0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

The Economics and Land-Use Conflicts of Sámi Reindeer Herding in Finnmark: Exploring the Alternatives

Samisk reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark spesielt, og at dette går ut over både lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen, dyrevelferden samt at det fører til flere arealbrukskonflikter. Dette prosjektet har avdekket hvo...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IGBP Conference 2012 - Planet under Pressure - 26. - 29.3.2012, London

Expected outcomes: - The launch of a new vision for global sustainability research. - A report on new and emerging global-change and sustainability issues. - Evidence-based estimates of local and national biogeochemical boundaries to ensure global sustain ability, i.e., a coordinated approach to ...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Climate Change and Security, International Conference, University of Agder, Kristiansand, 20-21 June 2013

This project aims at shedding light on the state-of-the-art research on climate change and its human security implications (including climate change-induced resource scarcity, increasing natural hazards risk, migration and sea-level rise). The project bui lds on cooperation between the University...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk-Russisk nettverksbygging innen fornybar energi forskning

Både Norge og Russland har et stort uutnyttet potensial for fornybar energi. Mens Norge de siste årene i større grad har fått øynene opp for fornybarforskning, er denne forskningssektoren beskjeden i nabolandet Russland. Likevel finnes det et svært godt g runnlag for å utvikle russisk forskning p...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Modernizing the Russian North: Politics and Practice

The proposed project examines the current processes of modernization in Russia with an emphasis on how Russian actors seek to modernize and manage their North. Modernization has recently supplanted and, to some extent, subsumed other buzzwords about the g eneral development and trajectory of Russ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Polarskolen.no - et filmbasert undervisningsprosjekt med grunnlag i IPY-programmet. Fase 1

Det internasjonale Polaråret 2007-2008 er i ferd med å oppsummeres og avsluttes. Hovedkonklusjonen er at dette var en vellykket satsning både når det gjelder forskning og ikke minst formidling, som var en integrert del i programmet. Det har vært brakt fra m masse stoff i form av tekster, bilder ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

SPOR ETTER INNOVASJONER: ENERGI, KJØNN OG OPPLEVELSER

Kan VRI virkemidlene bidra til å etablere nye eller styrke eksisterende kunnskapsstrømmer mellom bedrifter og høyskoler/ universitet, institutt innenfor energi og opplevelse? Hvordan blir disse prosessene kjønnet og hvilken betydning har kjønn for innovas jon? SEIKO vil utvikle en dynamisk forstå...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhandlingsprosjekt VRI-Finnmark

VRI Finnmark skal bidra til FoU basert innovasjon i bedriftene med basis i regionale fortrinn. Det innebærer bruk av virkemidler innen satsingsområdene mat, energi, opplevelser og mineralutnyttelse. Forprosjektmidler vil anvendes på bedriftsprosjekter so m tar sikte på å løse utfordringer for å ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Finnmarkinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord

Forskerprosjektet i VRI-Finnmark retter fokus mot nye innovasjonsprosesser i Finnmark. Vi vil spesifikt studere hvordan aktører mobiliseres, nettverk dannes og hvilke roller de regionale delsystemene spiller ved etableringen av vindkraftproduksjon, og for flytninger av norsk oljevernberedskap og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms?

Dette forskningsprosjektet er en eksplorativ studie av innovasjonsprosesser i to næringer i Troms; reiseliv og marin bioteknologi. Prosjektets skal utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser utfoldes i regionens næringsliv, og bid ra til å styrke og utvikle regional samha...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Federal Russian Politics: Modernizing Northern Economies

Norsk: President Medvedevs (2008-12) prestisjonprosjekt var modernisering av russisk økonomi og samfunn. FEDRUP ser på modernisering av de tradisjonelle næringene i våre nordlige naboområder: fiskeri, skipsbygging og gruvedrift. Hovedfunnet er at moder nisering til en viss grad foregår, men ikke...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Integrated Model System: Risk and Ecosystem Based Management of Arctic waters

Laboratorieforsøk med krill Ekspansjon av olje- og gass utvinning i sub-arktiske og arktiske områder har økt behovet for forbedrede miljørisikoverktøy som inkluderer data for viktige økologiske nøkkelarter. Hver ny økologisk viktig art som testes for toleranse for oljepåvirkning representerer ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Leder av SAON sekretariatet (SAON: Sustaining Arctic Observing Networks)

SAON samarbeide har utviklet seg i løpet av de siste 3 år støttet av Arktisk Råd, International Arctic Science Committee, og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Sekretariatsstøtten er gitt gjennom AMAP sekretariatet med startmidler gitt av UD. S AON nærmer seg nå en operativ fase og det...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Nordland 2011-2013 - Samhandlingsprosjekt

VRI Nordland er et konsortiesamarbeid mellom Nordland fk (prosjekteier), høgskolene i Narvik, Bodø og Nesna, Nordlandsforskning, Norut Narvik, Bioforsk Tjøtta, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Innsatsområdene er ny fornybar energi, leverandørindustri olj e/gass og opplevelsesbasert reiseliv. Val...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Troms 2011 - 13

VRI Troms 2011 - 2013 er et partnerskapsprosjekt der regionale FoU-institusjoner, regionens næringsliv og de regionale myndigheter går sammen om å utvikle kunnskap om, og evne til, samhandlings- og innovasjonsprosesser som fremmer forskningsbasert innovas jon og et utviklingsorientert, nyskapende...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa