0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Technical innovations for upscaling and commercialization of the Sorption-Enhanced Reforming technology

Hydrogen - fremtidens energibærer I dag produseres hydrogen hovedsakelig i storskala ved dampreformering av naturgass (SMR). Separat CO2-fangst kreves for å unngå utslipp fra slik reformering. Det er derfor nødvendig å utvikle teknologi med potensial for å redusere kostnadene knyttet til CO2-fan...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ceramic membrane surface

Support for a personal exchange visit is applied for young researcher Dr. Jonathan M. Polfus (b. 1984) employed at SINTEF Materials and Chemistry for an extended research stay at Massachusetts Institute of Technology (MiT) for 6 months from January to June 2017. The exchange visit therefore addre...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Populærvitenskapelig framstilling (Norsk) Mål: Om lag 60 % av CO2-utsleppa i verda kjem frå forbrenning i energi- og industri-sektorane. For å dempe klimaendringar og underbygge ambisiøse mål for å redusere CO2-utsleppa i eit samfunn dominert av fossile brensel, må ein snarleg setje i verk fang...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative materials for CO2 Capture by Combined Calcium-Copper Cycles

Formålet med 6Cs prosjektet er å undersøke innovative og industrielt relevante materialer til prosesskonseptet «Calcium Cooper Chemical Looping Combustion» ( CaCu CLC). Ved å kombinere kobber og kalsium i ett og samme materiale kan den eksoterme reduksjonen av kobberoksid, CuO, kobles med den end...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, transport og lagring (CCS) er en prosess der karbondioksid (CO2) blir fanget fra store industrianlegg, transportert i rørledninger eller skip, og deponert i underjordiske geologiske formasjoner slik at CO2en ikke taes opp i atmosfæren. Uten CCS er det ikke mulig å oppfylle EUs energi-...

Tildelt: kr 184,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hybrid reactor for production of power, hydrogen and valuable chemical compounds from natural gas with integrated CO2 capture

Selv om produksjon av strøm og hydrogen fortsatt vil være avhengig av fossilt brensel i nær framtid, finnes det nye og alternative prosesser som tillater karbonfri produksjon av energi. Vi presenterer her et nytt konsept ? en hybrid pyrolyse- / forgassingsreaktor, som driftes med naturgass (NG) e...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CO2 Capture and Retention by Smectite Clays

Leire (lagdelte silikater) er tradisjonsbundne og lett tilgjengelige materialer med mange anvendelser, bl.a. i keramikk, som barrierer mot forurensning eller som rimelige fyllingsmaterialer. Såkalt smektisk leire består av ca. 1 nanometer tykke og ladede plater (negativ overflateladning og en min...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Tildelt: kr 153,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New polymeric membranes for CO2 capture

Prosjektets mål: Det primære målet for POLYMEM-prosjektet er å redusere kostnader, energibruk og miljømessige konsekvenser av CO2-fangst sammenlignet med eksisterende teknologier, ved å utvikle og implementere "neste generasjon" polymermembraner. Teknisk innhold: Prosjektet fremmer en tv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing the debate at COP21: The role of CCS in our low carbon future

The IPCC's AR5 drew some sobering conclusions for those working to limit dangerous climate change. As global emissions increase at a rate far outstripping the pace of uptake of measures to reduce them, technologies such as Carbon Capture and Storage (CCS) and the ability to remove CO2 from the a...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME: Enabling CCUS in Norway

The proposed project will establish a new FME to enable the full potential of carbon storage and utilization on the Norwegian continental shelf. We seek financial support to facilitate preparation of the final application for submission in November 2015. The core research topics of the planned ce...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGGCCS (193816): Personal overseas research grant for Visiting Researcher

Gas separation membranes are considered among one of the most promising technologies for post-combustion carbon dioxide capture. However, to compete with solvent-based systems for CO2 capture, development of membranes with improved performances (e.g. selectivity and permeance) is strongly needed....

Tildelt: kr 65 954

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nordic CCS Summer School 2015

The Nordic CCS Summer School is a one-week intensive course in CO2 capture, transport and storage. The course has a distinct industrial focus ensured by involving lecturers from industry. It will start off with a one-day excursion to the CO2 capture test facilities at the NORCEM cement plant in B...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Tildelt: kr 16 500

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 8th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 8th Trondheim CCS Conference, TCCS-8, som gjennomføres i tidsrommet 16.-18. juni, 2015. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og n...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte til utarbeidelse av søknad om et nytt FME innen CCS

Det søkes om prosjektetableringsstøtte (PES)-midler til utarbeidelse av søknad om et nytt Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) med oppstart i 2016. Det er en todelt søknadsprosess, med en obligatorisk skisserunde (frist 1.april 2015) og innsending av fullstendig søknad innen 25. novembe...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategisk arbeid med og ledelse av EERA CCS Joint Programme

Målet med dette prosjektet er å utføre strategisk ledelse av EERA CCS Joint Programme (JP). Nils Røkke (Direktør bærekraft i SINTEF) var JP-koordinator i 2015, og Marie Bysveen (Forskningsdirektør i SINTEF) har vært koordinator i 2016 og 2017. JPens visjon er å bli ledende i Europa innen CCS-fors...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

EERA CCS JP jobber mot og promoterer fordeler og bruk av karbonfangst og håndtering teknologier for å bremse global oppvarming. Nettverket fungerer som en plattform der forskere kan dele ideer og kunstskap/resultater. Prosjektpartnere hadde Deltok aktivt i EERA arbeidsgruppene, styringsgruppem...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

3rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTOR

Gjennom de siste årene har det vært en betydelig utvikling av nye løsemidler for kjemisk absorpsjon av CO2. Disse løsemidlene, såkalte 3. generasjons solventer, krever ikke like høye temperaturer i desorberen og/eller like mye energi for å reversere reaksjonene med CO2. Dette vil gjøre CO2-fangst...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled processes in gas hydrate disassociation

Gasshydrater er faste stoffer som på atomær skala består av et "bur" av vannmolekyler rundt et gassmolekyl, som for eksempel metan eller karbondioksyd. De finnes naturlig i artiske regioner og langs kontinentalsokkelen, og det er mer hydrokarboner låst i gasshydrater enn i alle andre kjente kilde...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo