0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ku...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Risikobasert tilnærming og prioritering i norsk politis forebygging og bekjempelse av kriminalitet

Politiets oppgaver er å sikre landets borgere trygghet, rettssikkerhet og alminnelig velferd, og det skal gjøres gjennom å hjelpe, og forebygge og håndheve kriminalitet. Samtidig er det norske samfunnet i store endringer. Økt befolkningsmengde, mangfold, mobilitet, sosiale spenninger og teknologi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COPS: Comprehensive privacy and security for resilient CPS/IoT

Cyber-physical systems (CPSs) og Internet of Things (IoT) er teknologier som vil få økt innpass og viktighet innen alle sektorer i samfunnet. Informasjonssikkerhet, inkludert konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, vil i den forbindelse være kritisk, da kompromittering kan få alvorlige k...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Adapting and implementing Lean thinking in public services to enhance knowledge work processes

I motsetning til produksjonssektoren er polititjenester og -operasjoner mindre repeterende og drevet mer av kunnskapsarbeid. I tillegg er det beredskapsdrevne arbeidsmiljøet til politiet preget av uforutsigbarhet, kompleksitet og usikkerhet, med menneskelige ressurser konstant i beredskap. Det ha...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk referansenettverk for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et brokete område som er spredt over ulike tematiske arbeidsprogrammer, først og fremst H2020 Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) og Societal Challenges, men også innen Digital Europe Programme (DEP), Connecting Europe Facility (CEF), European Defence Fu...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication and data collection

Kongsberg Maritime Subsea i Horten (KMS) søker kontinuerlig å skape nye innovasjoner innen undervannsakustikk og marine robotikk, både i eksisterende og nye markeder, og de er verdensledende for produkter i high-end markedet innen disse teknologiene. Akustiske sensorer er mye brukt for undervanns...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Taus kunnskap blant ansatte i et utlendingsfengsel.

Taus kunnskap blant ansatte i et utlendingsfengsel. Vi omgir oss med bøker og manualer som inneholder mengder av eksplisitt kunnskap som er viktige verktøy i vårt daglige arbeid. Samtidig trenger vi erfaring og ferdigheter for å mestre våre oppgaver. Noen ganger mangler vi den eksplisitte kunnsk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

Ved å innlede en fullskalainvasjon av Ukraina har Russlands president Vladimir Putin forandret russisk politikk og samfunn på dramatisk vis. Økonomien, maktrelasjonene mellom hjemlige eliter, landets forhold til andre land, forholdet mellom regimet og befolkningen, og viktigst av alt: forholdet m...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics

Skipsfarten gjennom Russlands nordlige sjørute (NSR) er viktig for det internasjonale samfunnet av kommersielle grunner. NSR kan forkorte seilasen mellom havner i Europa og i Øst-Asia. Aktualiteten til NSR påvirkes også av sikkerhets- og miljøhensyn. Havretten slik den er kommet til uttrykk i hav...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EUs foreign, security and defense policy.

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre innenfor utenriks og sikkerh...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten har blitt stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia har beveget seg i retning av vestlig integrasjon – i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina søkte Georgia om EU-medlemskap - bli...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

Det overordnede temaet for prosjektet er hvordan utviklingspolitikken påvirkes av klimaendringene og nye former for stormaktrivalisering. Hovedfokus ligger særlig på konsekvensene av disse endringene for tre utvalgte, prioriterte områder for norsk utviklings- og utenrikspolitikk: det multilatera...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

«Street-level Autocrats» fokuserer på samspillet mellom vanlige mennesker, formelle autoritetskilder i samfunnet (spesielt sikkerhetsapparatet), og uformelle autoritetskilder både under og etter væpnede konflikter og masseopprør. Sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) sommuliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastrofe...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Market for Anarchy: Systems of risk control in transnational governance

Statlige myndigheter er i økende grad blitt avhengige av spesialiserte aktører som fokuserer på ulike typer risiko, slik som finans, klima, og cyber. Prosjektet analyserer hvem som gir råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner om risiko og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva sla...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Micro-Foundations of Conflict Escalation (MiCE)

Hvorfor eskalerer noen lavintensitetskonflikter til store kriger? Hvorfor forblir noen ikke-voldelige konflikter ikke-voldelige, mens andre utvikler seg til kriger? Litteraturen mangler fortsatt gode svar på slike spørsmål. Prosjektet «The Micro-Foundations of Conflict Escalation» (MiCE) hadde so...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems

radisjonell stemmegivning har vesentlig begrensninger. Fra et sikkerhetsperspektiv må man stole på de som arrangerer valget, noe hindrer garantert hemmelighold av stemmer og begrenser muligheten for uavhengig ettergåelse av valggjennomføringen. Andre utfordringer er feil under telling, tilgjengel...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Securing the victory? Understanding dynamics of short-run and long-term success in popular uprisings and democratization

Ikkevoldelige motstandsbevegelser har ofte klart å fjerne diktatorer, men kortsiktig suksess gir ingen garanti for langsiktig suksess. Mange opprør som har skapt store problemer for autokratiske regimer på kort sikt har ikke ført til full overgang til demokrati. Mange protestbevegelser har falt s...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo