171 prosjekter

SKATT-Skatteøkonomi

FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries

I dette prosjektet analyserer vi om det er en lønnsomhet i havbruk og fiskerier som er høyere enn det som er normalt i næringslivet, også kalt økonomisk rente. Vi undersøker hva som er årsakene til dette og hva dette kan bety for skattlegging. Dersom produksjonen utelukkende benytter reproduserba...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

SKATT-Skatteøkonomi

Behavioral responses to taxes

Dette prosjektet bidrar med ny innsikt til de internasjonale og nasjonale debattene om hvordan skatt og støtteordninger påverkar aktørenes atferd, både når det gjeld lovlig og ulovlig skattetilpasning, også i relasjon til ulikhet. Norge et av få land med formuesskatt, og formuesskatt er nå i ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er i høy grad avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger kapital til å utvikle nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Større...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

ClimINVEST: bringing scientists and investors together to co-design tailored information on climate change to support financial decisions

Effektene av klimaendringer, som endringer i nedbør og temperaturer, samt ekstremvær merkes i alle sektorer og er allerede en økonomisk belastning for bedrifter, investorer og andre aktører. Ekstreme klimahendelser som springflo og hetebølger kan skade fasiliteter og forstyrre forsyningskjedene. ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Financial, political and regulatory risk in Norwegian direct foreign investments

Hvordan blir direkte investeringer i utlandet (FDI) beskyttet mot ikke-finansielle risikoer (politiske og regulatoriske risikoer)? Svaret på dette spørsmålet er nyttig for investorer som vurderer å investere i multinasjonale selskaper med investeringer i utviklingsland (MNE). Svaret er også vikti...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

AtaTech-Gjenvinning av varmetap fra forbrenningsmotorer.

AtaTech er et start-up basert på prosjektet TherRec som har sitt opphav fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kjernen i prosjektet TherRec er teknologi for gjenvinning av varmetap i forbrenningsmotorer. Teknologien bygger på en kjent metode som er bedre egnet til formålet, men som o...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

OFS har bidratt til å styrke undervisning og forskning i offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt. Instituttet tilbyr nå årlig to populære masterkurs i offentlig økonomi. Høsten 2021 er det 47studenter som har registrert seg for kurset Empirical Public Economics. Det er også mange studenter so...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

On the use of Deep Learning for Automation of Accounting

Kunstig Intelligens inntar regnskapskontoret Kunstig intelligens har i de siste årene hatt stor innvirkning på tvers av flere bransjer og fagfelt. Vi har sett eksempler på intelligente systemer som er flinkere til å diagnostisere pasienter enn leger, er sikrere sjåfører, og er bedre sjakkspill...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.10.2020-30.09.2021. Vi har i løpet av denne rapporteringsperioden publisert 24 artikler i tidsskrifter med konsulent-tjeneste (mot 17 i forrige rapporteringsperiode); publisert 4 ka...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prisdannelsen i råvaremarkedene - implikasjon for verdsettelse av råvarebaserte selskaper

Råvarebransjene omfatter viktige eksportindustrier i Norge og i de nordiske landene. Disse virksomhetene utgjør en vesentlig andel av aksjemarkedene, og velfungerende råvaremarkeder er viktig for å utnytte Nordens komparative fortrinn. Riktig forståelse av prisdannelsen og de sentrale prisdrivern...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Dette prosjektet tar som sitt studieobjekt Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som oljefondet - som er blant verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet er eid av det norske folk, og forvaltet av Norges Bank med bakgrunn i et mandat utstedt av Finansdepartementet. Prosjektet und...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

High Impact Weather Events in EurAsia Selected, Simulated and Storified

I perioden 1992-2009 hadde hele 85 prosent av verdens nasjoner en lav selvforsyningsgrad eller bare et marginalt kornoverskudd og er dermed sårbare for en global reduksjon i kornproduksjonen. Et fåtall land dominerer den internasjonale handelen med korn, som USA for mais og hvete og Thailand f...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 38. norske forskermøte for økonomer 2016 ved NTNU, Trondheim

Forskermøtet 2016 skal avholdes på NTNU, Trondheim 04-05 januar. Forskermøtet 2016 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Jon Fiva (BI) 2.Prof. Lar-Erik Borge(NTNU) 3.Om Nobelprisen 2015. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Jan Tore Klovland (NHH) Tarjei Havnes...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New approaches to measuring inequality: From household decisions to global comparisons

Thomas Pikettys bok "Capital in the twenty-first century" er en bestseller som har demonstrert at debatten knyttet til økonomisk ulikhet har fått økt interesse de siste tiårene. Boken diskuterer ulikhet i en historisk sammenheng og boken har mottatt både ris og ros, i Norge og internasjonalt. Me...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

What do we know about the economics of adaptation? A workshop on practical and methodological challenges

The recent fifth Assessment Report of the International Panel on Climate Change has once more shown that our climate is changing. Today considerable challenges continue to exist in better understanding climate change, the associated impacts and the identification of potential adaptation options. ...

Tildelt: kr 20 670

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causes of Bargaining Failure

Arbeidshesten for å forstå forhandlinger i økonomi og statsvitenskap forutsetter åpent kjent rasjonalitet, fullstendig og fullkommen informasjon. Denne modellen kan ikke forklare utsettelser og sammenbrudd i forhandlinger. Nyere litteratur søker å identifisere atferdsmessige årsaker til fordeling...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Heterogeneity in Macroeconomics: Empirical Evidence

Prosjektet gav svar på flere økonomiske spørsmål: Framoverskuende pengepolitikk er ikke et like effektivt politisk virkemiddel som tidligere antatt så lenge heterogenitet er tatt høyde for. Finanspolitikk er ikke mer effektivt i en situasjon med resesjon eller likviditetsfelle sammenliknet med ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Spatial variation, spatial dependencies and neighborhood spillover effects in risk factors and assets related to insurance.

Forsikringspremier skal ideelt sett reflektere risiko. Både risikoen og verdien på forsikringsobjekter forventes å variere geografisk. Den geografiske dimensjonen vektlegges ofte lite i forsikringsrelaterte problemstillinger, og metoder for å korrigere for geografiske variasjoner er relativt lite...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Risk Management in Energy Markets

I energimarkedene finner man en rekke særtrekk som påvirker prisdannelsen. Blant annet fører mangel på lagringsmuligheter for elektrisk kraft til at produksjon og forbruk må finne sted simultant, samtidig som en har en rekke flaskehalser i overføringskapasitet i regionale nett. Man observerer ogs...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt: bruk av Telemotix teknologi for å karakterisere og påvirke kjøreatferd til forsikrings- og opplæringsformål

Bilen har potensial til å bli en smart bil ved hjelp av telemetriløsninger. Slike løsninger kan hente informasjon om bilens tilstand samt vei- og kjøredata fra bilens elektroniske system, og sende dem til skyen for ulike applikasjoner. Dette prosjektet sikter på å utvikle slike applikasjoner, sær...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

BigInsight er et senter for forskningsbasert innovasjon, startet i april 2015, i tredje generasjon SFI. Det er finansiert av Norges forskningsråd og av femten partnere og varer til 2023. BigInsight lager innovative løsninger for viktige metodiske utfordringer som vårt konsortium av private, offen...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From zero to hero? Explaining the European Parliaments influence on EU external trade policy

Prosjektet 'From zero to hero? Explaining the European Parliament's influence on EU external trade policy', har hatt som mål å forstå Europaparlamentets innvirkning på Den europeiske unions (EU) handelspolitikk. EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også U...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 37. norske forskermøte for økonomer 2015 ved Universitetet i Bergen.

Forskermøtet 2015 skal avholdes på Universitetet i Bergen 05-06 januar. Forskermøtet 2015 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Shelly Lundberg(UCSB) 2.Prof. Tommy Staahl Gabrielsen(UiB) 3.Om Nobelprisen 2014. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Knut Einar Ros...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføring av prosjekt 105903)

...

Tildelt: kr 54,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

A New Model For Power Markets Under Uncertainty

Til ethvert marked er det knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan fremtiden vil se ut. Dette gjelder også for kraftmarkeder i Norden og ellers i verden. Usikkerheten er knyttet opp mot en rekke faktorer, blant annet etterspørselsnivå, brensels- og utslippskostnader, produksjonsteknologier og ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

Det finnes etterhvert mye litteratur som tyder på at ekstern påvirkning under svangerskap og tidlig barndom har varige effekter helt inn i voksenlivet langs mange dimensjoner som utdanning, helse og status i arbeidslivet. Denne litteraturen viser at forskjeller mellom barna for helse som barn, ik...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland