasjoner. På bakgrunn av historiske tall fra tidligere konferan...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state

Hovedmål for forskningsprosjektet ‘The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state’ (DYNAMUS) har vært å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialt og kulturelt dynamiske sosialiserings- og utdanningssammenhenger....

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

PeTS-prosjektet har implementert systematisk kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte ved fire ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Parallelt har vi foretatt kvalitative forsknings-studier gjennom hele implementeringsperioden. Det er to spesifikke modeller for kollegaveiledning som har...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

En empatisk virtuell veileder som kan ha en helsefremmende effekt for eldre. Prosjektet innebærer både utvikling og validering av den virtuelle veilederen. Hva er en virtuell veileder? Den virtuelle veilederen presenteres som et ansikt på en skjerm som brukeren kan snakke til og få svar fra. Ve...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Studien av et mulig verdikonservativt tilbakeslag i Norge synes å ha lite for seg. Høyrepopulismen i Norge er først og fremst tuftet på innvandringsmotstand, og det er Kristelig Folkepart, ikke Framskrittspartiet som representerer verdikonservatismen i Norge. Studien av det verdikonservative tilb...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Bureaucrats and group identity in local politics

De offentlig ansattes politiske representasjon I Norge er nesten alle offentlig ansatte valgbare til kommunestyrer, til fylkesting og til Stortinget. Kun administrative toppledere er avskåret fra å stille til valg. Dette er ikke tilfelle i alle land. For eksempel kan ikke kommunalt ansatte still...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Digitaliseringen av offentligheten kan utfordre medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen, og for en annen type kommunikasjon mellom folkevalgte og velgere. CEPOL studerer hvordan digitalis...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions

Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Covid-19 pandemien har vist hvor relevant det er å stille slike spørsmål i dag. Prosjektet tar sikte på å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tid...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell

Målet om full barnehagedekning i Norge har ført til en storstilt utbygging av barnehagesektoren de siste årene. Den store andelen av barn i barnehagen i Norge i dag synliggjør behovet for å kartlegge kvaliteten av stedet der de tilbringer mye tid. Tema for dette doktorgradsprosjektet er barneh...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Prosjektet argumenterer for at fordommer er et kontekstuelt fenomen som står i kontinuerlig spenning mellom...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Prosjektet undersøker lærerstudenters læring om argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom, ved bruk av digitale læremidler og matematisk modellering, i to obligatoriske matematikkurs for 1. til 7. trinn. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmer lærerstuden...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Noreg i dag har mange klasserom stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift er eksplisi...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle faglig kunnskap, kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samf...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er i høy grad avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger kapital til å utvikle nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Større...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland