0 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-Shrimp trawling

Et av hovedargumentene for å tråle semipelagisk er de potensielle drivstoffbesparelsene. Vi har derfor sammenlignet tauemotstanden ved semipelagisk tråling med bunntråling. Et mål på tauemotstanden kan man få ved å registrere strekk på varpvinsjene under tråling. Det er verdt å merke seg at dette...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (revised 2012)

The Marine Technology Centre consists of the three parties NTNU (Dept. of Marine Technology), MARINTEK (an institute in the SINTEF-group) and Centre for Ships and Offshore Structures (CeSOS - center of excellence). The Marine Technology Centre is one of the strongest research and educational ins...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Evaluation of novel prophylactic treatments for penaeid shrimp with emphasis on efficacy and characterization of the immune response

Rekeoppdrett nådde et produksjonsvolum på 4 millioner tonn med en tilhørende eksportverdi på 22 milliarder USD i 2014. Med en andel på 17 % av internasjonalt handlet sjømat er reker den største handelsvare innen denne kategorien, og overgår altså viktige oppdrettsarter som laks og tilapia både i ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Stiftelsen Polytec - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Anleggsintegritet ved krevende maritime operasjoner

Formålet med prosjektet som skal etableres er å designe, utvikle og demonstrere en prototyp av beslutningsstøttesystem for overvåking av belastning og deformasjoner på eksponerte oppdrettsanlegg. Systemet skal kombinere data fra sensorer, numeriske modell er og erfaringsdata for å gi løpende over...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PurSense: Operation monitoring and decision support for purse seiners

Dagens fiskefartøy er kompliserte og gir skipperen mange valg relatert til hvordan fartøyet skal drives. Typiske valg er hvilke motorer som skal være i gang, hvilket turtall de skal gå med, hvordan energien distribueres, valg mellom ulike variasjoner av dieselelektrisk, dieselmekanisk og hybrid f...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Et integrert miljøfokusert maritimt flåtestyringssystem for oppdrettsnæringen

Oppdrettsbedrifter etterlyser teknologi for mer effektiv og miljøvennlig flåtestyring som i tillegg kan ha positive effekter på smittevern. Basert på samtaler med aktører i bransjen skal man i dette forprosjektet utrede innovasjonsbehovene frem mot etable ring av et integrert miljøfokusert mariti...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Danish Seine: Computer based Development and Operation

The main objective of the present project is to provide software tools which will make transition to the Danish seine fishing method easier and enable design of more optimized fishing gears of this type. There is a growing interest to adapt this fishing m ethod as an alternative to bottom trawlin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Industrial-Scale Harvest and Transport of Seaweed for Biofuel

Large-scale cultivation of seaweed (macro algae) for conversion into biofuels has recently attracted increased attention. In order to become competitive and thus be able to displace conventional fuel, biofuels from seaweed must be farmed at low cost in ve ry high quantities. The size of a commer...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Wireless high power battery charging for ships

In the coming years, significant reduction of emissions from maritime transportation will be required to fulfil national and international regulations, particularly for operation in costal and emission-sensitive areas. Successful application of battery s torage systems for zero-emission and plug...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Gunnerus" - Et fullskalalaboratorie for testing av framtidens marine teknologi i tett samarbeid mellom næring og akademia. Noen bedre?

Reduksjon av brennstoffforbruk og utslipp samt mer effeftive styresystemer krever nye og innovative løsninger innenfor propulsjon og fremdriftssystemer.Rolls Royce har utviklet et elektromagnetisk fremdriftssystem med betydelig potensiale mht. forbedri nger av både brennstoffforbruk og effekti...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarinSim - Realistisk simulatorbasert opplæring for marin sektor

MarinSim-prosjektets målsetting har vært å utvikle en realistisk simulator for krevende maritime, operasjonelle utfordringer i tilknytning til fiskeoppdrettsanlegg. En slik plattform vil være unik, både nasjonalt og internasjonalt, og vil imøtekomme havbruksnæringas behov for gode simulatorer for...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Logging på ringnotsnurpere

Med driftsparametre menes her informasjon om tilstanden til og driften av maskineri (drivstofforbruk, motorturtall, propellstigning, osv.) og elektrisk anlegg (elektrisk forbruk, effekttap, osv.), informasjon om fartøyets posisjon og bevegelser samt meteo rologiske data som vær- og bølgeforhold. ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FISHTECH konferanse

FishTech 2012 SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer den 24. og 25. september (2012), i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten.En slik kon feranse omfatter både formidling av resul...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt - Innovativ bruk av ny teknologi for effektiv informasjonsinnhenting og elektronisk merking av farleder.

Hovedmålet med hovedprosjektet er: Utvikle og demonstrere bruk av ny teknologi for elektronisk oppmerking og informasjonsinnhenting i farleder basert på risikovurdering og internasjonale krav. Den foreslåtte utviklingen vil bidra til - Optimal utnyttels e av ressurser for planlegging, utbygging...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Spesialfartøy for undervannsoperasjoner i havbruk

Gjennom det MAROFF/industrifinansierte prosjektet "Servicefartøy 2010" har en fått mange innspill og synspunkter i forhold til den videre utviklingen av havbruksnæringen generelt og havbruksfartøy spesielt. Større oppdrettskonstruksjoner og mer avanserte operasjoner har økt behovet for å kunne "...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Tunicate ascidians. A new marine biomass

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny tauekonfigurasjon for trål

Prosjektet skal utvikle ny teknologi og metodikk for å redusere tauekraft for en tråler, ved å undersøke og teste ut gjennom animasjoner, numeriske simuleringer, modellforsøk og fullskalatester, hvordan en ny tauekonfigurasjon kan implementeres. Den nye t auekonfigurasjonen innebærer kort sagt å ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Salmon Lice Trap (videreføring av FORNY 179877 og 193867)

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Assessing size and biomass in aquaculture pens with a new acoustic-optic pen profiler (PenProf)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Langesundkonferansen - Marine ressurser i Skagerrak

The Langesund Conference will be the most important meeting place for actors in fisheries, management and research into marine resources in the Skagerrak Kattegat region of the North Sea. The conference is a collaboration between the Norwegian Institute of Marine Research in Flødevigen, DTU Aqu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Aluminiumsnot for bruk innen havbruksnæringen

Størrelsen på anleggene som brukes innenfor merdbasert oppdrett har utviklet seg betydelig sammen med økende produksjon. En moderne oppdrettslokalitet har en produksjon som kan komme opp i 10-15000 tonn totalt og merder med volum opptil 50000m3. Trenden e r stadig større merder og lokaliteter som...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DEVELOPMENT OF MULTIRIG SEMI-PELAGIC TRAWLING

Dette prosjektet har skapt ny kunnskap og teknologi for semi-pelagisk tråling etter torsk og reker i Barentshavet. Det som er blitt oppnådd så lang i prosjektet har vært mulig på grunn av godt samarbeid mellom vitenskapelige- og industrielle partnere. Denne rapporten beskriver hovedresultatene so...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Novel method to improve growth, health and flesh quality of Atlantic salmon by new marine feed ingredients

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av ROV som verktøy for automatiserte simultane notoperasjoner i oppdrettsmerd

Prosjektarbeidet vil fokusere på utvikling av intelligente og spesialiserte ROV-løsninger for å utføre flere oppgaver knyttet til oppdrettsnot i en og samme operasjon. Prosjektet vil bidra til reduserte kostnader, forbedret effektivitet, økt kvalitet på o perasjonene, redusert bruk av dykkere og ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Ny teknologi innan akvakulturnæringa

De tre regionale forskningsfondene søker med dette om 10 millioner kroner til en felles utlysing innen teknologiutvikling i akvakultur. Teknologisk utvikling innen akvakulturnæringen synes å være et svært viktig supplement til det brede fokuset på sykdom sproblemer, men er ikke dekket av andre s...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Towards Sustainable Fish Farming at Exposed Marine Sites

WP1 Sikre operasjoner og HMS Norske fiskeoppdrettere uttrykker ønske og ambisjoner om å ta i bruk lokaliteter lenger ute på kysten som er mer eksponert for sterk strøm og høye bølger enn lokaliteter inne i fjordene. Utnyttelse av slike lokaliteter antas å ha mange fordeler for blant annet miljøm...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikker, miljøvennlig og effektiv drift av fartøy og installasjoner i polare strøk

Nordområdene har fått økt fokus industrielt og politisk som følge av enorme mineral- og petroleumsrforekomster. EU og Kina har vist spesiell interesse for dette. De geologiske forekomstene i kombinasjon med polarisens tilbaketrekning gjør at det er en økning i maritime aktiviteter i nord. Dette m...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Miljøovervåking med ubemannede overflatefarkoster

Fjernmåling av miljøparametre i hav og kystfarvann utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større skip. Det omsøkte prosjektet skal realisere, teste og evaluere bruk av ubemannede overflatefarkoster (Unmanned Surface Vehicle, USV) s om måleplattform for innhenting av miljød...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage