0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangerer et toårlig dagsseminar hvor det inviteres industripartnere og forskere fra aktuarbransjen til å snakke sammen. Akuarbransjen er en viktig del av forskningsmiljøet ved Matematisk insitutt, men det er også en viktig del i samfunnet vårt. Aktu...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Redesigning the Dividend Withholding Tax & Closing the Loopholes

Et samarbeid mellom europeiske journalister, kjent som CORRECTIV, avdekket i oktober 2018 den største europeiske skattesvindelen noensinne gjennom de såkalte cum-ex files. Cum-ex og beslektede strategier, kjent som cum-cum og cum-fake (heretter cum-opplegg) er opplegg som gir investorer mulighet ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen og effektiv mediepolitikk. Videre analyserer vi hvordan ulik informasjonstilgang kan påvirke alt fra forbrukerjournalistikk til medienes politiske påvir...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Flere sentrale teknologer, teknologiske miljøer og samfunnsaktører peker på at teknologisk utvikling i større grad enn tidligere må ha fokus på hva et samfunn ønsker å oppnå med teknologi - hva det overordnede målet for teknologien som settes ut i verden bør være - snarere enn hva teknologien kan...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Tildelt: kr 31 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer er enkelt sagt at et selskap i ett land investerer i et selskap i et annet og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Selskaper ønsker å vokse og å tjene mer, og hvis de finner et utenlandsk selskap som de tror vil gjøre det bra i fremtide...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle effektive metoder for finansielle porteføljer og forlenge tidshorisonten for investeringer med kontrollert risiko. Avanserte maskinlæringsmetoder kombinerer tradisjonell tidsserieanalyse med tilbakekoblingsmekansimer og resultatene som oppnåes er mye bedre ...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Essays on bank regulation, mortgages and effects on the real estate market TEST

Norske banker står midt i en situasjon med stadig større internasjonal konkurranse, og et risikobilde i endring. I denne situasjonen er de avhengig av å gjøre riktige strategiske valg, og søke kunnskap om hvordan strategiske valg påvirker lønnsomhet, hvordan risiko i boliglån varierer ut fra geog...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Tildelt: kr 48,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

Ved å innlede en fullskalainvasjon av Ukraina har Russlands president Vladimir Putin forandret russisk politikk og samfunn på dramatisk vis. Økonomien, maktrelasjonene mellom hjemlige eliter, landets forhold til andre land, forholdet mellom regimet og befolkningen, og viktigst av alt: forholdet m...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Is this Russias Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Begrepet "Kodak-øyeblikk" dreier seg om utfordringen med å forutse at nye teknologier og markedsmønstre vil undergrave etablert forretningsvirksomhet. Dette kommer fra det store amerikanske selskapet Kodak som lagde film for fotoapparater og mente at digitale kameraer ikke ville true deres marked...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep Learning approaches to credit scoring

Modeller for å predikere fremtidig mislighold er en sentral del av moderne bankdrift og nært knyttet til en banks inntjening og resultat. Å innvilge et lån til en kunde som i ettertid viser seg å misligholde lånet, vil kunne innebære et tap for banken. Å avvise en lånesøker som ikke ville ha misl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan inntekter fra oljeproduksjon, og tilsvarende inntekter og overføringer fra andre kilder, påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av l...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

New Evidence for the Debate on Wealth Taxation

Omtale av 5 papere 1. Wealth Taxation and Household Saving: Evidence from Assessment Discontinuities in Norway a. Formuesskattens effekt på sparing står helt sentralt i vurderinger av denne type beskatning, og forventningen er at formuesskatt fører til redusert sparing. Fra et teoretisk ståste...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Optimal Taxation: A Modern Macroeconomic Approach

Grunnpilaren i den modern velferdsstaten er ulike former for overføringer og sosialforsikring, finansiert gjennom skattesystemet. Gjennom skatter og overføringer forsøker myndighetene å øke velferden gjennom redistribusjon og forsikring. Den optimale utformingen av velferdsstaten er imidlertid fo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

Norsk regional generell likevektsmodell NOREG NOREG 2 er en fleksibel nyutviklet regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960 tallet, med regional modellering helt ned til kommu...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er eff...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Responses to the legitimacy crisis of international investment law

LEGINVEST undersøker hvordan land og investeringstribunaler har reagert på legitimitetskrisen i internasjonal investeringsrett. Denne krisen har i hovedsak sin bakgrunn i kritikk basert på negative virkninger av internasjonal investeringsrett for miljø, menneskerettigheter og utvikling. Disse tem...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries

I dette prosjektet analyserer vi om det er en lønnsomhet i havbruk og fiskerier som er høyere enn det som er normalt i næringslivet, også kalt økonomisk rente. Vi undersøker hva som er årsakene til dette og hva dette kan bety for skattlegging. Dersom produksjonen utelukkende benytter reproduserba...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets

Profesjonelle investorer jobber i en tilstand der de sliter med å håndtere de enorme mengdene av informasjon. Mye av informasjonen kommer fra helt nye kilder, som transaksjonsdata, geolocation data og webscraped data. Dagens verktøy evner ikke å prosessere disse mengdene informasjonen på en effek...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Behavioral responses to taxes

Dette prosjektet bidrar med ny innsikt til de internasjonale og nasjonale debattene om hvordan skatt og støtteordninger påverkar aktørenes atferd, både når det gjeld lovlig og ulovlig skattetilpasning, også i relasjon til ulikhet. Norge et av få land med formuesskatt, og formuesskatt er nå i ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Dette forskningsprosjektet øker vår forståelse av nøkkel mekanismene for effektiv eierstyring, selskapenes gjeldsgrad og innhenting av kapital, og deres innovasjonsaktiviteter. Vi studerer først effektene av aksjon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

ClimINVEST: bringing scientists and investors together to co-design tailored information on climate change to support financial decisions

Effektene av klimaendringer, som endringer i nedbør og temperaturer, samt ekstremvær merkes i alle sektorer og er allerede en økonomisk belastning for bedrifter, investorer og andre aktører. Ekstreme klimahendelser som springflo og hetebølger kan skade fasiliteter og forstyrre forsyningskjedene. ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo